1

Temat: środki ochrony prawnej

Witam, czy macie jakiś fajny zapis do SIWZ odnoście środków ochrony prawnej, po dużej noweli, bo jest tego sporo od art 179 i trzeba było by to jakoś skrócić  : )

2

Odp: środki ochrony prawnej

Ja mam propozycję następującą: ?środki ochrony prawnej - według przepisów ustawy od art 179 ...?. Nie zalecam przepisywania ani skracania, bo po co? Żeby błędów narobić?

3

Odp: środki ochrony prawnej

Hubal jak miałam kontrolę to się czepiał że napisałam od do. Powiedział że powinno być bardziej szczegółowo tak aby wykonawca wiedział czytając  siwz  a nie ustawę. Pozdrawiam

4

Odp: środki ochrony prawnej

hmm a może tak:
Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 ? 198  ustawy przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środkami ochrony prawnej są w niniejszym postępowaniu odwołanie i skarga do sądu, które mogą być wnoszone zgodnie z postanowieniami  ustawy. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

5

Odp: środki ochrony prawnej

Marcel - W przypadku odwołan skladanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych po 29 stycznia 2010 r. wykonawca nie musi już wskazywać interesu prawnego a tylko że ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia.

6

Odp: środki ochrony prawnej

zgadzam się z karolk; byłam 29 stycznia na szkoleniu, na którym to własnie podkreślano, tzn. udowadnianiu interesu faktycznego a nie prawnego

7

Odp: środki ochrony prawnej

Ja też świeżo wróciłem ze szkolenia i właśnie tam przypomniano, że przepisywanie ustawy jest bezcelowe.
Od dawna wiadomo,  że są 2 rozbieżne poglądy w  zakresie przepisywać ustawę czy nie i końca sporu nie widać.

Ach, mam  pomysł: zapisać, że zamawiający na życzenie niezwłocznie dostarczy stosowny tekst.   smile

8

Odp: środki ochrony prawnej

Czy środki ochrony prawnej należy jakoś inaczej sformułować w przypadku gdy zamówienie jest realizowane w procedurze unijnej? Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę pisząc taki SIWZ, mając na uwadze ostatnie nowelizacje?

9

Odp: środki ochrony prawnej

Krotki info z odwołaniem do odpowiednich przepisów PZP powinno wystarczyć.

10

Odp: środki ochrony prawnej

Ja osobiści jestem też za od do i z głowy. Po co tracić czas  im więcej  się pisze tym większe prawdopodobieństwo pomyłki.