1

Temat: oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp

Czy oświadczenie dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp powinno zawierać szczegółowy podział wszystkich czynności, do których zobowiązani są wykonawcy na podstawie umowy?
Wiadomo, iż zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp oświadczenie to wiąże się bezpośrednio z postawionym przez Zamawiającego warunkiem określonym w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp. Czy w przypadku gdy Zamawiający w przetargu nieograniczonym nie formułował warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności, jedynie określił warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wykonawcy (na potwierdzenie żądał wykazu osób oraz wykazu usług) to oświadczenie to o podziale prac między konsorcjantami należałoby bezpośrednio łączyć z czynnościami związanymi z tymi warunkami? W umowie Zamawiający zawarł szczegółowy zakres czynności, do których zobowiązani są wykonawcy, natomiast w złożonym oświadczeniu Wykonawca wskazał podział tylko części tych czynności, które zostały wyszczególnione w umowie. W jaki sposób należałoby zweryfikować niniejsze oświadczenie? Czy wzywać Wykonawcę do wyjaśnień, żeby wskazał podział wszystkich czynności, które znajdują się w umowie, nawet jeżeli nie wszystkie te czynności zostały sformułowane w warunku? Czy jednak przyjąć, że wykonawca wskazał jak podzielili się konsorcjanci pomiędzy sobą jedynie głównymi czynnościami? Będę wdzięczna za pomoc smile Chciałam jeszcze wspomnieć, iż Zamawiający nie określił szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

2 (edytowany przez memphis 2022-01-19 10:09:43)

Odp: oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp

Raczej skupiłbym się na częściach zamówienia, które wymagają zasobów związanych z warunkami udziału w postępowaniu.

3

Odp: oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp

Dziękuję za odpowiedź, czy w związku z tym, jeżeli w wykazie usług Wykonawca wykazał się doświadczeniem jednego z konsorcjantów to ten zakres powinien tylko on wykonywać, czy drugi konsorcjant również może i w związku z tym może wykazać ten zakres w tym oświadczeniu z art. 117 ust. 4 Pzp?

4

Odp: oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp

Odpowiedź na Twoje pytanie znajduje się w art. 117 ust. 3. Jak dla mnie drugi konsorcjant może wykonywać określony zakres zadań, jeśli wykaże wymaganą zdolność zawodową. Tyle że jest to piękna teoria.

5

Odp: oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp

Dziękuję, nadal artykuł ten stanowi pewnego rodzaju niewiadomą....