1

Temat: Pilne Jedz sekcja C

Pomóżcie dzisiaj muszę zamieścić ogłoszenie a ma problem z wypełnieniem Jedz w części C Podstawy związane z niewypłacalnoscia, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi, jeśli zamawiający zamierza wykluczyć wykonawcę z przesłanek fakultatywnych art. 109 ust. 1 pkt. 4( w stosunku do którego otwarto likwidację ...), pkt. 5 (naruszenie obowiązków zawodowych...) i pkt.7 (niewykonanie umowy) oraz wiadomo z obligatoryjnych w tym z art. 108 ust. 1 pkt. 1 h) o ktorym mowa w art. 109 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP - to w sekcji C które naruszenia zaznacza.
1)  naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska?
2)  naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego?
3) naruszenia obow. w dziedzinie prawa pracy -?
4) upadłość - TAK
5) niewypłacalność - Tak
6) układ z wierzycielami - Tak
7) inna sytuacja podobna do upadłości - Tak
8) aktywami zarządza likwidator - Tak
9) działalność gosp. jest zawieszona - Tak
10) winien poważnego wykroczenia zawod - Tak
11) porozumienia z innymi wyk. mające na celu zakłócenie konkur.- Tak
12) konflikt interesów spowodowany udziałem  w post. o udziel. zam. - Nie
13) bezp. lub pośr. zaangażowanie w przyg. post. - Tak
14) rozw. umowy przed czasem - Tak
15) winien wprowadzenia w bład - Nie

2

Odp: Pilne Jedz sekcja C

Wypełnij tylko część I i masz problem z głowy.