1

Temat: ART.225

Zamawiający będzie prowadził postępowanie poniżej progów unijnych. Zgodnie z ART. 225 Zamawiający ma obowiązek żądać konkretnych informacji. Czy może być dopuszczona taka forma formularza ofertowego: "Wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego * Wskazanie nazwy /rodzaju/ towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły dodo powstania obowiązku podatkowego………………………………………….. WARTość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego bez kwoty podatku ……………………………………………………. Wskazanie stawki podatku, która zgodnie z moją wiedzą będzie miała zastosowanie -………….%. W odpowiedzi na ogłoszone przez Gminę postępowanie na PRZEBUDOWĘ DROGI …… deklaruję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, znajdującym się w zał. nr I SWZ, ze wszystkimi warunkami zawARTymi w SWZ za kwotę: ……….……..................................................................... zł netto, zatem cena oferty ogółem wynosi: …………….……..……………….……………. zł .brutto. * - niepotrzebne skreślić ". Wykonawca musi dokona wyboru czy zachodzi obowiązek podatkowy, czy też nie. Czy Jeżeli nie uzupełni wolnych miejsc to mam obowiązek odrzucić ofertę, bez możliwości wyjaśniania, uzupełnienia oferty -formularza ofertowego?

2

Odp: ART.225

To wykonawca ma obowiązek podać te informacje. Z kontekstu oferty będzie wiadomo, czy powstaje obowiązek obowiązek podatkowy i czy pola mogły zostać puste. W razie czego zamawiający dolicza VAT.