1 (edytowany przez Fart 2020-02-10 10:25:25)

Temat: Odpady

Witam.
PN poniżej progów na odbiór i transport odpadów:
Czy zamawiający może w siwz zapisać i czy jest to poprawny zapis:
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1)    w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca:
-    jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Stryszawa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.),
-    jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie transportu odpadów.

Spotkałem się z takim artykułem:
https://www.dzp.pl/blog/srodowisko/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-a-udzial-w-przetargu-na-odbieranie-odpadow/
i mam wątpliwości.

Ponadto mam taki zapis w SIWZ (punkt A lub B nie wiem który wybrać i który jest poprawny):

1)    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:
a)    koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.:
A)    Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), jako podmiot transportujący Odpady.
B)       Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje transport odpadów komunalnych objętych zamówieniem (dział VII Rejestru).

2

Odp: Odpady

P.S. Procedura odwrócona.
Nie wiem czy żądać wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie transportu odpadów.

3

Odp: Odpady

Ja miałem takie zapisy
1, Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kuryłówka
2. Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów bądź  posiada dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.)

4

Odp: Odpady

Zastanawia mnie czy aby na pewno mogę żądać wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Czy ten wpis jest potrzebny na etapie przetargu?
Załóżmy sytuację taka:
Jestem przedsiębiorcą i zamierzam brać udział w kilku postępowaniach w kilku gminach . Czyli przed złożeniem oferty muszę się zarejestrować w rejestrze w danej gminie. Czyli zamawiający już wie kto może startować w przetargu. Poza tym zgodnie z art. 9c ust. ustawy o utrzymaniu czystości wpis do rejestru uzyskuje się na podstawie oświadczenia .
W związku z powyższym po co wszyscy zainteresowani przetargiem muszą się rejestrować skoro wygra jeden.
Czy nie wystarczy zapis w SIWZ i umowie, że przed zawarciem umowy lub w terminie np. 5 dni od podpisania umowy wykonawcy muszą posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady. Poza tym, aby zabezpieczyć się że wykonawca tego wpisu dokona dodałbym zapis, że jeżeli tego nie dokona to Zamawiający może odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

5

Odp: Odpady

Rozumowanie ok, tylko w tym wypadku jakie kroki podejmiesz jeśli ten wykonawca nie dostanie rejestracji i Ci jej nie przedstawi? Nic mu nie zrobisz skoro będzie to dokument po zamknięciu procesu oceny. A apropos, że wszysscy będą wiedzieć - możesz mieć wpis we wszystkich gminach w okolicy jako wykonawca a niekoniecznie musisz startować. Bardziej prawdopodobne, że to Ty znasz kto będzie startować bo wpłacił pieniądz jako wadium - przecież masz wyciąg z konta smile

6 (edytowany przez Fart 2020-02-13 12:13:10)

Odp: Odpady

Czyli cbud co proponujesz wpisać do siwz warunek: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca:
-    jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Stryszawa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.), ?? czy moze wyrzucić ten warunek z SIWZ

7 (edytowany przez jo 2020-09-22 10:53:49)

Odp: Odpady

cbud napisał/a:

Ja miałem takie zapisy
1, Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kuryłówka
2. Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów bądź  posiada dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.)

Miałem takie same ale teraz chyba wpis do BDO zastępuje wszystko oprócz  wpisu do działalności regulowanej?? robiliście przetarg ostatnio??

8

Odp: Odpady

Ja mam taki zapis:
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca:
-    jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie transportu odpadów.

1)    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:
a)    koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.:
?    Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), jako podmiot transportujący odpady.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego że Wykonawca posiada wpis do w/w rejestru oraz numer rejestrowy.
Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje transport odpadów komunalnych objętych zamówieniem (dział VII Rejestru).

9

Odp: Odpady

a czy wpis do BDO też załatwia  to: wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,??

10

Odp: Odpady

Sprawdź, czy Twój wpis w Rejestrze BDO jest kompletny
KROK 1. Wejdź na stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index i wyszukaj swój wpis w Rejestrze BDO
KROK 2. Sprawdź, czy Twój wpis zawiera następujące działy i tabele wniosku:
3.3. Zbieram zużyty sprzęt     Dział IV Tabela 2

11

Odp: Odpady

jestem zamawiającym próbuję określić warunki udziału czy sam wpis do BDO wystarczy?? czy też warunek postawić taki:
"1.3.1.a) Posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
1.3.1.b) posiadają zezwolenie na transportu odpadów lub wpis do BDO w tym zakresie,
1.3.1.c) posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub wpis do BDO w tym zakresie"

12

Odp: Odpady

Tutaj ciekawy wyrok jeżeli chodzi o BDO oraz wpis. To od zamawiającego zależy jakie postawi warunki.

13

Odp: Odpady

Sygn. akt: KIO 294/20 WYROK z dnia 25 lutego 2020 r