Temat: potwierdzenie spełnienia warunków

Wykonawca w oświadczniu dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczył, że w tym celu bedzie polegał na zasobach innych podmiotów- i wskazuje że sa to osoby fizyczne- inspektorzy nadzoru

w SIWZ mam zapis, że Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów :
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

a co jeżeli są to osoby fizyczne?

2 (edytowany przez Olek 2020-07-29 15:27:02)

Odp: potwierdzenie spełnienia warunków

Wg mnie Wykonawca się pomylił i nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów. Podpisze z Inspektorami umowę zlecenia i będzie to dysponowanie bezpośrednie. Często mi się to zdarza i po wyjaśnieniach okazuje się, że mam rację.

Powinieneś wyjaśnić intencje wykonawcy, wystosowując wezwanie do wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

3

Odp: potwierdzenie spełnienia warunków

W pełni się zgadzam.