1

Temat: zmina ustawy PZP

Tarcza 4.0 w końcu zmieniła anachroniczny zapis
Art.49.W  ustawie z nia 29stycznia 2004r. ?Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2019r. poz.1843) wart.40 ust.1otrzymuje brzmienie:?1.Zamawiający  wszczyna  postępowanie  wtrybie  przetargu  nieograniczonego,  zamieszczając  ogłoszenie ozamówieniu na stronie internetowej.?