1

Temat: Zmiana harmonogramu przy ryczałcie

W trakcie wykonywania prac (roboty budowlane) wykonawca chce zmienić harmonogram rzeczowo-finansowy. Składa się on z IV etapów obecnie jesteśmy po zakończeniu etapu II. Pozostał etap III oraz końcowy. Chodzi o wykończenie budynku tynki wylewki instalacje roboty na zewnątrz itp. Wykonawca chce zamienić część robót z etapu III na etap IV i odwrotnie.

Informacje odnośnie przetargu.

Przetarg nieograniczony poniżej progów z dofinansowaniem. Wynagrodzenie ryczałtowe.  Termin realizacji zamówienia z SIWZ -  początek 2021 roku. Do SIWZ załączony był projekt umowy w którym Zamawiający umieścił harmonogram- rzeczowo-finansowy robót ( zawierający poszczególne części robót w danym etapie oraz daty zakończenia poszczególnych etapów)z tego względu że część elementów prac jest nie dofinansowana (problemy z rozliczeniem). Po podpisaniu umowy wykonawca miał opracować i przekazać zamawiającemu harmonogram na podstawie załączonego harmonogramu do wzoru umowy. Miał on być uzupełniony wartościami z kosztorysy który miał dostarczyć po podpisaniu umowy.

W umowie zawarto takie zapisy odnośnie etapów i wynagrodzenia:

1.         Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania całości robót w ramach realizacji Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone na łączną kwotę netto ???. zł (słownie: ??./100 zł), na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. Do kwoty netto wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktur. Obecna stawka podatku VAT wynosi 23 % i tym samym wynagrodzenie brutto Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całości robót w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą na dzień zawarcia Umowy wynosi ?.. zł (słownie: ??/100 zł). Wynagrodzenie płatne będzie fakturami częściowymi zgodnie z poniższym:

a)    pierwsza faktura (częściowa) wystawiona po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego bez istotnych zastrzeżeń pierwszego etapu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w §4 ust. 1 ppkt 26 umowy, lecz w kwocie nie wyższej niż 1.000.000,00 zł brutto;

b)   druga faktura (częściowa) wystawiona po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego bez istotnych zastrzeżeń pierwszego etapu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w §4 ust. 1 ppkt 26 umowy, lecz w kwocie nie wyższej niż 1.000.000,00 zł brutto;

c)    trzecia faktura (częściowa) wystawiona po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego bez istotnych zastrzeżeń pierwszego etapu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w §4 ust. 1 ppkt 26 umowy, lecz w kwocie nie wyższej niż 1.700.000,00 zł brutto;

d)   czwarta faktura - kwota wynikająca z różnicy naliczonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego kwot z pkt a), pkt b), pkt c) powyżej oraz łącznej kwoty wynagrodzenia za wykonanie całości robót w ramach przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej oraz dokonanych ewentualnych potrąceń, z dołu po dokonaniu odbioru końcowego bez istotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu wraz z infrastrukturą. Kwota wynagrodzenia z pkt d) zostanie wyliczona przez Wykonawcę i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego.Ponadto w zmianie umowy powołano się głównie na art. 144 ustawy Pzp.

I teraz moje pytanie z uwagi na dofinansowanie (wymóg wyjaśnienia zawarcia aneksu, ewentualne korekty finansowe)

Czy jeżeli w przetargu był określony tylko termin końcowy oraz wynagrodzenie ryczałtowe to możliwe są zmiany przejściowych etapów harmonogramu rzeczowo-finansowego (tzn zakresów prac z danych etapów ? mowa o etapie III i IV, wykonawca chciałby przerzucić cześć prac do etapu IV a część prac z etapu IV wykonać w etapie III ).