Temat: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

Powiedzcie mi, jak to w końcu jest? Czy jeśli wykonawcę raz wykluczono na ww. podstawie (np. dlatego, że przedstawił w wykazie osobę z uprawnieniami budowlanymi z adnotacją "o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych" a w SIWZ stało "bez ograniczeń" - a uznano, że skoro oświadczył spełnienie warunków udziału to później MUSIAŁ je bez łamania przepisów ustawy spełnić ze względu na to oświadczenie właśnie) to za każdym razem w ofercie musi przyznawać się do tego, że został wykluczony (ergo, musi uznać, że są podstawy do wykluczenia go z postępowania)? Jeśli tak to w jaki sposób można dokonać "samooczyszczenia", skoro nadal współpracuje się z osobą, przez którą zostało się wyrzuconym z przetargu? Co należy wpisać w tym oświadczeniu, żeby znów nie narazić się na wykluczenie z postępowania? Przez jak długi okres czasu należy przyznawać się (o ile w ogóle trzeba) do wykluczenia w przeszłości na podstawie Art. 24 ust. 1 pkt 6 pzp?

2

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

Dlaczego uważasz, że w tym przypadku musisz stosować procedurę "samooczyszczenia". Zostałeś wykluczony z tego jednego konkretnego postępowania i na tym temat się zamyka.

3

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

Dostałem taką informację, że należy za każdym razem się do tego przyznawać w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. Teraz rozumiem, że nie wykluczą mnie. Ale czy muszę pisać w oświadczeniu, że byłem w przeszłości wykluczony na tej podstawie czy mogę oświadczyć, że nie ma podstaw do wykluczenia z tytułu 24.1.16?

4

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

Commandante napisał/a:

... czy mogę oświadczyć, że nie ma podstaw do wykluczenia z tytułu 24.1.16?

Jak najbardziej tak.

5

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

"Istotny przy tym jest sposób działania wykonawcy składającego nieprawdziwe informacje. Dotychczas bowiem orzecznictwo nie był zgodne, co do tego, czy konieczne dla uznania, że wykonawca złożył nieprawdziwą informację jest jego intencjonalne działanie czy też wystarczy działanie niezamierzone. Obecnie przepis rozstrzyga te wątpliwości, wskazując, że nieprawdziwe informacje mogą być złożone w postępowaniu z powodu zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. W pierwszym przypadku chodzi o sytuacje, kiedy wykonawca celowo wprowadza zamawiającego w błąd, chcąc potwierdzić spełnianie warunków, kryteriów selekcji lub brak podstaw do wykluczenia. Ustawodawca przewidział także przypadek rażącego niedbalstwa, czyli sytuację, w której wykonawca złożył nieprawdziwą informację przez własne niedopatrzenie. Rażące niedbalstwo jako jeden z przypadków winy nieumyślnej oznacza zachowanie się w sposób istotnie odbiegający od oczekiwań stawianych wobec podmiotu działającego na rynku profesjonalnie. Jest to jednak pojęcie bardzo ocenne i w każdym przypadku będzie wymagało indywidualnej interpretacji."
SO w Krakowie w wyr. z 8.3.2017 r. (II Ga 1019/16, niepubl.): "Niedbalstwo łączy się ze stwierdzeniem niezachowania należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju . Oznaczony w ten sposób wzorzec ma charakter abstrakcyjny i odnosi się do każdego kto znalazł się w określonej sytuacji. Co do zasady przy określaniu kształtu wzorca zachowań nie następuje odwołanie do cech osobistych podmiotu. Ocena działania i zaniechania podmiotu odpowiedzialnego wymaga odniesienia do modelu starannego działania, który kształtowany jest przez przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, zwyczaje, zasady wykonywania zawodu. Niedbalstwem profesjonalisty będzie nie tylko niedołożenie należytej staranności ale także brak wiedzy, niezręczność, nieuwaga jeżeli nie powinny zaistnieć".

6

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

Ja nie znajduję żadnej podstawy prawnej pozwalającej na wykluczenie wykonawcy w związku z tym, że kiedyś został wykluczony z innego postępowania z powodu nie spełniania warunków. Za zdarzenia przeszłe zamawiający może wykluczyć wykonawcę wyłącznie w przypadkach wymienionych w art. 24 ust.5 pzp i tam też jest mowa o przypadkach kiedy wykonawca może się samooczyścić. Nie ma tam nic na temat faktu nie spełniania warunków udziału w poprzednim postępowaniu. Ktoś kto Ci doradzał pewnie nie doczytał lub tyko słyszał, że wymagane jest takie postępowanie ale nie wiedział w jakich przypadkach.

7

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

marekw2 napisał/a:

Ja nie znajduję żadnej podstawy prawnej pozwalającej na wykluczenie wykonawcy w związku z tym, że kiedyś został wykluczony .....

Jak najbardziej zgadzam się.

8

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

A nie znajdzie tu zastosowania 24.5.2 jako podstawa wykluczenia w kontekście 24.1.16?

9 (edytowany przez Marcel 2019-12-21 07:16:01)

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

Nie, w tym przypadku.

10

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

Czy w Twoim przypadku podstawa wykluczenia choć w minimalnym stopniu zbliżyła się do : w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
Ten przepis dotyczy realizacji zamówienia a nie etapu składania ofert

11

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

Commandante napisał/a:

A nie znajdzie tu zastosowania 24.5.2 jako podstawa wykluczenia w kontekście 24.1.16?

a była przewidziana ta fakultatywna podstawa wykluczenia?

12 (edytowany przez Commandante 2020-01-05 20:53:37)

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

marekw2 - Nie, tyle tylko, że we wzmiankowanym przepisie stoi "w szczególności".
janek159 - tak.

13

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

Commandante, czytaj cały przepis. W dalszej części precyzuje się tam, że dotyczy to przypadku w którym Wykonawca "nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie". W omawianym przypadku do udzielenia zamówienia nie doszło a więc nie można mówić o jego nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu.

14

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

Ok, dziękuję wam za wszelkie informacje. Rok czasu głowię się nad tym i szukałem już odpowiedzi w kilku miejscach, ale wy pierwsi określiliście jednoznacznie, jaki jest faktyczny stan prawny. Uważam też, że orzecznictwo w tej kwestii jest nieprecyzyjne. A przynajmniej niejasne.

15

Odp: Art. 24 ust. 1 pkt 16 - "zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo"

Przepraszam za odkopywanie tego tematu po długim czasie, ale wolę nie mieć wątpliwości, a teraz mnie naszły. Bo nie wiem czy dobrze mnie zrozumieliście. Wykonawcę wykluczono z postępowania nie tylko na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, czyli ze względu na niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ale też na podst. art. 24. ust. 1 pkt 16, czyli ze względu na zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo (w uzupełnieniu dodam, że konkretnie chodziło o wykluczenie z powodu niespełnienia warunków udziału, podczas gdy wykonawca utrzymywał, że spełnia warunki udziału; inspektor posiadał uprawnienia bez adnotacji "bez ograniczeń", co było wymagane w SIWZ, a następnie po wezwaniu przez zamawiającego do wyjaśnień czy posiada uprawnienia bez ograniczeń uzupełniono wykaz osób o drugiego inspektora, który posiadał uprawnienia bez ograniczeń). Zamawiający uznał więc, że wykonawca chce wprowadzić zamawiającego w błąd, celowo lub z powodu rażącego niedbalstwa wywołując w nim mylne wrażenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przepisie art. 24 ust. 8 stoi bowiem tak:

"Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16?20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. "

Mowa tu jest o "dalszym nieprawidłowym postępowaniu wykonawcy", co wskazywałoby na ciągłą konieczność uznawania w oświadczenia z art. 24, że podlega się wykluczeniu, ale podjęło się określone środki zaradcze.

Jednocześnie w art. 25 ust. 5 pkt 2 mowa o 'poważnym naruszeniu obowiązku zawodowych, "co podważa jego uczciwość"'. Wiem, że dalej jest mowa w tym przepisie o zamierzonym działaniu lub rażącym niedbalstwie już na etapie wykonywania zamówienia, ale przytoczona przeze mnie wyżej treść pozostawia pole do interpretacji, że może to dotyczyć także etapu oceny oferty. Tym bardziej, że jest tam ujęte, że dotyczy to "w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie". Sformułowanie "w szczególności" wskazywałoby, że etap realizacji zamówienia nie jest jedyną przesłanka do wykluczenia, ale jedną z wielu. Tu z kolei orzecznictwo wskazuje, że wykluczenie następuje w ciągu 3 lat od momentu zaistnienia zdarzenia, które spowodowało wykluczenie na podstawie ww. artykułu.

Wiem, że być może brzmi to dla was trochę paranoicznie, ale sprawa tego wykluczenia dotyczy bliskiej mi osoby i nie chciałbym mieć jakichkolwiek wątpliwości, że przez nieumyślną wpadkę będzie mieć jakieś kłopoty, gdy oświadczy, że nie podlega wykluczeniu na podst art. 24 ust. 1 pkt 16, podczas gdy w przeszłości została wykluczona na podstawie tegoż artykułu (moim zdaniem tendencyjnie i na wyrost, ale pewnie nie jestem obiektywny).