426

Odp: elektronizacja zamówień

Tak PN krajowy

427

Odp: elektronizacja zamówień

Papierowo i elektronicznie.

428

Odp: elektronizacja zamówień

no to tak jak napisałem wcześniej,

choć ja to uważam za absurd (jednocześnie dwie formy postępowania)

dlatego w krajowych dla spokojności stosuje tylko tradycyjną, formę czyli papierową, póki można

429 (edytowany przez Ruda26 2020-01-16 07:21:39)

Odp: elektronizacja zamówień

a czy obowiązek ogłoszenia dwutorowo  wynika z konkretnego zapisu aktu prawnego

430

Odp: elektronizacja zamówień

oczywiście że nie wynika, dlaczego dwutorowo?

431

Odp: elektronizacja zamówień

oczywiście że ogłoszenie w BZP jedno,

ale z opinii prawnej o której mówię, wynika że jak robisz elektroniczną komunikację to musisz zapewnić jednocześnie możliwość składania ofert pisemnie,

mówię tylko o tym jako ciekawostka,

432

Odp: elektronizacja zamówień

możesz skopiować i podać tu tą opinię prawną?

433

Odp: elektronizacja zamówień

wg stanu na marzec 2019

pytanie dotyczyło. czy muszą być zapewnione dwie formy w przypadku gdy określiło się komunikację elektroniczną.Odnosząc się do zagadnienia przedstawionego w piśmie wnioskodawcy należy jednak zwrócić uwagę na treść art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), który interpretowany łącznie ze zmianami przewidzianymi ustawą z dnia 20 lipca 2018r., w zakresie, o którym mowa powyżej, stanowi, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, o wartości poniżej progów unijnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r. komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednocześnie, zgodnie z 18a pkt. 4 ww. ustawy oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy zmienianej w art. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oznacza to, że w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dopuszczalną formą składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia z art. 25a ustawy pozostaje forma pisemna. Zgoda zamawiającego, o jakiej mowa w tym przepisie tworzy dla wykonawcy alternatywę (możliwość złożenia oferty w formie pisemnej, albo elektronicznej). W tym kontekście istotny jest także fakt, iż wybrany przez zamawiającego sposób komunikowania się z wykonawcami, w tym przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji występujących w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może ograniczać konkurencji (art. 18a pkt 2). Mając na względzie wyżej przytoczone regulacje wskazać należy, że pomimo wyboru przez zamawiającego komunikacji elektronicznej jako sposobu porozumiewania się z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych, wykonawcy mogą złożyć ww. dokumenty także w formie pisemnej. Powyższe rozwiązanie jest wyrazem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji, jako jednej z naczelnych zasad zagwarantowanych przepisami ustawy Pzp, w okolicznościach, gdy przesunięcie elektronizacji zamówień publicznych o wartościach poniżej progów unijnych na rok 2020 ma zapewnić m.in. stosowny czas wykonawcom na przygotowanie się do nowych obowiązków. W związku z powyższym odrzucenie oferty złożonej w formie pisemnej, w okolicznościach o których mowa powyżej, będzie niedopuszczalne.

434

Odp: elektronizacja zamówień

tzn dokładnie - chcesz robić tylko elektronicznie i nie piszesz nic o papierze ale skoro taka wpłynie to nie możesz jej odrzucić.

435 (edytowany przez janek159 2020-01-17 09:22:30)

Odp: elektronizacja zamówień

ciekawe jak ją publicznie otworzysz, jak nic o tym nie wspomniałeś w siwz

bo przy takim podejściu powinny być określone w siwz dwie formy otwarcia ofert elektroniczna i tradycyjna,

436

Odp: elektronizacja zamówień

Otworzysz normalnie w terminie jaki opisałeś do otwarcia elektronicznych. Powinny byc w opisane? Skoro zamawiający nie chciał to niie musiał opisywać, ale co innego nie chcieć a co innego nie mieć prawnego wyboru. Nowa ustawa zmieni, ale tera póki co. Jak chcesz to zrób postępowanie, oferty eletroniczne a ja ci złożę pisemną smile

437

Odp: elektronizacja zamówień

ja nic nie chcę,

to Ruda wywołała temat