Temat: Kosztorys ofertowy

Z faktu na wynagrodzenie ryczałtowe czy oferent może stworzyć swój własny Kosztorys pomocniczy modyfikując załączony przez Zamawiającego przedmiar robót?

Dodam, że w SIWZ jest zapis:
"Dokumenty, które należy załączyć do oferty:
a) Kosztorys pomocniczy ? uproszczony + zestawienie robocizny, sprzętu i materiałów"

2

Odp: Kosztorys ofertowy

Najważniejszy jest projekt, przedmiar jest pomocniczy, a więc może stworzyć swój kosztorys smile

3

Odp: Kosztorys ofertowy

1) na jakiej podstawie mogę żądać kosztorysu ofertowego w PN na RB?? przecież nie jest wymieniony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia??

2) w przypadku żądania kosztorysu przed pod podpisaniem umowy a po wyborze jak wyegzekwować  błędy w kosztorysie i co w przypadku gdy błędy rachunkowe zmienią wartość wybranej oferty ?? (powtórzyć czynności??)

3) czy w przypadku procedury odwróconej sprawdzam tylko jednej kosztorys ??

4

Odp: Kosztorys ofertowy

jeżeli masz rozliczenie obmiarowe to jest to podstawą do żądania kosztorysu
przy ryczałcie po prostu ma złożyć poprawny kosztorys na kwotę wynikającą z formularza ofertowego
sprawdzasz wszystkie kosztorysy

5

Odp: Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy jest częścią oferty w tym przypadku i rozporządzenie w spr. rodz. dok. nie ma zastosowania, żądać go w tym wypadku wraz z oferta a nie przed podpisaniem umowy, w przypadku odwróconej jak kolega wyżej, sprawdzasz wszystkich wykonawców.

6

Odp: Kosztorys ofertowy

Co z interpretacjami UZP, że kosztorys ofertowy stanowi dokument zbędny do oferty (przy ryczałcie) i że brak jego złożenia nie może skutkować odrzuceniem oferty?

7

Odp: Kosztorys ofertowy

Przy ryczałcie jest zbędny.

8 (edytowany przez wadialny 2019-01-10 01:14:07)

Odp: Kosztorys ofertowy

No właśnie - co z interpretacjami UZP, że kosztorys ofertowy stanowi dokument zbędny do oferty (przy ryczałcie) i że brak jego złożenia nie może skutkować odrzuceniem oferty?

Owszem, w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego można nie jest wymagać.

Nie do końca jest słuszna teza, że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego brak kosztorysu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

To zależy, czy zamawiający będzie żądać kosztorysu.

W wyroku z dnia 4 stycznia 2016 r., KIO 2702/15; KIO 2724/15, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że brak wymaganego przez zamawiającego kosztorysu, stanowi niezgodność polegającą na sporządzeniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ, co uzasadnia odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zamawiający uprawniony był do żądania od wykonawców złożenia kosztorysu niezależnie od tego, że umówione przez strony wynagrodzenie miało być wynagrodzeniem ryczałtowym. W opozycji do takiego żądania nie stoi bowiem żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepis ustawy Pzp ani Kodeksu cywilnego.

Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że postanowienia SIWZ wskazywały, że kosztorys ofertowy dla części rozliczanej ryczałtowo nie miał jedynie charakteru informacyjnego, jak jest to zwykle przyjmowane przy tego typu rozliczeniu, lecz miał konkretne znaczenie dla realizacji zamówienia.

A zatem uznać należy, iż odwołujący, decydując się na złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, powinien był respektować ustalone przez zamawiającego zasady i złożyć wszystkie wymagane dokumenty, w tym również wymagany kosztorys. Z kolei zamawiający, który zobligowany jest egzekwować od wykonawców dostosowanie się do warunków przetargu, nie może odstąpić od tego obowiązku wobec niektórych z wykonawców, uznając, iż brak wymaganego dokumentu nie stanowi uchybienia postanowieniom SIWZ.

Pogląd, iż ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego nie uniemożliwia zamawiającemu badania zgodności oferty z SIWZ na podstawie kosztorysów ofertowych, kształtuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (wyroki: z dnia 28 czerwca 2010 r., KIO 1101/10, z dnia 10 lutego 2011 r., KIO 179/11, z dnia 16 listopada 2012 r., KIO 2392/12, KIO 2410/12, z dnia 12 grudnia 2012 r., KIO 2611/12, z dnia 30 stycznia 2013 r., KIO 67/13. 70/13, 72/13).

9

Odp: Kosztorys ofertowy

Jak zawsze, co rok to wyrok lub wyroki smile, i ciężko stwierdzić jaki zapadnie wyrok w trakcie odrzucenia oferty w tym przypadku.

10

Odp: Kosztorys ofertowy

Z moich doświadczeń i kontroli wniosek taki (ryczałt):
1. kosztorys lub harmonogram nie jest dokumentem, który można uzupełnić (jeśli złożony) mozna natomiast poprawić w zależności od dokładnego opisu w siwz.
2. Jeżeli w harmonogramie napiszę, że ceny elemntów są cenami ryczałtowymi to zaczynam od nich i poprawiam nawet ofertę
3. Aby nie robić sobie kłopotu żądam kosztorysu przed umową i tylko od wygranego. Cena MUSI GRAĆ z ofertą, koszty nie wpisane traktuję jako wykonanie zgodnie z projektem a przykryte w innych pozycjach. Jeśli Wykonawcy się nie zgadza to robi kosztorys tak długo ażmu się zgodzi smile

11

Odp: Kosztorys ofertowy

Proszę o podanie podstawy prawnej na której mogę żądać do oferty kosztorysu ofertowego w nieograniczonym i wynagrodzeniu obmiarowym.
z góry dziękuję

12

Odp: Kosztorys ofertowy

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej dopuszcza się żądanie złożenia przez wykonawców kosztorysu ofertowego, w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego:

Poniżej link:


https://www.blogprzetargi.pl/kategorie/odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/w-orzecznictwie-krajowej-izby-odwolawczej-dopuszcza-sie-zadanie-zlozenia-przez-wykonawcow-kosztorysu-ofertowego-w-przypadku-wyna