Temat: Unieważnienie

Czy można unieważnić postępowanie na podstawie art 93 ust 1 pkt 3 w przypadku gdy między innymi przedmiot zamówienia zawierał monitory, gdzie w parametrach technicznych okazało się że nie wpisaliśmy istotnych dla naszej jednostki parametrów? Zauważyliśmy to dopiero po wezwaniu z 26 ust 2.

2

Odp: Unieważnienie

Nie bardzo rozumiem związek. To że czegoś nie opisaliście - to Wasza wina a art. mówi o braku wniosków / ofert.

3

Odp: Unieważnienie

cbud napisał/a:

Nie bardzo rozumiem związek. To że czegoś nie opisaliście - to Wasza wina a art. mówi o braku wniosków / ofert.


ust 7 miało być

4

Odp: Unieważnienie

Chyba wykazanie tej istotności będzie tutaj kluczowe do możliwości unieważnienia z tej przesłanki.

Żeby nie było że jakikolwiek brak w opisie będzie teraz dawał możliwość unieważnienia.

5

Odp: Unieważnienie

wyroki:


Wyrok KIO z 10 kwietnia 2014 r. (sygn. akt KIO 616/14) dotyczy unieważnienia postępowania z powodu naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i nieprecyzyjny oraz za pomocą niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zamawiający użył w nim nieprecyzyjnego i nieostrego terminu dotyczącego długości kabla i nożyka, będących elementami opisu w dwóch zadaniach częściowych postępowania na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego.


Zamawiający dostrzegł swój błąd dopiero na etapie oceny ofert, kiedy nie mógł już zastosować żadnej z procedur sanacyjnych przewidzianych ustawą Pzp w celu usunięcia stwierdzonej wady. Izba za uzasadnione uznała unieważnienie postępowania na postawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wskazując, iż choć ?Ustawodawca wśród przesłanek skutkujących unieważnieniem umowy na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp nie wymienił naruszenia przepisów dotyczących sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, tym niemniej podstawowym obowiązkiem zamawiającego jest prawidłowe sporządzenie siwz, w tym opisu przedmiotu zamówienia, jako elementu znaczącego i warunkującego złożenie prawidłowej oferty przez zainteresowanych wykonawców. Skoro więc istnieją wątpliwości co do tego, jakiej długości kabla i jakiej długości nożyka zamawiający wymagał, prowadziłoby to do możliwości zakupu kabla i nożyka nieodpowiadającego potrzebom zamawiającego. Powyższe (z uwagi na wadliwy opis) można więc uznać za wadę postępowania mającą wpływ na jego wynik. Opis przedmiotu zamówienia powinien być bowiem dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego?.


Kolejny wyrok KIO z 25 września 2017 r. (sygn. akt KIO 1869/17) dotyczył zarzutu naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania bez spełnienia przesłanek oraz w sytuacji, gdy złożono dwie wiążące i zgodne z postanowieniami siwz oferty. Zamawiający podczas badania ofert stwierdził, że są one niezgodne z jego intencjami i potrzebami, w wyniku czego doszedł do wniosku, iż błędnie skonstruował opis przedmiotu zamówienia z naruszeniem art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. Nie określił on minimalnych funkcjonalności zamawianego systemu, a wykonawcy zaoferowali wybrane przez siebie funkcje. Złożone oferty, choć nie zawierały elementów niezbędnych dla zamawiającego, nie podlegały odrzuceniu. Z kolei wady opisu przedmiotu zamówienia nie podlegały usunięciu po upływie terminu składania ofert. Doprowadziło to do możliwości zakupu systemu nieodpowiadającego potrzebom zamawiającego, a więc zamawiający uznał wadliwy opis przedmiotu zamówienia za wadę postępowania mającą wpływ na jego wynik i unieważnił postępowanie na postawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. KIO potwierdziła, że miał do tego prawo, ponieważ celem prowadzenia postępowania jest zawarcie umowy służącej zaspokojeniu potrzeby zamawiającego. Ponadto wskazała, że: ?W rozpoznawanym przypadku może pojawić się zarzut, że wykonawcy mogli składać oferty, godząc się na wykonanie przedmiotu zamówienia nieprzydatnego zamawiającemu lub nie w pełni przydatnego, generując u zamawiającego powstanie zbędnych kosztów?.


Zamawiający powinien zawsze jednak mieć na uwadze, że unieważnienie postępowania jest instytucją wyjątkową w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i powinno być stosowane rozważnie (por. wyrok KIO z 22 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO 2832/14).