1

Temat: Czy wymagać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wyklucznia

Witam.
Przetarg ?unijnym? powyżej progów zamawiający bada na podstawie art. art. 24 ust. 1 ustawy pzp obligatoryjne przesłanki wykluczenia. Czyli art. 24 ust. 1 pkt. 12-23.
1.    Czy w związku z tym jeżeli w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu w DUUE nie wymagano oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia to Zamawiający nie musi wymagać od wykonawcy najwyżej ocenionego przedstawienia tych dokumentów tzn. dokumentów z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).
2.    Czy w związku z tym jeżeli w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu w DUUE nie wymagano oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia to Zamawiający musi wymagać od wykonawcy najwyżej ocenionego przedstawienia tych dokumentów tzn. dokumentów z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. mówi w art. 60
Środki dowodowe
1.    Instytucje zamawiające mogą wymagać zaświadczeń, oświadczeń i innych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu oraz w załączniku XII, jako dowodów na brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 57, oraz dowodów spełnienia kryteriów kwalifikacji zgodnie z art. 58.
2.    Podobnie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).
Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności

2

Odp: Czy wymagać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wyklucznia

a 26 ust. 1 ? i dla różnicy ust. 2

3 (edytowany przez Fart 2019-04-02 09:04:15)

Odp: Czy wymagać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wyklucznia

Zacytuję pewien tekst:
Zgodnie natomiast z art. 60 dyrektywy zamawiający mogą wymagać zaświadczeń, oświadczeń i innych środków dowodowych jako dowodów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji).

Z powyższego wynika:

a) jednoznaczny obowiązek zamawiającego w zakresie przeprowadzenia weryfikacji wykonawcy pod kątem istnienia wobec niego przesłanek wykluczenia,
   b)  możliwość przeprowadzenia tej weryfikacji na podstawie żądanych dokumentów oraz JEDZ, jak również wyłącznie na podstawie treści JEDZ, z zastrzeżeniem, że jeżeli zamawiający skorzystał z możliwości wymagania zaświadczeń, oświadczeń i innych środków dowodowych, o której mowa w art. 60 dyrektywy klasycznej, wówczas musi wymagać ich przedłożenia przed udzieleniem zamówienia (art. 59 ust. 4 dyrektywy).

Powyższe przepisy dyrektywy znajdują swoje odzwierciedlenie w rodzimej regulacji art. 26 ust. 1  ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, wzywa najwyżej ocenionego wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
26.1 odnosi się tylko do przypadku gdy zamawiający wymagał w SIWZ i ogłoszeniu dokumentów na potwierdzenie, a jeżeli nie wymagał ich to nie wzywa o ich przedstawienie. Podstawy wykluczenia moę zbadac na podstawie JEDZ i wtedy 26.1 nie obowiązuje

4

Odp: Czy wymagać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wyklucznia

Być może to przyda się:

Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się ze stanowiskiem Prezesa UZP, że w sytuacji, gdy zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia , jest zobowiązany żądać dokumentów nie tylko na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, ale również na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 5 Pzp

Link poniżej:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/zasady-skladania-oswiadczen-i-dokumentow-w-trybie-art-26-ust-3/krajowa-izba-odwolawcza-nie-zgodzila-sie-ze-stanowiskiem-prezesa-uzp-ze-w-sytuacji-gdy-zamawiajacy-przewidzial-fakultatywne-prze

5

Odp: Czy wymagać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wyklucznia

Czy ktoś może się jeszcze wypowiedzieć na temat czy w procedurze unijnej powyżej progów gdy ustawa wymaga badania obligatoryjnych podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp) to zamawiający musi określić w SIWZ i ogłoszeniu oraz wymagać od wykonawcy najkorzystniejszego dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia tj.:
a)    informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)    oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
c)    oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

6

Odp: Czy wymagać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wyklucznia

zacytuję co jest u Pieróga -2018

1. Zmiana sposobu potwierdzania. Nowelizacja z 22.6.2016 r. wprowadziła znaczącą zmianę w sposobie potwierdzania przez wykonawców spełniania warunków i w uprawnieniach zamawiającego w tym zakresie. Do czasu wejścia w życie jej przepisów zamawiający w postępowaniach o wartości równej lub większej od kwoty progów unijnych miał obowiązek żądać od wszystkich wykonawców złożenia w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wszystkich niezbędnych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie określonych warunków podmiotowych. Obecnie może ograniczyć się tylko do wstępnego potwierdzania spełniania tych warunków na podstawie JEDZ składanego wraz z ofertą lub wnioskiem. Natomiast oświadczenia i dokumenty potwierdzające ma prawo wymagać dopiero po dokonaniu oceny punktowej ofert i tylko od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. W postępowaniach o wartości poniżej kwoty progów unijnych sytuacja jest podobna, z tym, że zamawiający zamiast obowiązku ma uprawnienie do wystosowania stosownego wezwania. Wyjątkiem od takiego sposobu potwierdzania jest przepis art. 26 ust. 2f.

2

2. Sytuacja zamawiającego. W postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków podmiotowych, wymagań przedmiotowych oraz braku podstaw wykluczenia, niezależnie od trybu, w którym prowadzi postępowanie. W trybie zamówienia z wolnej ręki oświadczenia i dokumenty składa się najpóźniej wraz z zawarciem umowy (art. 68 ust. 2). Jedynym wyjątkiem jest udzielanie zamówień wykonawczych na podstawie zawartej umowy ramowej, jeżeli zamawiający nie zwraca się do wykonawców o złożenie ofert (art. 101a ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a). W tym ostatnim przypadku trudno jednak zrozumieć ratio legis ustawodawcy, który różnicuje sytuację wykonawców otrzymujących zamówienie w wyniku zastosowania warunków opisanych w umowie ramowej od sytuacji wykonawców, otrzymujących zamówienie w wyniku minikonkursu ofert.Żądanie oświadczeń i dokumentów w postępowaniach, których wartość nie osiąga progów unijnych, jest fakultatywne. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa wezwania do złożenia oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o małej wartości zamawiający nie musi się tłumaczyć z powodów, dla których to uczynił. Związany jest jednak zakresem dokumentów określonym w ustawie i przepisach wykonawczych.

3

3. Potwierdzenie warunków. Składane na wezwanie oświadczenia i dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Warunki te określa się w ogłoszeniu i powtarza (w niektórych trybach) w siwz. Podstawą sformułowania warunków podmiotowych, a jednocześnie ograniczeniem ich zakresu, jest art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PrZamPubl. Odnosi się on zarówno do warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji, jak i do braku podstaw wykluczenia. Natomiast podstawą do sformułowania wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia jest art. 25 ust. 1 pkt 2.

4

4. Podstawa wykluczenia. Obowiązek wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia żądania oświadczeń i dokumentów w postępowaniach, których wartość osiąga progi unijne, dotyczy wszystkich dokumentów, które zostały określone w art. 25 ust. 1. Ale tylko oświadczenia i dokumenty określone w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 odnoszą się do podmiotu chcącego wziąć udział w postępowaniu i służą potwierdzeniu spełniania przez ten podmiot (wykonawcę) warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Zatem tylko brak w zakresie tych oświadczeń i dokumentów może być podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Wszelkie inne oświadczenia i dokumenty, w tym określone w art. 25 ust. 1 pkt 2, odnoszą się do przedmiotu zamówienia i mają zaświadczać, że przedmiot opisany w ofercie odpowiada wymaganiom postawionym przez zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. Ich brak powinien skutkować odrzuceniem oferty.