1

Temat: Kosztorys musi zatwierdzić Inwestor?

Na niektórych Kosztorysach pojawia się pole "Zatwierdzam"
U nas nikt tego ni zatwierdził, zaś Instytucja Kontrolna stwierdziła uchybienie.
Z czego wynika konieczność zatwierdzania Kosztorysu?

2 (edytowany przez wadialny 2019-02-11 19:42:20)

Odp: Kosztorys musi zatwierdzić Inwestor?

Kosztorys inwestorski (myślę, że o taki tu chodzi) jest podstawą ustalenia wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych i powinien być zatwierdzony przez kierownika zamawiającego.

Zatwierdzenie wartości zamówienia określonej w sporządzonym kosztorysie inwestorskim jest czynnością zastrzeżoną dla kierownika zamawiającego, chyba że kierownik zamawiającego powierzy pisemnie dokonanie takiej czynności pracownikowi zamawiającego (art. 18 ust. 2 zdanie drugie Pzp).

Polecam:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/kierownik-zamawiajacego/powierzenie-wykonywania-zastrzezonych-czynnosci-i-powierzenie-pomocniczych-dzialan-zakupowych

3

Odp: Kosztorys musi zatwierdzić Inwestor?

to jest nadgorliwość. Inwestor nie ma ani upoważnienia to kontroli kosztorysanta ani często i kompetencji do tego. Może co najwyżej przyjąć.

4

Odp: Kosztorys musi zatwierdzić Inwestor?

Do cbud:

Może co najwyżej przyjąć. Coś takiego. Jest już późno, dlatego szerzej odniosę się do Twojego stwierdzenia w środę.

Pozdrawiam i dziękuję za ciekawy temat. Jest wart omówienia. A więc do środy ...

wadialny

5

Odp: Kosztorys musi zatwierdzić Inwestor?

Wystarczy że kierownik zatwierdzi ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, tam zawsze wskazuje się na jakiej podstawie oszacowano wartość zamówienia,ja nie widzę żadnej podstawy prawnej do podpisywania się (zatwierdzania) kosztorysu inwestorskiego (wprost na kosztorysie) przez kierownika zamawiającego, a tzw.uchybienie to śmieszna sprawa i "czepianie się", nie mówię tutaj o czynnościach zastrzeżonych bo nie o tym mowa.

6 (edytowany przez wadialny 2019-02-13 22:35:19)

Odp: Kosztorys musi zatwierdzić Inwestor?

Za ustaloną wartość zamówienia odpowiada także kierownik zamawiającego

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Pzp kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. Ponieważ kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, posiada uprawnienia do dokonywania wszelkich czynności związanych przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania.

Ustalanie wartości zamówienia jest czynnością związaną z przygotowaniem postępowania. Wartość zamówienia ustala ten, komu kierownik zamawiającego powierzył dokonanie takiej czynności. Osoba lub osoby, które dokonały ustalenia wartości zamówienia wskazuje się w protokole postępowania.

Jeżeli ustalenia wartości zamówienia dokonuje członek komisji przetargowej, kierownik zamawiającego w dokumencie, w którym powołał komisję przetargową do przygotowania postępowania albo przygotowania i przeprowadzenia postępowania, wskazuje imię i nazwisko osoby, której powierza dokonanie takiej czynności. Powierzenie członkowi komisji przetargowej ustalenia wartości zamówienia jest jednocześnie dokonaniem indywidualizacji odpowiedzialności tej osoby za wykonywaną czynność ustalenia wartości zamówienia. W takim przypadku, za ustalenie wartości zamówienia z naruszeniem przepisów Pzp odpowiada kierownik zamawiającego oraz członek komisji przetargowej, któremu kierownik zamawiającego powierzył dokonanie takiej czynności.

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, wartość zamówienia ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Ustawodawca nie wymaga od kierownika zamawiającego znajomości metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego.  Nie oznacza to, że kierownik zamawiającego po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego, przyjmuje bezkrytycznie jego treść, a w konsekwencji określoną w nim wartość zamówienia. Zatwierdzenie wartości zamówienia określonej w kosztorysie inwestorskim następuje wprost lub w sposób dorozumiany. Kierownik zamawiającego może złożyć swój podpis na dokumencie kosztorysu inwestorskiego z adnotacją, że akceptuje lub zatwierdza określoną w nim wartość zamówienia.

Kierownik zamawiającego może również - po zapoznaniu się z wartością zamówienia określoną w kosztorysie inwestorskim - uznając, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - wyrazić zgodę na przekazanie ogłoszenia o zamówieniu (obowiązkowego) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w celu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zatwierdzenie wartości zamówienia jest ważną czynnością. Wartość zamówienia stanowi bowiem podstawę podjęcia decyzji o wyborze właściwej procedury. Warto zauważyć, że niedopuszczalne jest zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie wartości zamówienia.

Ryzyko niezapoznania się z treścią kosztorysu inwestorskiego obciąża kierownika zamawiającego.  Jeżeli kierownik zamawiającego nie posiada wiedzy z zakresu badania kosztorysu inwestorskiego, może zlecić podmiotowi zewnętrznemu zbadanie, czy kosztorys inwestorski został sporządzony zgodnie z przepisami Pzp, uwzględnia rozmiar i zakres robót budowlanych (przedmiot zamówienia publicznego) oraz sposób wykonania robót określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Nie można zatem przyjąć, że wystarczy że kierownik zatwierdzi ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią bowiem: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania, ceny jednostkowe robót podstawowych. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji lub kalkulacje szczegółowe.

Oznacza to, że dokonując oceny sporządzonego kosztorysu inwestorskiego, kierownik zamawiającego sprawdza: czy kosztorys inwestorski uwzględnia zakres robót określony w projekcie budowlanym i sposób wykonanych tych robót określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, czy ceny jednostkowe robót zostały określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji lub kalkulacji szczegółowych.

Brak wiedzy w tym zakresie nie stanowi usprawiedliwienia. Kierownik zamawiającego może bowiem powierzyć dokonanie takiej czynności innej osobie. Dopiero po ustaleniu, że wartość zamówienia określona w kosztorysie inwestorskim została ustalona zgodnie z przepisami Pzp i uwzględnia rozmiar lub wielkość robót stanowiących przedmiot zamówienia, kierownik zamawiającego zatwierdza tak ustaloną wartość zamówienia. Oczywiście, z uwzględnieniem pozostałych przepisów art. 32-35 Pzp. Chyba, że na podstawie art. 18 ust. 2 zdanie drugie Pzp powierzy dokonanie takiej czynności pracownikowi zamawiającego.

Warto także zauważyć, że prawidłowe ustalenie wartości zamówienia ma znaczenie przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny. Decyzję o odrzuceniu oferty, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, podejmuje kierownik zamawiającego.

7

Odp: Kosztorys musi zatwierdzić Inwestor?

czyli jeżeli w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym kosztorysu) powołujemy się na art 15 ust 2 ustawy PZP zlecając projekt to kto powinien podpsać kosztorys

8

Odp: Kosztorys musi zatwierdzić Inwestor?

kosztorys zawsze podpisuje kosztorysant, w wypadku kiedy zlecamy pełną dokumentacje to ktoś od projektanta. Inna sprawa (choć nie wiem czy ktoś tak robi) jeśli w zakresie projektanta nie będzie wykonania kosztorysu, to niestety na bazie dokumentacji albo zrobi to sam Zamawiający (osoba kompetentna) albo zleci jeszcze komuś innemu. Nie mniej zawsze podpisuje się wykonujący i on odpowiada za formę i kwoty.