1

Temat: Wynagrodzenie ryczałtowe - kosztorys

Czy w siwz przy ryczałcie może być tak zapis: Wykonawca dołączy do oferty kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej. kosztorysy dołączone przez Wykonawcę mają charakter informacyjny (na etapie rozliczeń z Wykonawcą) dla Zamawiającego, a pomocniczy w ustaleniu ceny ofertowej dla Wykonawcy. Zawartość niniejszych kosztorysów nie będzie podlegać ocenie w ramach procedury oceny ofert. W przypadku błędów lub rozbieżności pomiędzy kosztorysami ofertowymi dołączonymi przez Wykonawcę do oferty, a przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego do SIWZ, tj. pominięcie którejkolwiek z pozycji, zmiany którejkolwiek z nazw lub ilości pozycji ? Zamawiający uzna, że Wykonawca w ramach zaoferowanej w formularzu ofertowym ceny ryczałtowej wykona zamówienie, zgodnie z jego szczegółowym opisem z uwzględnieniem modyfikacji SIWZ (jeżeli dotyczy). W przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą nie dołączy kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą szczegółową do oferty zobowiązany jest dostarczyć je przed podpisaniem umowy?

2

Odp: Wynagrodzenie ryczałtowe - kosztorys

po co rządać do każdej oferty w tym wypadku może tylko do rozliczenia potzrebny będzie od wygranego?
Rzuć okiem i tu:
https://www.noweprzetargi.pl/forum/topic/18203/kryterium-oceny-ofert/