251

Odp: elektronizacja zamówień

art 7 pzp j.w.
co do rachiwizacji trzeba zapewnić ją w takim stopni aby odpowiadała sposobom archiwizacji dok. elektronicznych. Ja to robię na swoim serwie synology dla pzp + sewre instytucji główny (2 pkt). Oprócz tego aby kontrola nie grzebała mi po wszystkim - na CD robię poszczególne postępowania i wybiórczo mogę przedstawić

252

Odp: elektronizacja zamówień

Katiqq, cbud, dzięki za rozjaśnienie sprawy

253

Odp: elektronizacja zamówień

Taka ciekawostka:
https://www.pb.pl/drugie-podejscie-do-e-przetargow-945712

254 (edytowany przez Marta 2018-11-21 11:09:28)

Odp: elektronizacja zamówień

z jakiego systemu do weryfikacji podpisów elektronicznych  korzystacie?
cz jest  w ogóle takowy potrzebny?

255

Odp: elektronizacja zamówień

My posiadamy dwa programy: Szafir oraz proCertum. Przy okazji chciałem zapytać, jak w związku z tą ,,elektronizacją zamówień" powinno być złożone zobowiązanie podmiotu trzeciego, tzn. jako oryginał dokumentu elektronicznego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument np. pdf), czy może być złożone w kopii dokumentu elektronicznego poświadczonego za zgodność (czyli dokument wypełniony odręcznie, następnie zeskanowany do formatu pdf i podpisany elektronicznie) ?

256 (edytowany przez Marta 2018-11-21 13:48:38)

Odp: elektronizacja zamówień

te programy są darmowe czy macie na nie jakieś licencje?
czy są ogólnodostępne?

257

Odp: elektronizacja zamówień

Z tego co się orientuję to np. szafir można pobrać ze strony internetowej za darmo.

258

Odp: elektronizacja zamówień

Pytanko:
Wykonawca złożył wniosek o wgląd do oferty konkurenta.
Jak mam mu udostępnić JEDZ? Mam drukować czy pozostawić w formie elektronicznej czyli u siebie na komputerze?
Przecież nie będę go sadzał przed swoim komputerem smile

259

Odp: elektronizacja zamówień

ty otwierasz i gapi ci się przez ramię innej możliwości nie widzę
jest gdzieś opisane co z tajemnicą przedsiębiorstwa- podwójnie szyfrowana??

260

Odp: elektronizacja zamówień

Czy wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, wykonawca składając je w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 ma obowiązek podpisać podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem ?

261 (edytowany przez Marcel 2018-11-27 19:45:22)

Odp: elektronizacja zamówień

Tak, oprócz np. próbek.

262

Odp: elektronizacja zamówień

HL.90 napisał/a:

Czy wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, wykonawca składając je w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 ma obowiązek podpisać podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem ?

Chyba że publikacja ogłoszenia w DUUE miała miejsce przed 18.10.2018 r.

263

Odp: elektronizacja zamówień

Dziękuję za odpowiedzi. Chciałem jeszcze dopytać o Państwa praktykę dotyczącą np. przygotowywanego wykazu robót budowlanych (jako załącznik do SIWZ w wersji word). Do tej pory tworząc taki wykaz zostawiałem wykropkowane miejsce na złożenie przez wykonawcę podpisu, daty i miejscowości. Teraz - po elektronizacji - czy nadal zostawiacie Państwo takie miejsca wykropkowane, gdzie wykonawca wypełnia je na komputerze, a następnie po stworzeniu pliku pdf podpisuje je podpisem elektronicznym, czy jednak należało by te miejsca wykropkowane usunąć i wystarczy jedynie podpis elektroniczny na dokumencie ?

264

Odp: elektronizacja zamówień

Obawiając się, że otrzymam wykazy bez podpisów dyplomatycznie zmieniłam dotychczasowy zapis na: "Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela". Wyszłam z założenia, że skoro w całej SIWZ bębnię o kw. podpisie elektronicznym, to wiedzą, co mają wstawić.

265

Odp: elektronizacja zamówień

Marcel napisał/a:

Tak, oprócz np. próbek.

Chciałem jeszcze dopytać o kwestie składania podpisów elektronicznych z kwalifikowanym certyfikatem w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
Czy mógłby Pan wskazać podstawę prawną tego, że wszystkie oświadczenia i dokumenty o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów (...) wykonawcy mają obowiązek złożyć z podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem - bez względu czy złożą ich oryginał, czy też kopie elektroniczne?

Dopytuję, ponieważ radca prawny twierdzi, iż ,,co do zasady dokumenty i oświadczenia z art. 25 ustawy Pzp - przedstawiane przez wykonawcę sporządzone w postaci elektronicznej NIE MUSZĄ być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym".
Pojęcie dokumentu elektronicznego nie jest tożsame z pojęciem formy elektronicznej, o której mowa w art. 781§ 1 Kodeksu cywilnego. Zatem dokument elektroniczny nie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wyjątkiem od tego są jedynie: oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenie z art. 25a, w tym JEDZ. (zgodnie z art. 10a).

266

Odp: elektronizacja zamówień

Dokumenty te nie mieszczą się w zakresie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 10a ust. 5 p.z.p., a zatem w przypadku, gdy zostały one wydane w oryginale jako dokument elektroniczny, nie będą one musiały zostać opatrzone przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przykładem może być np. elektroniczny odpis z KRS)

267

Odp: elektronizacja zamówień

Marcel napisał/a:

Dokumenty te nie mieszczą się w zakresie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 10a ust. 5 p.z.p., a zatem w przypadku, gdy zostały one wydane w oryginale jako dokument elektroniczny, nie będą one musiały zostać opatrzone przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przykładem może być np. elektroniczny odpis z KRS)

A co w przypadku np. wykazu robót/usług/dostaw, których wzory zazwyczaj przygotowuje zamawiający w wordzie ? Czy wykonawca może pobrać taki wykaz, wypełnić go na komputerze podając m.in. swoje imię i nazwisko, a następnie zapisać jako plik pdf czyli stworzyć ,,dokument elektroniczny" i go przesłać zamawiającemu, a ten go powinien uznać za złożony prawidłowo (de facto plik bez podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem) ?

268

Odp: elektronizacja zamówień

UWAGA! Ku przestrodze - mieliśmy na dzisiaj zaplanowane otwarcie ofert w przetargu prowadzonym według nowych przepisów - niestety nastąpił problem techniczny i nie udało się nam pobrać jednej ze złożonych ofert z platformy ePUAP...
Problem został zgłoszony do serwisu i przesunęliśmy termin składania i otwarcia ofert...

269

Odp: elektronizacja zamówień

kiedy przesunęliście?? w terminie składania ofert??

270

Odp: elektronizacja zamówień

tresi napisał/a:

UWAGA! Ku przestrodze - mieliśmy na dzisiaj zaplanowane otwarcie ofert w przetargu prowadzonym według nowych przepisów - niestety nastąpił problem techniczny i nie udało się nam pobrać jednej ze złożonych ofert z platformy ePUAP...
Problem został zgłoszony do serwisu i przesunęliśmy termin składania i otwarcia ofert...

Zastanawiam się nad przyczyną tego problemu i sposobowi uniknięcia takiej sytuacji tj
1.  czy oferty z epuap można pobierać wcześniej niż w dniu otwarcia,
2.  jaka jest pewność, że za błąd odpowiada epuap a nie składający ofertę, który popełnił jakiś błąd przy przesyłaniu oferty np. zbyt duże załączniki - ponad 150 MB.

Mam jeszcze pytanie nie związane z Twoim problemem. Czy fakt wpłynięcia oferty jest jakoś sygnalizowany przez epuap lub miniportal?

271

Odp: elektronizacja zamówień

Witam czy mogę was prosić o potwierdzenie, które dokumenty  w przetargu powyżej progów oprócz oferty i JEDZA muszą być złożone z podpisem elektronicznym i co musi być złożone przez EPUAP a co pocztą emailową.
Oczywiście będąc świeżo po szkoleniu ? mam mętlik w głowie prowadzący twierdził, że tylko oferty i Jedz a wszystkie inne dokumenty w tym wykaz dostaw, osób i inne z Rozporządzenia w sprawie dokumentów  (o ile będą wymagane) już nie JEDNAKŻE zaleca się aby całą korespondencję najlepiej prowadzić z koniecznościa podpisu elektronicznego. 

1. Oferta - z podpisem elektronicznym.
2. JEDZ - z podp. elektr.
3.  dokumenty z Rozporządzenia składane na wezwanie Zamawiającego ? tj. np. wykaz usług, zezwolenie na prowadzenie działalności np. bankowej,  odpis z właściwego rejestru, oświadczenia itd.?
4. oświadczenia z o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. ?
5. Pełnomocnictwo? Czy ma być podpisane elektronicznie przez osobę udzielającą lub notarialnie przez notariusza?
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego?
7.dokument potwierdzający wniesienie wadium (w innej niż pieniądz formie)? Wg interpretacji UPZ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.

II. Czy korzystając z Mini portalu w przypadku przetargów powyżej progów unijnych niejako nakazując Wykonawcy posiadanie konta na ePUAPIE nie ograniczamy tym samym konkurencji, odnośnie wykonawców zagranicznych, gdyż z tego co twierdził szkolący EPUAP mogą tylko założyć osoby mające zameldowanie na terenie RP.
?Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji

272

Odp: elektronizacja zamówień

marekw2 napisał/a:
tresi napisał/a:

UWAGA! Ku przestrodze - mieliśmy na dzisiaj zaplanowane otwarcie ofert w przetargu prowadzonym według nowych przepisów - niestety nastąpił problem techniczny i nie udało się nam pobrać jednej ze złożonych ofert z platformy ePUAP...
Problem został zgłoszony do serwisu i przesunęliśmy termin składania i otwarcia ofert...

Zastanawiam się nad przyczyną tego problemu i sposobowi uniknięcia takiej sytuacji tj
1.  czy oferty z epuap można pobierać wcześniej niż w dniu otwarcia,
2.  jaka jest pewność, że za błąd odpowiada epuap a nie składający ofertę, który popełnił jakiś błąd przy przesyłaniu oferty np. zbyt duże załączniki - ponad 150 MB.

Mam jeszcze pytanie nie związane z Twoim problemem. Czy fakt wpłynięcia oferty jest jakoś sygnalizowany przez epuap lub miniportal?

ad. 1. Oferty można pobierać wcześniej - dzięki temu w ogóle zauważyliśmy problem i zdążyliśmy przesunąć termin.

ad. 2. Pewność jak pewność - ani my nie znamy dokładnej przyczyny problemu, ani Wykonawca, ani sam ePUAP. Otrzymałam następującą odpowiedź na zgłoszenie problemu:

"Centralny Ośrodek Informatyki zweryfikował Państwa zgłoszenie dotyczące braku możliwości pobierania załącznika z pisma które Państwo otrzymaliście. Referencja do załącznika w dokumencie XML wskazuje na plik który nie istnieje na zasobie, co jest przyczyną braku możliwości pobrania załącznika z tego pisma. Zgłoszony przez Państwa przypadek ma charakter jednostkowy, pobranie załączników w innych dokumentach działa prawidłowo. Prosimy skontaktować się z nadawcą pisma w celu ponownego przesłania załącznika."

Odpowiadając na ostatnie pytanie: tak, Wykonawca otrzymuje automatyczne potwierdzenie z ePUAPu.

Natomiast taka ciekawostka - przy wycofaniu oferty miniPORTAL żadnego powiadomienia nie wysyła.

273

Odp: elektronizacja zamówień

Dzięki za wyjaśnienia. Dla pocieszenia, choc niewiele Ci to daje, powiem Ci że Wasz przypadek zaczyna być normą. W poniedziałek byłem na szkoleniu gdzie pani prowadząca poinformowała o wystąpieniu tago problemu u wielu zamawiajacych. Pokazała jako przykład jeden ze szpitali, w którym wszystkie oferty udało się wprawdzie pobrać lecz jednej z nich nie dało się odszyfrować. Zamawiający ma ogromny problem, z którym nikt nie wie co zrobić.

274 (edytowany przez zainteresowany 2018-12-13 12:16:40)

Odp: elektronizacja zamówień

Mam pytanie odnośnie zamówień w trybie "z wolnej ręki" czy w tych postępowaniach coś się zmienia w związku z elektronizacją zamówień publicznych?

275

Odp: elektronizacja zamówień

Elektronizacja dotyczy wszystkich postępowań,a więc nie tyle dotyczy danej procedury co wartości.