1

Temat: zmiana terminu składania ofert, POMOCY

Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych. W dniu składania ofert , ale przed godziną składania ofert zamieścił na swojej stronie internetowej ogłoszenie o sprostowaniu, zmianie które przekazał do publikacji w DzUUe (zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy pzp). Przed terminiem i godziną składania ofert wykonawcy mogli zapoznać się ,że termin został przedłużony. Następnie w tym samym  dniu zamawaiący zamieścił zmianę siwz i ogłoszenia (ale już po terminie (godzinie)  składania ofert) , w której szczegółowo okreslił zmiany. Czy wykonawca w tym przypadku może wnieść odwołanie do KIO? czy błędem zamawiającego było zamieszczenie informacji o przedłużeniu terminu składania ofert (ale przed godziną składania) tylko poprzez zamieszczenie ogłoszenia na swojej stronie a nie równocześnie ze zmianą SIWZ?