1

Temat: Przesunięcie terminu składania ofert

Czy w przetargu powyżej progów z art. 11 ust. 8 można np. na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert przesunąć o jeden dzień ten termin? co z zachowaniem 15-dniowego terminu - dot. art. 12a ust2 pkt1????

2

Odp: Przesunięcie terminu składania ofert

Zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp: "Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania:
1) ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ? w trybie przetargu nieograniczonego"

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem termu składania ofert.

W związku z powyższym zamawiający w przetargu powyżej progów nie może zmienić terminu w w/w sposób.

3

Odp: Przesunięcie terminu składania ofert

Ale my nie odpowiadamy na pytania wykonawców i nie robimy żadnych zmian w siwz, tylko przesuniecie

4

Odp: Przesunięcie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert jest zmianą istotną. Obowiązuje zatem art. 12a ust. 2 (vide KIO 1670/13).

5

Odp: Przesunięcie terminu składania ofert

memphis napisał/a:

Zmiana terminu składania ofert jest zmianą istotną. Obowiązuje zatem art. 12a ust. 2 (vide KIO 1670/13).

To jakiś żart wink Nawet nie czytam tego orzeczenia, bo ktoś źle go zrozumiał albo Izba... smile

Odpowiadając na pytanie: możecie - o ile przesuwacie tylko termin; możecie nawet w tym samym dniu co upływa tso (oczywiście przed jego upływem).