1

Temat: oświadczenie o GK

w jakiej sekcji ogłoszenia o zamówieniu, należy tak faktycznie wpisać, że wykonawca ma złożyć informację o grupie kapitałowej?

2

Odp: oświadczenie o GK

sekcja III.4

3

Odp: oświadczenie o GK

ja III.7

4

Odp: oświadczenie o GK

Informacja taka ma się znalezć w ogłoszeniu, a gdzie to już chyba mniej ważne. Jezeli we wzorze ogłoszenia bedącego przecież urządowym drukiem wyraznie tego nie wskazano to widocznie nie ma to znaczenia.

5

Odp: oświadczenie o GK

III.4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Pkt III.4., ani III.7. nie dotyczą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp nie jest składane na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp. Oświadczenie to wykonawca składa bez wezwania. Oczywiście, z wyjątkiem wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp.

Zamawiający nawet nie ma obowiązku zamieszczenia w SIWZ takiej informacji: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pozdrawiam

Wadialny

6

Odp: oświadczenie o GK

wadialny, masz rację, ale nie wszyscy wykonawcy wiedzą (lub udają ze nie wiedzą), że GK jest obligatoryjna i nie wymaga wpisywania do siwz i ogłoszenia dlatego tez dla uniknięcia późniejszej korespondencji, niepotrzebnie przedłużającej postępowanie, ja zawsze wpisuję to do dokumentów przetargowych.

7

Odp: oświadczenie o GK

wadialny napisał/a:

Zamawiający nawet nie ma obowiązku zamieszczenia w SIWZ takiej informacji:

No chyba* jednak ma... i najlepiej to zrobić w III.7.

*) chyba na pewno

8

Odp: oświadczenie o GK

Do marekw2:

Bardzo dziękuję za Twoją odpowiedź. Oczywiście zgadzam się z Tobą. Wykonawcy nie wiedzą. No, ale na Forum też trzeba pisać merytorycznie. Chociaż od czasu do czasu. Ja też zamieszczam w SIWZ taką informację. Dzisiaj jednak odpowiedziałem zgodnie z przepisami Pzp. Pozdrawiam.

9

Odp: oświadczenie o GK

Bez dwóch zdań III.7.

10

Odp: oświadczenie o GK

dzięki za odpowiedzi.
też miałem dylemat między III.4 i III.7.
na logikę bardziej pasuje III.7.
chciałem podejrzeć jak to robi UZP, ale oni tylko mają ciągle same usługi społeczne.

11

Odp: oświadczenie o GK

Broń Cię Boże od wzorowania się na postępowaniach UZP, oni już wielokrotnie postępowali wbrew własnym wytycznym a i nieraz PZP.

12

Odp: oświadczenie o GK

Zgodnie z Pzp: należy ten dokument wskazywać.

Podstawa:
- SIWZ: 36.1.6,
- Ogłoszenie: 41.7a

w związku z rozp. w sprawie dokumentów - par. 5 pkt 10.

13

Odp: oświadczenie o GK

wskazać trzeba na pewno.
kwestia tylko w której sekcji.

14

Odp: oświadczenie o GK

Prawo zamówień publicznych. Komentarz - Jerzy Pieróg 2017
Wymagania podmiotowe. Zamawiający ma obowiązek zawrzeć w ogłoszeniu wymagania odnoszące się do oceny podmiotowej wykonawcy. Należą do nich warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. Poza tym w ogłoszeniu należy wskazać stosowane przez zamawiającego w postępowaniu podstawy wykluczenia. Oczywiści chodzi o podstawy fakultatywne, wybrane przez zamawiającego z art. 24 ust. 5. Obligatoryjnych podstaw wykluczenia nie wskazuje się, ponieważ są one badane przez zamawiającego z mocy ustawy
Czyli jak wadialny:" GK jest obligatoryjna i nie wymaga wpisywania do siwz i ogłoszenia"

15

Odp: oświadczenie o GK

Do Fart:

Dziękuję. A swoją drogą pikanterii dodaje fakt iż zgodnie z paragrafem 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający może żądać oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. No to w końcu może, czy nie może. Ale bałagan.

16

Odp: oświadczenie o GK

Fart napisał/a:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz - Jerzy Pieróg 2017
Wymagania podmiotowe. Zamawiający ma obowiązek zawrzeć w ogłoszeniu wymagania odnoszące się do oceny podmiotowej wykonawcy. Należą do nich warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. Poza tym w ogłoszeniu należy wskazać stosowane przez zamawiającego w postępowaniu podstawy wykluczenia. Oczywiści chodzi o podstawy fakultatywne, wybrane przez zamawiającego z art. 24 ust. 5. Obligatoryjnych podstaw wykluczenia nie wskazuje się, ponieważ są one badane przez zamawiającego z mocy ustawy
Czyli jak wadialny:" GK jest obligatoryjna i nie wymaga wpisywania do siwz i ogłoszenia"

Jedna rzecz to przesłanki, druga to dokumenty. Pieróg pisze o przesłankach - nic o dokumentach. Ty o dokumentach. Tak, czy inaczej podstawy obligatoryjne należy również wskazać.