1

Temat: zmiana stanowiska ws. momentu zakończenia postępowania

Nie wiem czy już wiecie, ale UPZ zmienił stanowisko ws. momentu zakończenia postępowania. Do tej pory przyjmowało się, że to wybór najkorzystniejszej oferty jest ostatnią czynnością w postępowaniu. Teraz UZP wydał opinię, że podpisanie umowy jest ostatnią czynnością. Czyli kierownik zamawiającego, który tylko podpisuje umowę też musi składać oświadczenie z art. 17. Fajnie, że UZP zmienia zdanie w tak kluczowej sprawie.

2

Odp: zmiana stanowiska ws. momentu zakończenia postępowania

To może mądrzej, biorąc pod uwagę że wybór oferty nigdy nie przesądzal o zakończeniu postępowania.

3

Odp: zmiana stanowiska ws. momentu zakończenia postępowania

jazz napisał/a:

Nie wiem czy już wiecie, ale UPZ zmienił stanowisko ws. momentu zakończenia postępowania. Do tej pory przyjmowało się, że to wybór najkorzystniejszej oferty jest ostatnią czynnością w postępowaniu. Teraz UZP wydał opinię, że podpisanie umowy jest ostatnią czynnością. Czyli kierownik zamawiającego, który tylko podpisuje umowę też musi składać oświadczenie z art. 17. Fajnie, że UZP zmienia zdanie w tak kluczowej sprawie.

A można prosić o źródło tej opinii.

4 (edytowany przez wadialny 2018-03-27 14:29:22)

Odp: zmiana stanowiska ws. momentu zakończenia postępowania

Od 2010 r. momentem zakończenia postępowania w każdym trybie jest udzielenie zamówienia albo unieważnienia postępowania.
Wyjątek stanowią przepisy art. 24aa ust. 2 i art. 94 ust. 3 Pzp, które w pewnych sytuacjach dopuszczają pozostawienie postępowania bez udzielenia zamówienia, ani unieważnieniua postępowania.

Art. 2 pkt 7a Pzp nie określa momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W kwestii momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygające jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 17 grudnia 2010 r., III CZP 103/10, zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie ustawy, zgodnie z treścią art. 2 ust. 7a ustawy (w brzmieniu tego przepisu obowiązującym od 29 stycznia 2010 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778), da się zdefiniować jako ciąg czynności faktycznych i prawnych rozpoczynający się z chwilą ogłoszenia o zamówieniu przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy. Przepis nie określa momentu zakończenia tego postępowania, ale treść ustawy nie pozostawia wątpliwości, że postępowanie to kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.). Tak też od dawna w orzecznictwie KIO.

Unieważnienie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

Należy zauważyć, że stosowanie art. 93 ust. 1 Pzp nie zostało wyłączone w stosunku do trybu zamówienia z wolnej ręki. Do unieważnienia postępowania prowadzonego w tym trybie Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się w wyroku z dnia 13.01.2012 r., KIO 2808/11, w którym stwierdziła, że żadna z przesłanek unieważnienia postępowania określonych w art. 93 ust. 1 zdaje się nie odnosić do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.  Podkreślenia wymaga, iż zamawiający zawsze, gdy nie będzie chciał udzielić zamówienia wykonawcy, którego zaprosił do negocjacji, uprawniony jest do stwierdzenia, iż warunki przyszłej umowy proponowane przez wykonawcę mu nie odpowiadają, co skutkować będzie niezawarciem umowy. Zatem uprawnionym wydaje się być pogląd, iż wprowadzenie przez ustawodawcę katalogu przesłanek unieważnienia postępowania nieprzystający do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, oznacza, iż instytucja unieważnienia postępowania (ewentualnie z wyłączeniem art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.) nie znajduje zastosowania do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający zatem zawsze jest uprawniony do zakończenia postępowania poprzez odstąpienie od negocjacji (nieuzgodnienie warunków przyszłej umowy). Decyzja taka może być podjęta aż do zatwierdzenia wyników postępowania przez kierownika zamawiającego, a nawet później, bowiem, jak wynika z art. 68 ust. 2 Pzp najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

5

Odp: zmiana stanowiska ws. momentu zakończenia postępowania

Fart napisał/a:

A można prosić o źródło tej opinii.

Proszę https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/inte … -interesow

6

Odp: zmiana stanowiska ws. momentu zakończenia postępowania

blogprzetargi.pl

"Nawet gdyby uwzględnić rozbieżności interpretacyjne dotyczące momentu zakończenia postępowania (zob. uchwałę z dnia 17 grudnia 2010 r., III CZP 103/10, wyroki z dnia 1 października 2012 r., KIO 1968/12; z dnia 8 sierpnia 2012 r., KIO 1594/12; z dnia 31 lipca 2012 r., KIO 1511/12; z dnia 3 lipca 2012 r., KIO 1275/12 - postępowanie to kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego / opinie ?Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP 11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)?, ?Niezachodzenie obowiązku złożenia oświadczenia w przedmiocie włączenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez osobę podpisującą umowę w sprawie zamówienia publicznegoo, orzeczenie GKO z dnia 14 kwietnia 2011 r., BDF1/4900/15/17-18/RN-6/11/840, KIO 31/11, KIO 14/13 - postępowanie kończy się z chwilą wyboru oferty) - podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu (czynność podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest dokonywana w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego), lecz następstwo postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana.
W związku z powyższym osoba, która wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie powinna być obowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp stanowiących podstawę wyłączenia".

Ta opinia UZP (to tylko opinia), w mojej ocenie niczego nie zmienia. Nota bene w 2013 r. już po wydaniu uchwały SN urząd wydał zupełnie inną, to też o czymś świadczy... . Czyżby przepisy się zmieniły?

Ciekawi mnie tylko, czy ekipa wadialnego też zmieni swoje stanowisko, poproszę o komentarz.

7

Odp: zmiana stanowiska ws. momentu zakończenia postępowania

Apollo,

Ten tekst pochodzi z artykułu: Czy podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez kierownika zamawiającego lub pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył dokonanie takiej czynności, w przypadku, gdy osoby te nie wykonywały żadnych czynności w postępowaniu, stanowi podstawę do złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Pzp?

https://www.blogprzetargi.pl/kategorie/wylaczenie-z-postepowania/czy-zlozenie-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wylaczeniu-dopiero-po-zatwierdzeniu-przez-kierownika-zamawiajacego-czynnosci-wyboru-of-1

W artykule tym zostały przedstawione rozbieżności w orzecznictwie dotyczące obowiązku podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez kierownika zamawiającego lub pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył dokonanie takiej czynności, w przypadku, gdy osoby te nie wykonywały żadnych czynności w postępowaniu.

Był taki okres, gdy UZP w opinii nie zgadzał się z uchwałą Sądu Najwyższego. Bez komentarza.

W poprzedniej opinii UZP - Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP) - Urząd Zamówień Publicznych stwierdził, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi czynność prawną odrębną od samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającą ocenie według reguł prawa cywilnego (por. art. 702 § 3 w zw. z art. 703 § 3 k.c.), tj. nie stanowi ?czynności w postępowaniu (por. art. 17 ust. 1 i 2 in principio ustawy PZP). Zawarcie umowy, jako czynność podejmowana po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ma na celu nawiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy prowadzi zatem do zaciągnięcia przez zamawiającego zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym i z tych względów stanowi jedynie pochodną wyboru najkorzystniejszej oferty albo uzgodnienia treści przyszłej umowy - w przypadku postępowań prowadzonych trybie zamówienia z wolnej ręki. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż za moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy uznać chwilę dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie chwilę zawarcia umowy (udzielenia zamówienia publicznego), albowiem to z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty realizuje się cel postępowania, tj. wskazanie wykonawcy, z którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Podobnie w odniesieniu do zamówień udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki ustawodawca powiązał skutek w postaci zakończenia postępowania z chwilą ustalenia warunków przyszłej umowy, a nie z chwilą jej zawarcia (arg. z art. 2 pkt 7a ustawy PZP)? oraz że ?Rekapitulując powyższe należy stwierdzić, iż zawarcie umowy, jako czynność podejmowana po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mająca na celu nawiązanie stosunku prawnego (zaciągniecie zobowiązania) z wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania, nie rodzi po stronie osoby podpisującej umowę obowiązku złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

Podobne stanowisko wyraził Urząd Zamówień Publicznych w opinii - Niezachodzenie obowiązku złożenia oświadczenia w przedmiocie wyłączenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez osobę podpisującą umowę w sprawie zamówienia publicznego - w której stwierdził, że w konsekwencji, podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu, lecz następstwo postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana. Tym samym, osoba, która wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zamówienia publicznego nie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe opinie pozostają aktualne w tym zakresie, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi czynność prawną odrębną od samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającą ocenie według reguł prawa cywilnego i nie stanowi czynności w postępowaniu.

Do zagadnienia złożenia przez  osobę, która wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zamówienia publicznego, pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp, odniosła się również Główna Komisja Orzekająca w orzeczeniach z dnia 14 kwietnia 2011 r., BDF1/4900/15/17-18/RN-6/11/840, w którym stwierdziła, że w pełni podziela pogląd zaprezentowany w opinii wydanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z którym obowiązek złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ustawy P.z.p., nie dotyczy osób podpisujących umowę w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązek złożenia takiego oświadczenia w świetle wyraźnego brzmienia przepisów art. 17 ust. 1 ustawy P.z.p. związany jest bowiem jedynie z faktem wykonywania czynności w postępowaniu, a jak już wyżej skazano, zawarcie umowy nie jest czynnością w postępowaniu.

Zgodnie natomiast z nową opinią UZP - W konsekwencji obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy osób, które brały udział w wykonywaniu czynności podejmowanych w ramach postępowania.

Ww. obowiązek dotyczyć będzie również osoby podpisującej umowę w sprawie zamówienia publicznego, tj. kierownika zamawiającego lub osoby, której powierzono to zadanie w ramach postępowania na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy.

Czynność zawarcia umowy w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego stanowi bowiem ostatnią czynność wykonywaną w postępowaniu, a osoby zaciągające zobowiązanie z tego tytułu powinny podlegać weryfikacji pod kątem konfliktu interesów.

Świat się śmieje - a była taka radziecka komedia

Być może w 2019 r. UZP ponownie uzna, że jednak podpisanie umowy nie obliguje do złożenia oświadczenia.

Pozdrawiamy - wadialny z Ekipą

I Bardzo Dziękujemy oraz cieszymy się, że czytasz nasz blogprzetargi.pl

8

Odp: zmiana stanowiska ws. momentu zakończenia postępowania

czyli jak umowa jest podpisywana przy kontrasygnacie skarbnika, to skarbnik ma podpisać też oświadczenie?

9

Odp: zmiana stanowiska ws. momentu zakończenia postępowania

Zgodnie z art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem art. 262 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

No właśnie, czy UZP wziął to pod uwagę gdy formułował opinię prawną. Co ma wspólnego kontrasygnata do czynności w postępowaniu i wyłączenia z postępowania? Czy kontrasygnata ma jakikolwiek związek z czynnościami dokonywanymi w celu wyboru oferty? Podpisanie umowy a kontrasygnata to dwie odmienne czynności. Tylko z uwagi ne ewentualne problemy w toku kontroli niech skarbnik złoży to oświadczenie.

10 (edytowany przez Marta 2018-03-28 10:50:53)

Odp: zmiana stanowiska ws. momentu zakończenia postępowania

u nas wszystkie umowy podpisuje również skarbnik(kontrasygnata), ale nigdy oświadczenia nie składał, co teraz?