1

Temat: Rezygnacja z podwykonawcy art. 36b ust. 2 pzp

Wykonawca w trakcie prowadzonego postępowania, w celu wykazania spełniania warunków udziału powołał się na zasoby innego podmiotu, zgodnie z art. 22a pzp. Natomiast w trakcie realizacji zamówienia chce zrezygnować z udziału tego podwykonawcy a jednocześnie samodzielnie nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu - ziściła się przesłanka z art. 36b ust. 2 pzp. W związku z brakiem regulacji dot. dalszego zachowania Zamawiającego powstaje pytanie, czy zachować się analogicznie do sytuacji określonej w art. 36ba ust. 2 pzp czy do sytuacji określonej w art. 22a ust. 6 pzp?

2

Odp: Rezygnacja z podwykonawcy art. 36b ust. 2 pzp

Na podstawie art. 139 ZamPublU zastosowanie znajdą przepisy k.c., w szczególności przepisy dotyczące skutków niewykonywania zobowiązań z umowy o roboty budowlane, tj. 636 k.c. w zw. z 656 k.c. Zamawiający wzywa wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy w wyznaczonym terminie. Jeśli wykonawca się nie zastosuje to zamawiający odstępuje od umowy. W przeciwnym razie dojdzie do niedozwolonej zmiany umowy.