Temat: zamówienia powiązane osobowo lub/i kapitałowo

Czy w przypadku sektorowca oświadczenie oferenta/wykonawcy o powiązaniu z zamawiającym jest konieczne????

Ponadto wytyczne z których pochodzą środki na zamówienie pisze, że nie trzeba ...

cyt.:"w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 147 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie,"

2

Odp: zamówienia powiązane osobowo lub/i kapitałowo

Witam, jakiś czas temu dzwoniłem w tej samej sprawie do NFOŚIGW i uzyskałem odpowiedź, że to oświadczenie nie dotyczy ,,sektorowców".