26

Odp: Oświadczenia

Już jej nie ma. Fakt raziła.

27

Odp: Oświadczenia

Powiedzcie mi ZUS i US jest do art. 24 ust. pkt 15 czy art. 24 ust. 5 pkt 8 ?

28

Odp: Oświadczenia

właśnie tak, to drugie

29

Odp: Oświadczenia

Nie tak do końca, no ale......

30

Odp: Oświadczenia

no raczej ja przychylam się do tego pierwszego art. 24 ust. 1 pkt 15

31

Odp: Oświadczenia

no Marcel ...

32

Odp: Oświadczenia

No chyba, że te dokumenty z US i ZUS to to:

,,...lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.."

Może tak.

33 (edytowany przez janek159 2016-10-28 13:03:28)

Odp: Oświadczenia

Choć czytam komentarz Graneckiego z którego wynika, że macie rację:

6. Zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przez wykonawcę. Trzecią przesłanką wykluczenia wykonawcy z postępowania jest zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. W celu wykazania, że przedmiotowa przesłanka nie znajduje zastosowania, zamawiający powinien żądać od wykonawców odpowiednich dokumentów, którymi zgodnie z § 5 pkt 2 i 3 RodzDokR są:
1)
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2)
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

34

Odp: Oświadczenia

No właśnie smile

35

Odp: Oświadczenia

To tylko komentarz i jakoś nie nawiązuje dokładnie do treści art. 24. 1.15, które jest specyficznie określony.
Mój rozumek każe mi sądzić, że trafniej do tej okoliczności wykluczenia nawiązuje oświadczenie z par 5 pkt 5.

36

Odp: Oświadczenia

A mnie zastanawia wykaz dokumentów z rozporządzenia do jakiego art. z 24.1 pasuje którym dysponuję a w nim właśnie mam że US i ZUS jak również oświadczenie do 24.1.15 smile

37

Odp: Oświadczenia

Po szkoleniach wygląda to tak:

Obligatoryjne dokumenty:
1. par.5 ust.1 -> art.24.1.13
2. par.5 ust.5 -> art.24.1.15
3. par.5 ust.6 -> art.24.1.22
4. par.5 ust.10 -> art.24.1.23

Fakultatywne dokumenty:
1. par.5 ust.2, 3 i 9 -> art.24.5.8
2. par.5 ust.4 -> art.24.5.1
3. par.5 ust.7 -> art.24.5.5 i 6
4. par.5 ust.8 -> art.24.5.7

Zgadzacie się? :-)

38

Odp: Oświadczenia

Nie do końca.

39

Odp: Oświadczenia

Mi też mówiono na szkoleniu, że ZUS i US żądamy w przypadku zastosowania art 24 ust.5. pkt 8

40

Odp: Oświadczenia

Nemo napisał/a:

Mi też mówiono na szkoleniu, że ZUS i US żądamy w przypadku zastosowania art 24 ust.5. pkt 8

podobnie

41 (edytowany przez Arek1980 2017-01-26 13:35:06)

Odp: Oświadczenia

Marcel napisał/a:

Nie do końca.

Podyskutujmy smile
To dość istotny temat. Za żądanie dokumentu, do którego nie jest przypisany warunek lub odwrotnie są korekty finansowe, a właśnie zabieram się za przetarg dofinansowany z POIiŚ.

edit: 24.1.15 mówi o prawomocnym wyroku sądu - natomiast par.5 ust. 2 i 3 rozporządzenia mówi jedynie o nie zaleganiu. Można zalegać a nie mieć przecież od razu wyroku. do 24.1.15 pasuje idealnie oświadczenie z par.5 ust.5

42

Odp: Oświadczenia

Arek1980 napisał/a:

Można zalegać a nie mieć przecież od razu wyroku. do 24.1.15 pasuje idealnie oświadczenie z par.5 ust.5

Zgadzam się.

43

Odp: Oświadczenia

Również się zgadzam, ale co szkolenie to inaczej.