1

Temat: JEDZ

W JEDZ jest taka rubryka dotycząca Informacja na temat przedstawicieli wykonawcy. A pytanie jest gdy wpisze tu Pełnomocnika wykonawcy bo występuje w Konsorcjum a podpisze JEDZ mimo to Wykonawca czy będzie ok ?

Odp: JEDZ

Moim zdaniem Wykonawca zawsze może podpisać ofertę/JEDZ. Udzielenie komukolwiek pełnomocnictwa do czynności nie należy rozumieć jako zrzeczenie się uprawnienia do wykonania jej samodzielnie. Po prostu pełnomocnik zyskuje umocowanie, ale Mocodawca - sam nie traci swoich uprawnień.

3

Odp: JEDZ

ok. Dzieki

4

Odp: JEDZ

Pełnomocnictwo regulowane jest przepisami prawa cywilnego, też to udzielane na potrzeby występowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Udzielenie pełnomocnictwa osobie przez wykonawce do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy nie oznacza, że wykonawca /osoby upowaznione do reprezentacji w dokumencie rejestrowym/ tracą możliwość reprezentowania wykonawcy. Nadal mogą podejmować działania w ramach zakresu przyznanych im uprawnień.