1 (edytowany przez lisvitalis 2016-10-12 07:18:35)

Temat: waloryzacja wynagrodzenia

Witam

Jak wiadomo od nowego roku wzrasta płaca minimalna i oczywiście pojawiają się żądania o zwiększenie wynagrodzenia. Mam umowę na ochronę, klauzule waloryzacyjne tam są więc OK, i zaczęliśmy rozmawiać z Wykonawcą. Przyniósł na spotkanie bardzo szczegółową rozpiskę kosztów, gdzie pokazuje również koszty po stronie pracodawcy, które oczywiście dolicza do proponowanego wzrostu wynagrodzenia. I tak: płaca minimalna rośnie o 150 zł (z 1850 na 2000) a on pokazuje mi koszty do zapłaty w wysokości 2600, bo doliczył sobie wszystko co mógł. Sumarycznie okazuje się, że chcieliby abym im zapłacił 100% więcej niż płacę dziś czyli nie 7 000 a 14 000/ miesiąc. To wszystko przy wzroście o 150 zł !!!. Wyczuwam tu niezłe naciąganie ale mam pytanie - czy interesują was przy waloryzacji kosztów umowy koszty które ponosi firma świadcząca usługę (koszty pracodawcy) czy zastosować regułę 150 zł x ilość osób = miesięczny koszt wynagrodzenia.

Dodam tylko, że koszt osobowy wzrósł o ponad 800 zł - tak wyliczyli.

2 (edytowany przez janek159 2016-10-12 07:34:34)

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

To o czym piszesz to jakiś żart ze strony wykonawcy. Spodziewam się wzrostu 7-10% porównując wynagrodzenie przed i po podwyżce od 1.01.2017 r. do końca realizacji umowy. 

Szacowaliśmy, że wzrost miesięczny na jedna osobę dla pracodawcy to ok. 180 zł.
To co oni tam wkalkulowali, może chcą dać większe podwyżki.

3

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

Niestety taki jest "trend", po zapytaniu ofertowym okazało się, że średnio cena wzrosła o 50-60 %.

4

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

janek159 napisał/a:

To o czym piszesz to jakiś żart ze strony wykonawcy.   

Szacowaliśmy, że wzrost miesięczny na jedna osobę dla pracodawcy to ok. 180 zł.

Żądania Wykonawcy traktuję również jako żart i to na dodatek mało wybredny. Te 180 zł to rzeczywiście mniej więcej koszt, który można przyjąć jako całkowity wzrost wynagrodzenia. Coś mi się wydaje, że będę miał rozwiązanie umowy.

5

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

no to może jutro podzielę się z Tobą czymś

6

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

Jak formułujesz zapisy o waloryzacji wynagrodzenia?

7

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

W moim przypadku mówimy o obowiązkowych zapisach w przypadku umów pow. 12 miesięcy o czym mowa w 142.5, zapisy mam wzorcowe, godne naśladownictwa. Pokazałbym Ci ale wstydzę się i boję że jednak skrytykujesz.

8

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

Ja również 142.5 plus opisane warunki dokonania tych zmian czyli kto kiedy w jakim terminie itp.

9

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

Janek, wyślij, meila masz na skrzynce

10

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

§11
KLAUZULE WALORYZACYJNE
1.    Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2)     w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 ? 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)     w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy po zmianie Umowy.
3.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia
w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
4.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
5.    Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2)
i 3)  obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio  stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
6.    Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

11 (edytowany przez janek159 2016-10-12 13:12:15)

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

dopisać to by trzeba w paragrafie o wynagrodzeniu

10.    Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 11 ? 22 niniejszego paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów.
11.    Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w  ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1)    zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2)    zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)    zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposób określony w ust. 11 - 22, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
12.    Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 11 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
13.    W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
14.    Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 11 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
15.    W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę zwanych dalej Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
16.    W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
17.    W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 11, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18.    W przypadku zmian, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1)    pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2, lub
2)    pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3.
19.    W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 18 pkt 2.
20.    W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 17, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
21.    W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 17. W takim przypadku przepisy ust. 18 -20 oraz 22 stosuje się odpowiednio.
22.    Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.


Jarosław, potwierdź że to widzisz , pocztą nie wysłałem

12

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

Widzę , już wprowadziłem do umowy

13

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

Lisvitalis, zdarzają się propozycje wzrostu miesięcznej ceny ryczałtowej za ochronę w okresie od 1.1.2017 w stosunku do 2016 o 21% i to wydaje się uzasadnione. Dochodzą jakieś dodatki za prace nocną.

Gitara i zamówienia, to byłoby coś.

14

Odp: waloryzacja wynagrodzenia

pisemne zestawienie wynagrodzeń - ostro kto i jak będzie to sprawdzał?