1

Temat: ochrona

Z tego co wyczytałam to usługi ochrony nalezą do według znowelizowanej ustawy Pzp do usług społecznych. Czyli  tutaj stosujemy od kwoty 750 000 euro i stosuje  Procedurę uproszczoną.
Poniżej powyższej  kwoty zamawiający będzie mógł zastosować procedurę uproszczoną bardziej ?liberalną?, tj. zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które powinno zawierać informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności:
1)       termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;
2)       opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;
3)       kryteria oceny ofert.

Ustawodawca nie narzuca tutaj żadnych terminów, trybów; wskazuje natomiast, aby udzielenie zamówienia odbyło się w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. Zamawiający ma jedynie obowiązek niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający powinien niezwłocznie zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.Jaka macie opinię na ten temat?

2

Odp: ochrona

Że na dzień dzisiejszy sądzimy, iż - przepisy nie przewidują konieczności stosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy umów w sprawie zamówienia publicznego, należy stwierdzić, iż zamawiający w tym zakresie nie jest związany rozwiązaniami ustawowymi. Niemniej jednak, należy pamiętać, że zamawiający, udzielając zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, powinien przestrzegać zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji, a zatem przy konstruowaniu opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy klauzul umownych powinien respektować ww. zasady.