Temat: CEiIoDG

Wykonawca załączył do oferty wydruk z CEiIoDG który jest starszy niż 6 m-cy licząc do dnia otwarcia ofert. wezwałam wykonawcę do uzupełnienia aktualnej informacji załączył tą informacje bez daty wydruku a potwierdzoną a zgodność z oryginałem z data otwarcia przetargu, czy powinnam uznać takie zaświadczenie?

2

Odp: CEiIoDG

Moim zdaniem do wykluczenia. Nie możesz stwierdzić na podstawie tego dokumentu kiedy został wystawiony/wygenerowany.

3

Odp: CEiIoDG

Data być musi, inaczej nie stwierdzisz ważności dokumentu.

4

Odp: CEiIoDG

Re: uzupełniony ceidg


Wydruk z CEIDG a data jego pobrania ? w kontekście wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

   Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przedłożenia dokumentów wymaganych przez zamawiającego. Zamawiający nie może od wykonawców żądać dowolnych dokumentów i oświadczeń, a jedynie tych niezbędnych, przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) i akty wykonawcze. Zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów wymaganych w postępowaniu zamawiający może, a w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, musi zażądać m.in. aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Wykonawcy, korzystający z potencjału podmiotów trzecich, podczas kompletowania załączników do oferty powinni w szczególności sprawdzić, czy zamawiający wymaga przedłożenia wyciągu z CEIDG również w stosunku do podmiotów trzecich użyczających swoich zasobów.

Wyciąg z CEIDG jest przedkładany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu otwarcia jego likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Dokument spełniający warunki formalne musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Aktualnie ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje dwie formy poświadczenia wpisu podmiotu do CEIDG ? wydruk ze strony http://prod.ceidg.gov.pl oraz dokument elektroniczny.

Najczęstszą i najłatwiejszą formą uzyskania zaświadczenia o wpisie do CEIDG jest wygenerowanie jego wyciągu ze strony http://prod.ceidg.gov.pl. Należy jednak pamiętać, że każdorazowo wyciąg potwierdza dane na dzień jego pobrania. Nie ma więc technicznych możliwości pobrania wyciągu ze strony http://prod.ceidg.gov.pl z datą późniejszą, niż data jego wygenerowania. W praktyce często zdarzają się przypadki, że wykonawcy nie załączają do składanej oferty wyciągu z CEIDG, w takim wypadku zamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawcy do uzupełnienia brakującego dokumentu. Jednakże, jeżeli wykonawca nie pobrał we właściwym czasie wyciągu z CEIDG, nie ma możliwości wygenerowania nowego dokumentu z datą sprzed terminu otwarcia ofert. Oznacza to, że wykonawca nie będzie miał faktycznej możliwości złożenia wyciągu z CEIDG wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert (lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Wśród zamawiających zarysowały się dwa odmienne stanowiska w jaki sposób należy traktować wykonawcę, który przedłożył wydruk z CEIDG z niewłaściwą datą. Część przedstawicieli zamawiających uważa, że wykonawcę należy z postępowania wykluczyć, ze względu na nieuzupełnienie wymaganego dokumentu. Zamawiający nie jest zobowiązany na własną rękę dociekać czy wykonawca na dzień składania ofert podlegał wykluczeniu z postępowania, czy nie. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest wyrok KIO z dnia 21 maja 2013 r., KIO/UZP 1059/13, w którym Izba stwierdziła, że kluczowe znaczenie ma przepis art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, który nakazuje wykluczyć z postępowania wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oznacza to, że ustawodawca wyraźnie odróżnia sytuację spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i wiąże skutek wykluczenia z brakiem wykazania wspomnianych okoliczności. Powyższe kreuje dla wykonawcy obowiązek wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a więc ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na wykonawcy. Rolą wykonawcy jest więc udowodnienie zamawiającemu, za pomocą żądanych dokumentów, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający, którzy skłaniają się ku formalistycznemu podejściu tłumaczą, że są zobowiązani wykluczyć wykonawcę, który na wezwanie nie uzupełnił prawidłowo dokumentu. Nie należy jednak zapominać w jakim celu ustawodawca przewidział obowiązek przedłożenia powyższego dokumentu ? ma on bowiem potwierdzać, że na dzień otwarcia ofert wykonawca nie jest w likwidacji lub upadłości.

Z drugiej strony negatywnie należy ocenić zachowanie zamawiających, którzy uznają za wystarczające przedłożenie przez wykonawcę wydruku z CEIDG wygenerowanego po dniu otwarcia ofert. Treść takiego dokumentu nie potwierdza bowiem czy w stosunku do danego wykonawcy otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Warto zwrócić uwagę na wyrok KIO z dnia 20 grudnia 2011, sygn. akt 2585/11, w którym Izba stanęła na stanowisku, że złożenie przez wykonawcę dokumentów (oświadczeń) z datami późniejszymi niż upływ terminu składania ofert nie dyskredytuje tych dokumentów, jeżeli tylko z ich treści wynika, że wykonawca spełniał warunki na dzień składania ofert.

Odnosząc się do analizowanej sytuacji, bez wątpienia z treści wyciągu z CEIDG nie da się wprost ustalić, czy na dzień składania ofert wykonawca był w likwidacji lub upadłości. Niemniej jednak ze strony http://prod.ceidg.gov.pl można pobrać tzw. ?historię wpisu?, która zawiera informacje o wcześniejszych zmianach danych udostępnianych w ewidencji działalności gospodarczej. Wydaje się, że połączenie tych dokumentów, tj. wyciągu z CEIDG oraz historii wpisu może poświadczać, że wykonawca na dzień składania ofert nie podlegał wykluczeniu. Pomimo wygenerowania powyższych dokumentów po dniu otwarcia ofert, z ich treści wynika jakie były aktualne wpisy w ewidencji w określonym przedziale czasowym. Tak więc w sytuacji, gdy wykonawca nie dysponuje wydrukiem z CEIDG wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, powinien przedłożyć zamawiającemu aktualny wydruk wraz z historią wpisu, obrazującą zmiany jakie zostały dokonane w okresie do 6 miesięcy przed terminem składania ofert a datą aktualnego wydruku. Zamawiający winien ocenić powyższe dokumenty mając na uwadze ich treść oraz cel jakiemu służą, a nie wyłącznie datę pobrania.

czerwiec 2014
Maria Witkowska
radca prawny
maria.witkowska@piszcz.pl

5 (edytowany przez Katiqq 2015-10-16 12:17:21)

Odp: CEiIoDG

Załóżmy sytuację. Otwarcie ofert 16.10.2015 godz. 10. Wykonawca przedkłada w ofercie CEIDG wygenerowany 15.10.2015 i wszystko jejt cacy. Już 19.10 o godz. 12 do CEIDG trafia informacja z dnia 16.10, że wykonawca jest w likwidacji od dnia 15.10. Trafiła ona do biura o godz. 14:59 i urzędnik CEIDG wprowadził ją do systemu dopiero w następny dzień roboczy czyli 19.10. A zamawiający o godzinie 11:50 dnia 16.10 podpisał umowę...
Co wówczas?

6

Odp: CEiIoDG

Wówczas umowa jest nieważna smile

7

Odp: CEiIoDG

Autor: Mariusz Filipek radca prawny Kancelaria Filipek i Kamiński sp.k.  /   20.12.2012 

   2012 8 33/34 SPRAWY SAMORZĄDOWE 33/34 Jakie są skutki ogłoszenia upadłości wykonawcy realizującego umowę o wykonanie zamówienia publicznego oraz konsekwencje takiego stanu dla zamawiającego jako inwestora w stosunku do podwykonawców upadłego wykonawcy?


{paid}

Skutki upadłości wykonawcy w toku realizacji zamówienia publicznego uzależnione są od charakteru tej upadłości. Dotyczy to również podwykonawców ? odpowiedzialność inwestora związana jest tu bowiem z faktem zapłaty bądź nie przez wykonawcę wynagrodzenia swoim kontrahentom.

Dokonując analizy przypadku wykonawcy, który zawarł i realizuje umowę o wykonanie zamówienia publicznego, należy w pierwszej kolejności rozważyć art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp), tzn. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono (z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).

Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (puin), upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, co oznacza, że nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań.

W praktyce ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, które nie obejmuje możliwości zawarcia układu z wierzycielami co do zaspokojenia ich wierzytelności, jest równoznaczne z tym, że przez partnerów gospodarczych odbierany jest jako podmiot niegwarantujący realizacji zaciąganych zobowiązań.

W kontekście natomiast zamówień publicznych sytuacja takiego wykonawcy postrzegana jest tak, jakby nie posiadał wystarczających środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia, co jest jednoznaczne z wykluczeniem go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym sytuacja takiego podmiotu, jako potencjalnego wykonawcy, w postępowaniu o zamówienie publiczne zdaje się przedstawiać stosunkowo prosto ? zostanie on wykluczony z postępowania.

Upadłość wybranego wykonawcy


W przypadku jednak, gdy wykonawca wygrał postępowanie o zamówienie publiczne i w jego następstwie realizuje już umowę, w trakcie której zostaje ogłoszona jego upadłość, prawo upadłościowe i postępowanie naprawcze stanowią, że nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły (art. 83).

Ponadto przepis art. 84 puin zawiera klauzulę generalną, odnoszącą się do wszystkich postanowień umownych, których stroną jest upadły. Zgodnie z tym przepisem wszelkie postanowienia umowne, których stroną jest upadły, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu postępowania upadłościowego, są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Warunkiem koniecznym do uznania (na podstawie art. 84 puin) za bezskuteczne wobec masy upadłości postanowienia umowy, której stroną jest upadły, jest to, by postanowienie to uniemożliwiało lub utrudniało osiągnięcie celu postępowania upadłościowego. Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu.

Cel ten może być osiągnięty bądź w drodze likwidacji majątku upadłego, bądź w drodze układu. Wszelkie więc postanowienia umowne, które uniemożliwiają lub tylko utrudniają osiągnięcie tego celu, są bezskuteczne wobec masy.

Zatem w przypadku upadłości zakończonej zawarciem układu wykonawca ma prawo w dalszym ciągu realizować zamówienie.
Świadczenie podzielne


Należy także wskazać na art. 98 ust. 1 puin, który stanowi, że jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości (likwidacyjnej) zobowiązania z umowy wzajemnej nie zostały wykonane w całości lub w części, syndyk może wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić.

Jeżeli syndyk zażąda od drugiej strony umowy spełnienia świadczenia wzajemnego, co jest jednoznaczne z żądaniem wykonania umowy wzajemnej, to umowę taką należy traktować tak jak umowę zawartą przez syndyka. Umowami wzajemnymi (art. 487 § 2 kc) są takie umowy, których cechą jest to, że każda ze stron zgodnie z treścią umowy jest zobowiązana do świadczenia wobec drugiej strony tego, uznawanego za odpowiednik (ekwiwalent), co sama otrzymuje.

Częściowe niewykonanie zobowiązania zachodzi wtedy, gdy przedmiot świadczenia jest podzielny, a strona umowy spełniła swe świadczenie tylko w części. Jeżeli w tym przypadku również świadczenie drugiej strony jest podzielne i zostało wykonane w części odpowiadającej świadczeniu strony przeciwnej, syndykowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ale tylko co do niewykonanej części.

Jeżeli jednak jedna ze stron wykonała swe zobowiązanie tylko częściowo, a druga nie wykonała swego świadczenia wcale, to co do wykonanej części syndyk nie może odstąpić od umowy, lecz może żądać spełnienia odpowiedniej części świadczenia wzajemnego, jeżeli to upadły częściowo wykonał swe zobowiązanie (tak: A. Jakubecki, ?Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz?).

Sytuacja podwykonawców


Odnosząc się natomiast do sytuacji podwykonawców upadłego wykonawcy, to w mojej ocenie ich interes o wypłatę wynagrodzenia jest w pełni zachowany, albowiem mogą oni żądać swojej należności bezpośrednio od zamawiającego.

Roszczenie to jest jednak uzasadnione pod warunkiem, że  wykonywali oni roboty budowlane w ramach umowy pomiędzy zamawiającym a upadłym wykonawcą i wykażą ich zakres oraz wysokość. Stosownie do art. 6471 § 5 kc, zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

W myśl § 6 ww. artykułu odmienne postanowienia umów są nieważne. Oznacza to, że w przypadku braku lub opóźniania się wykonawcy z zapłatą należności wskazanych na zaakceptowanej fakturze podwykonawca może kierować wezwania do zapłaty nie tylko do wykonawcy, lecz także bezpośrednio do inwestora. Podwykonawca może dochodzić zapłaty od inwestora już od momentu, w którym wykonawca w terminie nie dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy .

Art. 6471 § 5 kc ustanawia więc ustawową bierną solidarność o charakterze gwarancyjnym w postaci odpowiedzialności ex lege (z mocy samego prawa) za cudzy dług, co jest odstępstwem od zasady prawa obligacyjnego (umownego), zgodnie z którą skuteczność zobowiązań umownych ogranicza się do stron zawartego kontraktu.

Należy jeszcze dodać, że odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 kc nie wyłącza okoliczność zapłaty na rzecz wykonawcy jego wynagrodzenia, ponieważ istota tej regulacji polega właśnie na tym, aby inwestor był zainteresowany dokonaniem zapłaty na rzecz podwykonawców (uchwała SN z 28 czerwca 2006 r., III CZP 36/06, Biul. SN 2006, nr 6, s. 6).


 
PODSTAWA PRAWNA


?        Art. 10, 83, 84 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1361 z późn. zm.)


?        Art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)


?        Art. 6471 § 5, 487 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93)