Temat: poprawienie innej omyłki

zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia żądał dostawy 2 zestawów rolet, z czego każdy miał składać się z 14 rolet w sumie 28 rolet. W trakcie posteępowania jeden z wykonawców pytał o powyższe i zamawiający potwierdził, że ma być to 28 szt rolet. Zamawiający nie zmodyfikował jednak formularza cenowego w powyższym zakresie ( w formularzy widnieje 14 rolet) , co z taki fantem zrobić. Wykonawcy złożyli ofertę na formularzu, w którym widnieje 14 sztuk rolet. CZy zamawiający może poprawić powyższe jako omyłkę polegającą na niezgodności oferty z siwz na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3?

2

Odp: poprawienie innej omyłki

Jeżeli masz gdzieś podaną cenę za 1 roletę to poprawiłabym art. 87 ust. 2 pkt 3

3

Odp: poprawienie innej omyłki

mam podaną cenę jednostkową, poprawienie innej omyłki czyli zmiana ilości pociąga za sobą w konsekwencji poprawienie omyłki rachunkowej, ......................

4

Odp: poprawienie innej omyłki

zgodnie z art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe /.../, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając  o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Przelicz do właściwej ilości, zawiadom o tym wykonawce i poczekaj 3 dni.
Jeśli nie zgodzą się odrzucasz, a jeśli zgodzą się lub nic nie odpowiedzą przyjmujesz zmianę i oceniasz już po zmianach.