1

Temat: Udział w przetargu

Czy w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca
koncepcji projektowej może brac Udział w przetargu na projekt
budowlany i wykonawczy?

2

Odp: Udział w przetargu

W świetle z art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 09.02.2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.
zm) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności (z
wyjątkami określonymi w przepisie). Zgodnie z Komentarzem Urzędu
Zamówień Publicznych pod redakcją T. Czajkowskiego (2004 r.),
uczestnictwo w postępowaniu podmiotów, które nabyły w trakcie jego
przygotowywania wiedzę dotyczącą postępowania stawia je w
uprzywilejowanej pozycji. Wykluczeniem mającym na celu zapewnienie
uczciwej konkurencji skutkuje wykonywanie czynności związanych z
przygotowaniem postępowania, określonych w Rozdziale 2 Działu II
PZP (określania przedmiotu zamówienia, określania wartości
szacunkowej zamówienia, sporządzania specyfikacji istotnych
warunków zamówienia). Aby zaistniała przesłanka wykluczenia,
uczestnictwo w czynnościach związanych z przygotowaniepostępowania musi mieć
charakter bezpośredni. Regulacja ta ma
służyć temu, aby żaden z wykonawców nie miał przewagi nad innymi,
co miałoby miejsce zarówno wtedy, gdy np. inspirowałby pewne
postanowienia SIWZ, jak i wtedy, gdy wcześniej jak inni znałby jej treść.
Wykonawca, który był autorem lub współautorem koncepcji projektowej
wykonywał również czynności związane z przygotowaniem
postępowania. Tym samym, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy,
musi on zostać wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia
na projekt budowlany i wykonawczy.

3

Odp: Udział w przetargu

Po nowelizacji też tak będzie. Nie wiem czy zauważyłeś Dzindzer że koleżanka Pati pytała jak będzie po nowelizacji.:)