Temat: zatrzymanie wadium

Czy obecnie za nie złożenie dokumentów na wezwanie zamawiającego możemy zatrzymać wadium tylko wykonawcy, który nie złożył tych dokumentów, a miał ofertę najkorzystniejszą?

2 (edytowany przez Marcel 2015-02-10 10:07:52)

Odp: zatrzymanie wadium

Tylko jako najkorzystniejszej, nie konieczne będzie to tylko jeden wykonawca.

3

Odp: zatrzymanie wadium

czyli może być to wykonawca w drugiego czy trzeciego miejsca również

4

Odp: zatrzymanie wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
I wszystko jasne smile