1

Temat: oczywiste omyłki

Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ? Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na         niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Wykonawca w którego ofercie stwierdzono oczywiste omyłki winien w terminie 3 dni liczonych od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia przedstawić zamawiającemu swoje stanowisko dotyczące poprawy oczywistych omyłek.
Pisemne stanowisko wykonawcy należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni liczonych od dnia otrzymania wezwania. Nie otrzymanie przez zamawiającego pisemnego stanowiska wykonawcy w terminie o którym mowa wyżej będzie traktowane jako brak zgody na poprawę oczywistej omyłki i zgodnie z postanowieniem art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp spowoduje odrzucenie oferty.
Czy jeżeli wykonawca nie odpowiedział na pismo, powinnam odrzucić jego ofertę?

2

Odp: oczywiste omyłki

Tak ...

3

Odp: oczywiste omyłki

Zgoda musi zostać wyrażona w sposób jednoznaczny. Milczenia wykonawcy nie będziesz mógł uznać za zezwolenie na poprawienie omyłki.

4

Odp: oczywiste omyłki

Oczywiście wyrażenie zgody dotyczy tylko innych omyłek.

5

Odp: oczywiste omyłki

Bo są też inne opinie, że milczenia to sposób dorozumianej zgody big_smile