Temat: Informacje o wykonawcach

Art 91c.3 W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.

Jak rozumiecie ostatnie zdanie przepisu? "Nie jawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców" oznacza:
1) Nie można pokazać złożonych papierowych ofert do chwili zakończenia aukcji?
2) Czy chodzi o takie działanie które uniemożliwi wykonawcom poznanie  danych innych wykonawców (np. login do systemu aukcji) pozwalających na ich identyfikację w czasie trwania aukcji?