1

Temat: przesłanki do odrzucenia za brak podpisu przedmiotowych środków dowod.

Proszę o pomoc w zakresie prawidłowości interpretacji przesłanek do odrzucenia.
Wykonawca X w postępowaniu przetargowym nie złożył do oferty przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający zwrócił się o uzupełnienie niniejszych dokumentów na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ taką możliwość przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ.
Wykonawca uzupełnił przedmiotowe środki dowodowe, jednak weryfikacja wykazała, iż przedmiotowe środki dowodowe nie zostały podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym ani podpisem osobistym. 
Niniejsze będzie stanowiło przesłankę do odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2b ponieważ Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, ale także na podstawie art. 226 ust. 1pkt. 3 gdyż oferta jest niezgodna z przepisami  ustawy, w powiązaniu do art. 70 pkt. 1 ustawy Pzp.
Czy powyższe przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy za brak podpisania przedmiotowych środków dowodowych są prawidłowe?

2

Odp: przesłanki do odrzucenia za brak podpisu przedmiotowych środków dowod.

Moim zdaniem prędzej art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c. Wykonawca nie podpisał dokumentów przedmiotowych, więc ich w sumie nie złożył.