1

Temat: Zatrzymanie wadium

Witam.
PN (procedura odwórcona)
Standardowo w SIWZ zapisywałem:

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w  ofercie,
2)    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87. ust. 3. PZP, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Czy to jest prawidłowy zapis i nadal można zatrzymać wadium jak w ww. pkt 2?


czy w PN (procedura odwrócona) można w SIWZ wpisać:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87. ust. 3. PZP, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2

Odp: Zatrzymanie wadium

zapisy są zamieszone bezpośrednio w ustawie PZP

3

Odp: Zatrzymanie wadium

po co bedziesz przepisywać warunki ustawowe? To tylko robi siwz mniej czytelnym

4

Odp: Zatrzymanie wadium

Dzięki za odpowiedź.

Pozdrawiam