1

Temat: Przedłużenie ważności wadium

Witam,
Mam mały problem z jednym Wykonawcą. Mianowicie wzywaliśmy wykonawców do przedłużenia terminu związania z ofertą wraz z Przedłużeniem ważności wadium. Pierwotny termin kończył się 09.08 (piątek).
Jeden z Wykonawców 08.08 złożył na drogą elektroniczną oświadczenie o przedłużeniu TZO wraz ze skanem wystawionego aneksu do wadium. Pierwotna gwarancja wadialna tego wykonawcy ważna była do 10.08 (sobota). Oryginał oświadczenia wpłynął natomiast już 06.08. Niestety oryginał aneksu do gwarancji wpłynął z rana 12.08 (poniedziałek).
Czy powinienem odrzucić ofertę tego Wykonawcy? Fakt... Zamawiający na dzień 10.08 nie dysponował oryginałem aneksu. Jednakże zarówno 10 jak i 11 sierpień to weekend i Zamawiający w tym czasie nie urzęduje. Z treści aneksu (z 05.08) wynika, że zachowano ciągłość zabezpieczenia.

2

Odp: Przedłużenie ważności wadium

podpinam się pod temat
PN powyżej progów
pismo o wydłużenie terminu związania z ofertą
w odpowiedzi oferent wyraził zgodę ale nie wydłużył wadium (gwarancja) bo było jeszcze przez 2 tygodnie ważne i stwierdził że dośle aneks przez końcem ważności pierwotnego wadium
czy ta sytuacja spełnia przesłanki art 89 ust 1 pkt 7b) czy nie

3

Odp: Przedłużenie ważności wadium

Jeśli nic nie robiłeś w postępowaniu (bo wekeend) a teraz są dokumenty formalnie prawne i dobre to bym kontynuował, nie odrzucał.
Co do "jo" - nie spełnia przesłanek w momencie wymaganym wadium nie spełniało terminu. Jeśli by przesłał od razu wydłużenie to ok. (a tak praktycznie - to skad wiesz, że Ci potem przedłuży?)

4

Odp: Przedłużenie ważności wadium

myślałem podobnie ale przeczytałem KIO 1206/19 i zwątpiłem

5

Odp: Przedłużenie ważności wadium

skoro pisze w ustawie o wykonawcach, którzy nie przedłuzyli terminu (nie wyrazili zgody) i nie przedłużyli ważności wadium to według mnie jest czytelne, że musiał wyrazić zgodę i przedłużyć (zgodnie z warunkami) a nie cokolwiek wyjaśniać (takiego skierowania w ustawie nie ma) i ustawodawca nie przewidział nic takiego. W innych przypadkach pisze Wykonawca może nie przedkładać ...... i.t.d. jeśli. Tu nie ma wyjątku.

6

Odp: Przedłużenie ważności wadium

Uzasadnienie "Skoro zatem odwołujący, zarówno w okresie podstawowym, jak i tym dodatkowym,

pozostawał związany ofertą (okoliczność bezsporna) i jednocześnie oferta odwołującego

nieprzerwanie pozostawała zabezpieczona wadium, to brak jest możliwości do stwierdzenia

podstaw skutkujących odrzuceniem oferty odwołującego. Izba dopuszcza bowiem sytuację,

która występuje w przedmiotowym stanie faktycznym sprawy, tj. że wadium (pierwotne)

złożone w postępowaniu obejmuje okres dłuższy niż pierwotnie ustalony termin związania

ofertą, a wykonawca przedłużający termin związania ofertą, informując jednocześnie

zamawiającego o takim zamiarze, przedłuża wadium (dodatkowe) na dodatkowy okres,

dopiero w chwili, kiedy wadium (pierwotne) przestaje zabezpieczać ofertę, z zastrzeżeniem,

że wadium ma mieć charakter ciągły, tj. ma zabezpieczać ofertę bez żadnej przerwy. Takie

rozumienie ?jednoczesności? w ocenie Izby ma swoje racjonalne uzasadnienie i w pełni

wpisuje się w normę prawną omawianego przepisu, albowiem zarówno oferta wykonawcy, jej

związanie zostaje przedłużone i jednocześnie wadium zabezpieczające tę ofertę również

zostaje przedłużone, czyli jednocześnie zostają spełnione dwa wymagania.

Powyższe twierdzenia Izby, pozostają w zgodzie z dotychczasowym orzecznictwem

Krajowej Izby Odwoławczej. I tak Izba w wyroku z dnia 11 marca 2011 roku, sygn. akt:

KIO/385/11, KIO/386/11, KIO/393/11, KIO/406/11 (sprawy rozpoznawane łącznie)

stwierdziła, że ?Zgoda wykonawcy na dalsze związanie ofertą w postępowaniu, co do

zasady, może rodzić skutki prawne tylko wówczas, gdy wraz z jej wyrażeniem wykonawca

przedłuża okres ważności wadium lub wnosi nowe wadium na przedłużony okres. Zgodnie

z art. 85 ust. 4 Pzp przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeśli nie jest to możliwe,

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Przepis powyższy

nakłada na wykonawcę obowiązek przedłużenia (złożenia) wadium wówczas, gdy

wykonawca przedłuża termin związania ofertą. W ocenie Izby, dla wypełnienia wymogu

?jednoczesności? obu czynności, o których mowa w tym przepisie, wystarczające jest jeśli

obie czynności zostaną dokonane przed upływem terminu związania ofertą, tak aby

zachowana była ciągłość zabezpieczenia oferty wadium w całym okresie związania

wykonawcy złożoną ofertą. Czynności nie muszą być zatem dokonane w jednym czasie

(łącznie), ale w takim czasie, aby wymogi: związania ofertą oraz zabezpieczenia oferty

ważnym wadium były spełnione jednocześnie i w sposób nieprzerwany.?, czy też w wyroku

z dnia 21 maja 2013 r., sygn. akt KIO 1007/13, 1021/13, 1050/13, 1054/13 - wyrok łączny,

w którego uzasadnieniu przedstawiono szereg wątków związanych z przedmiotową

tematyką, w tym m.in.: ?Wymaganie, by wykonawca mając jeszcze w pełni ważne wadium

w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, oświadczając o dalszym związaniu

ofertą na kolejny czas, musiał jednocześnie przedłużać wadium wydaje się być wyrazem

zarówno niczym nieuzasadnionego formalizmu i nadmiernego rygoryzmu jak i nakładającym

10

na wykonawców nieuzasadniony wydatek. O ile faktycznie, Zamawiający w takim wypadku

może chwilowo pozostawać w niepewności, co do tego, czy wykonawca, w wyniku złożenia

oświadczenia o przedłużeniu związania ofertą na określony czas, który w danej sytuacji

będzie dłuższy niż ważność jego wadium, pozostanie stabilny w tym oświadczeniu

(przedłuży w odpowiednim czasie wadium na pozostały czas), to stan faktyczny

analizowanej sprawy nie pozwala przyjąć, że zaistniała przerwa w zabezpieczeniu wadium

Odwołującego, a co za tym idzie - cel wadium, wymagania wobec niego stawiane

(nieprzerwane zabezpieczenie oferty), zostały spełnione. Podzielając zatem argumentację

wyrażoną w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 4 lutego 2012 roku w spr.

o sygn. KIO/UZP 1763/09, KIO/UZP 1764/09, biorąc pod uwagę okoliczności analizowanej

sprawy, uznano, że wykluczenie Odwołującego z postępowania było wyrazem nadmiernego

rygoryzmu i nie powinno mieć miejsca, co determinowało podzielenie stawianego

w odwołaniu zarzutu.?.