1

Temat: Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa

Wykonawca wniósł wadium w gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium. Z jej treści wynika, iż Gwarant wypłaci Zamawiającemu kwotę roszczenia w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Czy treść takiej gwarancji jest prawidłowa?

2

Odp: Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa

Jest ok.

3

Odp: Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa

A czy w treści gwarancji wadialnej nie powinny zostać przywołane konkretne artykuły, tj.46 ust. 4a i 5 Pzp?

4

Odp: Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 maja 2015 r.; sygn. akt KIO 821/15