1 (edytowany przez Tomek40 2018-10-01 15:05:56)

Temat: brak formularza asortymentowego

W przetargu na artykuły biurowe wykonawca wpisał w formularzu oferty wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia lecz nie dołączył do oferty formularza asortymentowo - cenowego. Oferta do odrzucenia jako niezgodna z siwz?

2

Odp: brak formularza asortymentowego

"Zamawiający nie jest uprawniony do uzupełniania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów, które w istocie stanowią treść oferty i nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Arkusz cenowy stanowi treść oferty i zawiera elementy przedmiotowo istotne ? essentialia negotii, to jest ceny jednostkowe i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem zaoferowanego asortymentu produktu. Wobec tego nie podlega on uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Takie uzupełnienie stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty, o której mowa w art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp (wyrok KIO z 23 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1104/17)."

3

Odp: brak formularza asortymentowego

to jest podobnie jak z harmonogramem na RB, też nie mozna uzupełniać