1

Temat: Oświadczenie wstępne - aktualność

Witam
Przetarg nieograniczony poniżej progu; termin składania ofert - 18 kwietnia 2018r. Wykonawca nie złożył w ofercie oświadczenia wstępnego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W terminie wskazanym przez Zamawiającego na uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 pzp Wykonawca składa Oświadczenie opatrzone datą 20 kwietnia 2018r.

Czy należy uznać takie Oświadczenie?

2

Odp: Oświadczenie wstępne - aktualność

"Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w przeciwieństwie do art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, nie wskazuje wprost na jaki moment mają być aktualne dokumenty uzupełniane. Niewątpliwie zatem sformułowania ?zamawiający wzywa w terminie przez siebie wskazanym? nie należy odnosić do aktualności oświadczeń lub dokumentów, do których uzupełnienia wykonawca jest wzywany, a do terminu na ich złożenie. Zasadnym natomiast jest, ażeby aktualność uzupełnianych oświadczeń lub dokumentów była powiązana z ?aktualnością? rozumianą odpowiednio na gruncie art. 25a ust. 1 ustawy lub art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, czyli przepisów dotyczących oświadczeń i dokumentów, co do których zachodzi konieczność ich uzupełnienia.

W odniesieniu zatem do jednolitego dokumentu, oświadczeń zwykłych oraz zobowiązań z art. 22a ustawy Pzp, na etapie
wstępnego badania potencjału wykonawcy, przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp znajdzie zastosowanie w ten sposób, że złożone w odpowiedzi na wezwanie w tym trybie oświadczenia lub zobowiązania winny być aktualne na dzień składania ofert (lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Oznacza to zatem, że okoliczności, które są zawarte w uzupełnianych oświadczeniach własnych (jednolity dokument lub oświadczenia zwykłe) lub uzupełnianych zobowiązaniach z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, muszą potwierdzać informacje w nich zawarte najpóźniej na dzień składania ofert (wniosków), a nie na dzień uzupełnienia tych dokumentów. Przy czym warto podnieść, że zobowiązania z art. 22a ustawy Pzp w swojej treści powinny również odnosić się do etapu realizacji zamówienia w kontekście realności udostępnianego potencjału podmiotu trzeciego"
źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-dokumentow-w-swietle-nowelizacji-ustawy-pzp

3

Odp: Oświadczenie wstępne - aktualność

Oświadczenie JEDZ i wstępne w odpowiedzi na wezwanie do jego uzupełnienia mogą być złożone z datą bieżącą, a więc po upływie terminu składania ofert. Składając takie oświadczenie wykonawca w sposób dorozumiany (wynika to z art. 25a ust. 1 ustawy) składa oświadczenie, iż treść odzwierciedla stan istniejący w terminie składania ofert.

4

Odp: Oświadczenie wstępne - aktualność

Może jakieś wyroki KIO na poparcie tezy Marcela?

5

Odp: Oświadczenie wstępne - aktualność

winter16 napisał/a:

Może jakieś wyroki KIO na poparcie tezy Marcela?

Wyroków pewnie jeszcze nie ma, ale wskazuje na to logika i zdrowy rozsądek, choć akurat te rzeczy w zp nie są mile widziane. Dlaczego chcesz zmuszać wykonawców do wystawiania dokumentów ze wsteczną datą? Moim zdaniem wszelkie oswiadczenia własne wykonawcy w tym jedz składane na wezwanie zamawiającego nie tyle nie powinny ale nawet nie mogą być datowane wczesniej niż data otrzymania wezwania do ich złożenia. Można ewentualnie wymagać aby w ich treści znalazła się informacja, że podane tam dane były aktualne w dniu skałdania ofert.

6

Odp: Oświadczenie wstępne - aktualność

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 24 stycznia 2017 r., KIO 2444/16

Opatrzenie uzupełnionego JEDZ datą po terminie składnia ofert nie oznacza jeszcze, że oświadczenie o ubezpieczeniu z tytułu ryzyka zawodowego jest nieaktualne. Należy raczej przyjąć, że jest to data sporządzenia uzupełnionego dokumentu i skonfrontować powyższe z dokumentem, który służy potwierdzeniu spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej (polisa), bowiem to właśnie ten dokument stanowi podstawę do dokonania ostatecznej oceny w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7

Odp: Oświadczenie wstępne - aktualność

winter16, czy to Cię przekonuje?

8

Odp: Oświadczenie wstępne - aktualność

Jak najbardziej smile Dziękuję