26

Odp: roboty dodatkowe

a 6) ??

27 (edytowany przez wadialny 2018-05-08 13:53:36)

Odp: roboty dodatkowe

Tak masz rację. Art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp, jednakże pod warunkiem, że nie wystąpi naruszenie art. 5b pkt 2 Pzp. Dawniej było to dzielenie zamówienia w celu uniknięcia stosowania Pzp.

Pozdrawiam
wadialny

28 (edytowany przez Marta 2019-04-03 09:40:54)

Odp: roboty dodatkowe

wadialny napisał/a:

Tak masz rację. Art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp, jednakże pod warunkiem, że nie wystąpi naruszenie art. 5b pkt 2 Pzp. Dawniej było to dzielenie zamówienia w celu uniknięcia stosowania Pzp.

Pozdrawiam
wadialny


chodzi tylko o taką sytuację że w przypadku zsumowania dodatkowych (z art. 144 ust. 1 pkt 6) z podstawowym wchodzimy w inny próg?

29

Odp: roboty dodatkowe

wadialny- jeśli błąd projektanta to jaki artykuł konkretnie ma zastosowanie?

30

Odp: roboty dodatkowe

Marta: ponieważ jest to trochę dłuższy wywód, a dzisiaj niestety mam niewiele czasu, jutro rano będzie odpowiedź. Wyczerpująca. Pozdrawiam

31

Odp: roboty dodatkowe

dziękuje, będę czekać

32

Odp: roboty dodatkowe

Roboty nieujęte w projekcie budowlanym, także wskutek błędów projektanta mogą być wykonane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 lub 6 Pzp.

Przepis art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Realizacja robót nieujętych w projekcie budowlanym będzie możliwa, gdy zamawiający w sposób jednoznaczny przewidział taką okoliczność w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. W takim przypadku zamawiający  powinien również pamiętać o przewidzeniu zwiększenia - na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp - wynagrodzenia wykonawcy.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający może powierzyć realizacje robót nieujętych w projekcie budowlanym i jednocześnie zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy tylko w ramach limitu określonego w tym przepisie.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp, zmiany w umowie w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może bowiem z góry uznać za nieistotne, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jednocześnie mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane. W przeciwieństwie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, informacje o zmianach umowy dokonywanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp nie muszą być zamieszczane w ogłoszeniu o zamówieniu, ani w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Co więcej, w przypadku zmian umowy dokonywanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający nie musi sprawdzać, czy zmiana ma charakter istotny czy nieistotny, wystarczy bowiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, w przypadku zamówień na roboty budowlane.

Zmiany dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp nie mogą jednak prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.

Ze zmianą ogólnego charakteru zamówienia będziemy mieć do czynienia w sytuacji zastąpienia danego przedmiotu zamówienia innym lub w sytuacji zmiany rodzaju zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp również nie może zwiększyć zakresu lub wielkości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy o roboty budowlane, o roboty, które nie są związane funkcjonalnie z robotami budowlanymi stanowiącym przedmiot zamówienia podstawowego, np. stanowią odrębny obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 5d Pzp, tj. o roboty stanowiące odrębny obiekt budowlany.

Zamawiający nie może również zastosować art. 144 ust. 1 pkt 1 i 6 6 Pzp w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

Przykładowo, zamawiający celowo lub wskutek niedbalstwa prokjektanta nie ujął w projekcie budowlanym określonych robót, i w ten sposób zaniżył wartość zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów właściwych dla postępowań o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne, a nstępnie powierzył ich realiazację na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 lub 6 Pzp dotychczasowemy wykonawcy robót.

Przepisy art. 144 ust. 1 pkt 1 i 6 Pzp mają zastosowanie do umów o roboty budowlane bez względu na przyjętą formę wynagrodzenia. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 k.c. cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy Pzp. Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy Pzp. Ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe jedynie wtedy, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2014 r., V ACa 846/13). Ale temat ryczałtu to już zupełnie inna sprawa.

Jeżeli roboty nieujęte w dokumentacji projektowej były możliwe do przewidzenia - nie ma zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.

33

Odp: roboty dodatkowe

dziękuję bardzo, czekam na protokół konieczności i będę się zastanawiać

34

Odp: roboty dodatkowe

janek159 napisał/a:

robót dodatkowych się nie przewiduje

a robiąc aneks w ramach art. 144 ust. 1 pkt 6 mogę powołać sie w w nim również na paragraf z umowy podstawowej mówiący o dopuszczenia do zmiany umowy  w przypadku robót dodatkowych nie ujętych w umowie podstawowej?

35

Odp: roboty dodatkowe

zdecydowałabym się na jeden  z paragrafów albo 144.1.2) albo 144.1.6) w zależności co bardziej pasuje do danej sytuacji ( z czego 6) wydaję łatwiejszy do ewentualnej obrony)