1

Temat: Ogólnodostępne bezpłatne bazy danych

Witam,

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający (...)  może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Czy Waszym zdaniem w przetargu nieogr. na dostawę paliw płynnych, w przypadku gdy zamawiający żąda koncesji na obrót paliwami, jest możliwość uzyskania tego dokumentu samodzielnie z rejestru publicznego - spełniającego wymagania jak powyżej?

2

Odp: Ogólnodostępne bezpłatne bazy danych

jest możliwe,z tym że
Rejestr aktualizowany jest w każdy dzień roboczy

https://bip.ure.gov.pl/bip/form/4,Baza-przedsiebiorstw-energetycznych-posiadajacych-koncesje-w-zakresie-paliw-ciek.html