26

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

są to firmy.

27

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Wydaje mi się, że masz do czynienia z podmiotem trzecim, który jednocześnie będzie podwykonawcą, więc powinnaś mieć i zobowiązanie i dokumenty o których wspomniałam.

28

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Proponuję wyjaśnienia.

29

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Wykonawca w formularzu ofertowym, że część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom...nie wpisał firmy, tylko, że podwykonawca wykonana projekt budowlany.W ośw. z art. 25a wpisał, że polega na zasobach projektanta (nazwa firmy itp.) oraz, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia. Moim projektant będzie podwykonawcą. Czy mam rację?

30 (edytowany przez Katiqq 2016-09-24 20:26:37)

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Jestem po szkoleniu u p. Leszczyńskiego. Jego zdaniem w sytuacji gdy podmiot trzeci użycza zasobu w postaci osób, to nie dochodzi do podwykonawstwa, ponieważ osoby te nadzorowane są przez wykonawcę. Niekoniecznie się z tym zgadzam, ponieważ odpowiedzialność solidarną ponosi podmiot trzeci w zakresie, w jakim jego pracownicy wykonują pracę.
Pan Leszczyński jest też zdania, że zobowiązanie, o którym mowa w rozporządzeniu powinno być złożone na skutek wezwania do złożenia dokumentów przez najwyżej ocenionego, natomiast wraz z ofertą wykonawca powinien złożyć jedynie jakieś krótkie w treści zobowiązanie, które może się znajdować np w treści formularza ofertowego.

31

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Katiqq napisał/a:

Pan Leszczyński est też zdania, że zobowiązanie, o którym mowa w rozporządzeniu powinno być złożone na skutek wezwania do złożenia dokumentów przez najwyżej ocenionego, natomiast wraz z ofertą wykonawca powinien złożyć jedynie jakieś krótkie w treści zobowiązanie, które może się znajdować np w treści formularza ofertowego.

To jak widzisz zupełnie inaczej jak wynika z opinii na UZP.

32 (edytowany przez agnieszka82 2016-09-26 07:50:49)

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Witam, przedstawię swoje podejście do tematu zobowiązania podmiotu trzeciego:
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez UZP w zakresie momentu składania zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału, zobowiązanie winno zostać załączone do oferty wraz z oświadczeniem/JEDZ. Informacja o fakcie polegania na potencjale podmiotu trzeciego jest nierozerwalnie związania z warunkami udziału w postępowaniu, których spełnianie jest weryfikowane na etapie wstępnej oceny. Jak wskazuje UZP w swojej odpowiedzi: dla dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu niezbędne jest ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego i jaki zakres tego potencjału został wykonawcy udzielony,  do ustalenia czego niezbędny jest wskazany dokument?.
JEDZ w swoje treści w Części C wymaga wskazania czy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?? Jeśli podlega - należy dla każdego takiego podmiotu załączyć odrębny formularz JEDZ. Jeśli nie będziemy mieli na etapie składania oferty zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału , tego w jakim zakresie będzie on udostępniany i jakiego warunku dotyczy nie będziemy jako zamawiający w stanie ocenić formularzy JEDZ składanych przez podmioty trzecie. Jeśli tych zobowiązań nie będzie pojawią się problemy co zrobić z rozbieżnościami pomiędzy formularzami JEDZ?
Poza tym wykonawca ma spełniać warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Zatem już na moment składania oferty w postępowaniu wykonawca winien wskazać zarówno poleganie na zasobach podmiotów trzecich jak i wskazać zakres polegania na tym zasobach.
JEDZ  podmiotu  trzeciego  składa  wykonawca,  jeżeli  powołuje  się na jego zasoby  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji ponadto JEDZ powinien  być  wypełniony  w  zakresie,  w  jakim  wykonawca  korzysta  z zasobów podmiotu trzeciego. Jeśli nie będziemy mieli zobowiązania podmiotu trzeciego nie będziemy w stanie zweryfikować poprawności złożonych JEDZ przez podmioty trzecie. W jaki sposób dokonać oceny jeśli nie mamy na początku zobowiązania tych podmiotów oraz wskazania tych podmiotów ? JEDZ nie przewiduje możliwości tak szczegółowego określenia polegania na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Do tego dochodzi kwestia oceny wykluczenia z udziału w postępowaniu również w stosunku do podmiotów trzecich.
Nie ma uzasadnienia dlaczego odmiennie potraktować procedury poniżej progu z oświadczeniem wykonawcy również powinni złożyć zobowiązania podmiotów trzecich.

33

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

podepnę się z tematem:
jak uważacie w procedurze odwróconej -
sprawdzam wszystkie formularze - wyliczenie ceny, wadia, umocowanie do podpisu oferty, oświadczenia o GK -
w nawiązaniu do art. 89 Pzp
Mam na wstępny ranking: w 3 i 5 ofercie brakuje mi zobowiązania pod. trzeciego - czy należy wzywać do uzupełniania (przy wspomnianym 24aa)?

34

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Jakoś sam sobie odp smile
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow/czy-zobowiazanie-podmiotu-trzeciego-powinno-zostac-zalaczone-do-oferty-lub-wniosku-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu,-czy-tez-powinno-zostac-zlozone-w-trybie-procedury-wynikajacej-z-art.-26-ust.-1-i-2-ustawy-pzp#

zgodnie z opinią uzp - zobowiązanie służy do potwierdzenia, czy aby na pewno badać podmiot. 3, więc jak dla mnie - przy odwróconej - nie badam tego w pozostałych ofertach..