1

Temat: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

Czy ma ktoś może doświadczenie z Cateringiem w szkole podstawowej?

Czy należy organizować przetarg na usługę jeżeli:

1. szkoła tylko udostępnia pomieszczenia kuchni i stołówki firmie Cateringowej (wynajmuje na podstawie umowy)

2. pieniążki za obiady Rodzice wpłacają bezpośrednio na konto firmy Cateringowej

3. Urząd Miasta dofinansowuje jedynie 20 gr do każdego obiadu

2

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

Nikt nic w temacie??

3

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

izawin napisał/a:

2. pieniążki za obiady Rodzice wpłacają bezpośrednio na konto firmy cateringowej

Nie pamiętam gdzie, ale czytałem, gdzieś o tym, że firma ubezpieczeniowa (która dostaje składki odciągane od pensji pracownika) powinna być wybierana w drodze procedury pzp.
Związku z tematem to bezpośredniego nie ma, ale czasami nawet pieniądze "prywatne" muszą być wydawane zgodnie z pzp.

4

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

Covec - raczej dominujący jest przeciwny pogląd - "nie" dla przetargów na grupówkę.
http://www.uslugaubezpieczajacego.pl/Analiza_Przetarg.html

Tu na pewno ważniejszy niż pkt 2 jest pkt 3.
Ile pieniędzy jest przeznaczanych na dofinansowanie.

5

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

Póki co UZP nie zmienił zdania i opinii nie zdjął. Poniżej fragment opinii UZP:
IV. Jednocześnie pragnę poinformować, że w związku z wątpliwościami pojawiającymi się na tle finansowania zamówienia przez podmioty prywatne Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wystąpił do Komisji Europejskiej o interpretację dotyczącą prawidłowości uznania umów grupowego ubezpieczenia finansowanych ze składek pracowników za zamówienie publiczne. W piśmie z dnia  31 marca 2010 r. Komisja Europejska udzieliła odpowiedzi, która potwierdza stanowisko przyjęte w powyższej opinii.
Poniżej zamieszczone  zostały główne tezy ze stanowiska służb Komisji Europejskiej:
1) zgodnie z art. 1 dyrektywy 2004/18/WE, zamówienia publiczne zdefiniowane są jako umowy o charakterze odpłatnym, zawierane na piśmie pomiędzy jedną lub więcej instytucjami zamawiającymi a jednym lub więcej wykonawcami, których przedmiotem jest (?) świadczenie usług; Powyższa definicja zamówienia publicznego nie zawiera żadnych odniesień do tożsamości beneficjentów usług lub też pochodzenia środków, z których wypłacane jest wynagrodzenie umowne, do uznania umowy za zamówienie publiczne wystarczającym zatem jest, że zamawiający zawiera ją odpłatnie i w formie pisemnej, nawet jeśli jest to umowa na rzecz osoby trzeciej,
2) zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, [dyrektywa] nie wprowadza rozróżnienia między zamówieniami udzielanymi przez zamawiającego w celu realizacji potrzeb związanych z interesem powszechnym oraz zamówieniami niezwiązanymi z tymi zadaniami (Komisja przeciw Republice Federalnej Niemiec, C-126/03),
3) okoliczność, że zapłata umowna nie pochodzi ze środków publicznych nie stanowi czynnika, który mógłby przesądzić o tym, czy w danym przypadku miało miejsce zamówienie publiczne; wyłącznie zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia należności ubezpieczycielowi i nie jest przy tym istotne, skąd pochodzą środki przeznaczone na pokrycie umownych zobowiązań zamawiającego,
4) możliwy wpływ rady pracowniczej na wybór ubezpieczyciela nie stanowi okoliczności mogącej wpłynąć na kwalifikację umowy z punktu widzenia prawa zamówień publicznych, o ile to zamawiający podejmuje ostateczną decyzję o wyborze kontrahenta,
5) ze względu na fakt, że realizacja umowy ubezpieczenia mogłaby nastąpić przez szereg podmiotów, zastosowanie przepisów prawa zamówień publicznych jest niezbędne w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji w wyniku dokonywania arbitralnych wyborów,
6) o ile ewentualne wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracownika dotyczące zawarcia umowy pracowniczego ubezpieczenia na życie na korzyść pracownika lub zgody pracownika na potrącenie z tego tytułu części wynagrodzenia, mogą być zakwalifikowane jako umowy z zakresu prawa pracy, nie jest tak w przypadku samych umów o ubezpieczenie zawieranych między pracodawcą a ubezpieczycielem. Pracownik nie jest bowiem stroną wynikającego z takiej umowy stosunku prawnego,
7) umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawierane przez zamawiającego na korzyść pracownika, na podstawie których zamawiający zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia ubezpieczycielowi, stanowią zamówienia publiczne w rozumieniu prawa UE, a zważywszy, że umowy ubezpieczeniowe wymienione są w załączniku IIA do dyrektywy 2004/18/WE, stosują się do nich w pełni szczegółowe przepisy art. 23-55 tej dyrektywy, o ile ich szacunkowa wartość przekracza odpowiednie wartości progowe.

V. Ponadto należy zwrócić uwagę, że podobne zagadnienie prawne poruszone zostało w sprawie C-271/08,  zawisłej przed  ETS, w której służby Komisji zajęły tożsame stanowisko. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE w powyższej sprawie zostanie niezwłocznie po jego wydaniu zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

6 (edytowany przez psz 2013-09-24 11:08:38)

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

Kolejne miejsce gdzie stanowiska "rozjeżdżają się".

Dla mnie na pewno więcej sensu ma opinia RIO (nie mam pod ręką).
Na jakiej podstawie "zamawiający" miałby brać na siebie takie zobowiązanie?

Jest też inny, bardzo prosty sposób - "zamawiający" nie jest zamawiającym, nie podpisuje żadnej umowy.
Tak jest u nas - indywidualna grupówka.PS. HIT!
5) ze względu na fakt, że realizacja umowy ubezpieczenia mogłaby nastąpić przez szereg podmiotów, zastosowanie przepisów prawa zamówień publicznych jest niezbędne w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji w wyniku dokonywania arbitralnych wyborów,

Jeszcze trochę i każą robić przetargi osobom prywatnym - na spożywkę, usługi tele, fryzjera...

7 (edytowany przez covec 2013-09-24 11:38:32)

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

bipi napisał/a:

1) zgodnie z art. 1 dyrektywy 2004/18/WE, zamówienia publiczne zdefiniowane są jako umowy o charakterze odpłatnym, zawierane na piśmie pomiędzy jedną lub więcej instytucjami zamawiającymi a jednym lub więcej wykonawcami, których przedmiotem jest (?) świadczenie usług; Powyższa definicja zamówienia publicznego nie zawiera żadnych odniesień do tożsamości beneficjentów usług lub też pochodzenia środków, z których wypłacane jest wynagrodzenie umowne, do uznania umowy za zamówienie publiczne wystarczającym zatem jest, że zamawiający zawiera ją odpłatnie i w formie pisemnej, nawet jeśli jest to umowa na rzecz osoby trzeciej,
[/i]

W takim układzie należałoby oszacować wartość zamówienia "za cały" obiad x ilość obiadów, a kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć byłoby 0,20zł x ilość obiadów.

Tak to z ubezpieczenia grupowo do obiadów w szkole smile Tak się zastanawiam, czy taka dedukcja jest uprawniona. Ale jest coś na rzeczy.

8

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

covec napisał/a:
bipi napisał/a:

1) zgodnie z art. 1 dyrektywy 2004/18/WE, zamówienia publiczne zdefiniowane są jako umowy o charakterze odpłatnym, zawierane na piśmie pomiędzy jedną lub więcej instytucjami zamawiającymi a jednym lub więcej wykonawcami, których przedmiotem jest (?) świadczenie usług; Powyższa definicja zamówienia publicznego nie zawiera żadnych odniesień do tożsamości beneficjentów usług lub też pochodzenia środków, z których wypłacane jest wynagrodzenie umowne, do uznania umowy za zamówienie publiczne wystarczającym zatem jest, że zamawiający zawiera ją odpłatnie i w formie pisemnej, nawet jeśli jest to umowa na rzecz osoby trzeciej,
[/i]

W takim układzie należałoby oszacować wartość zamówienia "za cały" obiad x ilość obiadów, a kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć byłoby 0,20zł x ilość obiadów.

Tak to z ubezpieczenia grupowo do obiadów w szkole smile Tak się zastanawiam, czy taka dedukcja jest uprawniona. Ale jest coś na rzeczy.

Skąd ten wniosek?
"Powyższa definicja zamówienia publicznego nie zawiera żadnych odniesień do tożsamości beneficjentów usług lub też pochodzenia środków, z których wypłacane jest wynagrodzenie umowne"

Jakbyś chciał taki przetarg rozstrzygnąć?
Oferta - 4,80 zł
Kwota jaką zamawiający może przeznaczyć - 0,20 zł
I tak zamawiający musi mieć całość, a później może "skasować" rodziców.
Przecież zamawiający nie zawrze umowy w imieniu, prawda?

9

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

Izawin zapytała czy należy organizować przetarg w pewnych okolicznościach.  Idąc tropem podobnych spraw szukamy jakiegoś uzasadnionego wyjścia.
Dotychczasowe rozwiązanie widocznie jest realizowane bez przekonania. Może należy je zmienić.

10

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

Covec, bingo ....  zastanawiam na jakiej podstawie szkoły organizują przetarg ?

11

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

No ok, wiadomo o chodzi. Pytałem tylko jak doszedłeś do wniosku, że zamawiający ma ogłosić, że kwota jaką przeznacza na realizację zamówienia to 0,20 zł/1 obiad?
I co dalej? Ma unieważnić czy przyjąć ofertę 4,80zł? Jak miałaby wyglądać taka umowa?

12

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

A rozwiązanie jakie bym zastosował jest proste - jeśli nie dofinansowanie miejskie nie przekracza 14000 to nie ma problemu. Wydzierżawić stołówkę i dofinansowywać obiady.
Jak przekracza to zrobić przetarg.

13

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

Złapałeś mnie psz smile należałoby zmienić sposób finansowania obiadów i rozliczania kasy rodzic-szkoła (miasto)
Swoją drogą pytanie Izy było retoryczne.

14

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

Zaznaczam że nie mam doświadczenia w stołówkach szkolnych.
Wg mnie jeżeli szkoła dokonuje wyboru firmy kateringowej powinna udzielić zamówienia na podstawie Pzp. Jeżeli ze strony szkoły nie ma takiego zobowiązania ustawy nie należy stosować.

15

Odp: Catering w szkole podstawowej - organizować przetarg?

Dziękuję wszystkim za dyskusję ;-)