PN poniżej progów, dostawa. Otwarcie ofert, na pakiet wpłynęła 1 oferta. Cena ponad 30 % niższa od szacunkowej wartości zamówienia. 02.12 wezwałam Wykonawcę do wyjaśnienia RNC, po czym w odpowiedzi  on przysyła pisma, że oferta jest nieaktualna, bo producent podniósł ceny i on nie podtrzymuje cen z oferty.

Myślę sobie:
1. albo odrzucić ofertę Wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3, ponieważ sam Wykonawca potwierdza, że cena jest rażąco niska,
2. czy może  unieważnić postępowanie, art. 93 ust. 1 pkt 1 - nie wpłynęła żadna oferta skoro sam Wykonawca wycofał ?

A jeśli nie uzupełni Wykonawcę wykluczam (art. 24 ust. 1 pkt 12)?

A jednak art. 24 ust. 1 pkt 12 ???

A mówiłam, że zwariować idzie.

Wielkie dzięki, zwariować idzie :-)

Wzywam do potwierdzenia na jakiej podstawie?
W oświadczeniu jest, że nie należy do grupy kapitałowej, bez słowa "żadnej".

A jeżeli Wykonawca nie potwierdzi, to go wykluczam??

Nikt nic w temacie :-(

PN poniżej progów, otwarcie ofert. Do ofert załączone informacje o grupie kapitałowej. Wykonawca po opublikowaniu informacji z otwarcie nie dosyła oświadczenia lub przesyła faksem.

1. Jeżeli w ofercie jest GK - wzywam do wyjaśnienia, czy aktualna (art.  87 ust. 1).
A co jeśli nie odpowie, ofertę odrzucam  czy Wykonawcę wykluczam ? Na jakiej podstawie?

2. Jeżeli w ofercie brak w ogóle GK - wzywam do uzupełnienia (art. 26. ust. 3).
A jeśli nie uzupełni Wykonawcę wykluczam (art. 24 ust. 1 pkt 12)?

57

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronce Zamawiającego 17.11. Pierwotny termin otwarcia ofert to 22.11. Modyfikacja umowy nie była jedyną modyfikacją, a właściwie odbyła się przy okazji innej zmiany, w związku z czym przesunęliśmy termin otwarcia o jeszcze jeden dzień,czyli na 23.11 ;-) czasami coś wydaje się Zamawiającemu oczywiste,a później otwarcie przetargu i jednak nie wszystko jest takie jednoznaczne ...

58

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zmodyfikowaliśmy wzór umowy (wprowadziliśmy jeden zapis do umowy).
Wykonawca do pierwszej oferty dołączył zaakceptowany wzór umowy (chociaż tego nie wymagaliśmy),
a do drugiej oferty dołączył zmodyfikowany wzór umowy zaakceptowany.

59

(7 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Ja to wrzuciłam w formularz ofertowy z objaśnieniem

60

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

PN, poniżej progów, dostawa. Wykonawca przysłał jedną ofertę, która wpłynęła do Zamawiającego 18.11.
17.11 Zamawiający zmodyfikował SIWZ i zmienił ogłoszenie.
22.11 ten sam Wykonawca złożył drugą ofertę z dużym czerwonym napisem na kopercie: "Uwaga! Po zmianach SIWZ oferta aktualna".
Nie ma żadnego oświadczenia w środku w kopercie z adnotacją, że pierwszą ofertę wycofuje, zmienia. Po sprawdzeniu oferty z 22.11 podpisana przez Wykonawcę umocowanego do czynności, a jeszcze otrzymałam telefoniczną informację, że taka była jego intencja, w związku z naszą zmianą w zakresie wzoru umowy.
W związku z tym:
1. czy taka forma zmiany jest dopuszczalna?
2. co zrobić z pierwszą ofertą?

Zapisy z SIWZ:
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana ?zmiana? lub ?wycofanie?.

Dzięki Marcel

Nie ma jeszcze wymogu porozumiewania się drogą elektroniczną z Wykonawcami. Więc jeśli w SIWZ zastrzegłam sposób porozumiewania się pisemnie lub faksem, a Wykonawca przysyła  mi  pytania e-mailem (bez podpisu elektronicznego) to nie muszę odpowiadać. Szczególnie, że nic nie wnoszą.

Też mam problem. Odczynniki i równoważniki. Zdarzało się, że Wykonawca składał dokumenty na "równoważność", które to wykazywały jej brak. Czy tych dokumentów nie powinni Wykonawcy dostarczać razem z ofertą na ewentualność odrzucenia jako niezgodną z SIWZ?

64

(13 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Niestety taki jest "trend", po zapytaniu ofertowym okazało się, że średnio cena wzrosła o 50-60 %.

Umowa dotyczy usług pocztowych (usługa powtarzająca się okresowo).

W umowie nie ma żadnej wartości umowy, jest tylko określone jakiego rodzaju listy będą wysyłane i inne usługi, z których będziemy korzystać oraz cena jednostkowa za poszczególne listy i usługi.

Po dodaniu szacunku na brakujące 3 miesiące umowy łączna kwota za całość i tak nie przekroczy 30 000 euro.

Umowa na usługi pocztowe zawarta na podstawie art. 4 pkt 8. Nie mamy w umowie zapisanych ani ilości ani kwoty za 12 m-cy od czerwca 2015 do czerwca 2016 r. (jedynie kwota na wniosku - szacunku  75 000 zł). Przekroczyliśmy kwotę, a zostało nam jeszcze 3 miesiące.
Zastanawiam się, czy wystarczyłoby pismo do Dyrektora o zwiększenie środków do końca mowy, czy jednak ją wypowiedzieć i zawrzeć nową ?

Dziękuję Marcel,

Wykonawca wypełnił formularz w następujący sposób:

cena netto 299,72 + 23 % = cena brutto 599,67 zł, więc poprawiłam na 368,66 zł.


A teraz przy zmianie kolejności w rankingu zaczęłam mieć wątpliwości.

PN, 2 oferty, dostawa odczynników  w pakietach zamkniętych (podział na części), wartość pakiety ok. 3 000 zł brutto

Wykonawca w formularzu cenowym podaje cenę netto, Vat i cenę brutto. Podał cenę netto i po doliczeniu 23 % wyszyły mu jakieś bzdury. Poprawiłam w następujący sposób: do ceny netto (bez zmian) dodałam 23 % Vat-u i otrzymałam cenę brutto (niższą od Wykonawcy). Powiadomiłam Wykonawcę o poprawce. Ta operacja spowodowała zmianę w rankingu ofert - po poprawce stała się ona najkorzystniejsza. Teraz mam wątpliwości, czy dobrze postąpiłam?

W rozporządzeniu w paragrafie 3 jest zapisane, czego konkretnie musisz wymagać.

Co do technicznej strony, ja w przetargu robiłam tak jak Marcel napisał, wyznaczałam w wymaganiach minimum i maksimum wartości (dla różnych interesujących mnie marek i modeli), a Wykonawcy oferowali samochody w tym przedziale.

Dziękuję Janek, ale faktycznie porażka ... tworzenie dla tworzenia w niektórych przypadkach.

I nikt nic w temacie, żadnego doświadczenia ani pomysłu???

Niedługo muszę ogłosić PN na dostawę odczynników chemicznych. Myślę i myślę i jakaś niemoc, jakie inne kryteria oprócz ceny zastosować do w/w dostawy? Zastanawiałam się nad jakością, ale tutaj panie z laboratorium nie chcą się zgodzić, odczynniki muszą być takie jak wyspecyfikowały. Co do terminu dostawy, trochę sztuczny warunek, do tej pory wpisywaliśmy 7 albo 30 dni w zależności od asortymentu.

Może jakieś sugestie w powyższej materii?

Czy chodzi o program "Radosna Szkoła" ??

74

(10 odpowiedzi, napisanych SWZ)

A czy dostawę odczynników do laboratorium też mogę potraktować jako dostawę powszechnie dostępną ?

75

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Musisz ustalić, jaką stawkę VAT należy zastosować, a dalej to już:

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1784

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 52/11) w sprawie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) wskazanej przez wykonawcę w cenie ofertowej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 53/11) w sprawie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) wskazanej przez wykonawcę w cenie ofertowej