Tak, ale chyba nie ja jedyna :-) Pozdrawiam serdecznie

Dziękuję :-)

Mam pytanie dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jako części dokumentacji na roboty budowlane (remont dachu i elewacji). Wykonanie takiego planu leży po stronie Zamawiającego jako inwestora i zlecacie to projektantom jako całość dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys, kosztorys ślepy)?

4

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak też zrobię. Dziękuję za opinie.

5

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Niestety nie zawarłam w SWZ mój sposób liczenia, jedyne co przemawia za poprawieniem, to fakt, że nie cała dostawa będzie zrealizowana jednorazowo, a Wykonawca ma dostarczać asortyment sukcesywnie. Ale czy to wystarczający powód poprawy? Różnice w moim sposobie, a sposobie Wykonawcy groszowe, nie wpływające na wynik postępowania.

Mam pytanie dotyczące poprawiania kwot brutto w formularzu asortymentowo-cenowym.
Jak robicie? Postępowanie dotyczy sukcesywnej dostawy.

Wykonawca kwotę brutto oblicza następująco:
ilość x cena netto = wartość netto
wartość netto x VAT = wartość brutto

Zamawiający kwotę brutto oblicza następująco:
cena netto x VAT = cena brutto za jednostkę
ilość x cena brutto za jednostkę = wartość brutto

Zawsze wychodzą jakieś drobne grosze różnicy. Poprawiacie, czy nie poprawiacie sposób liczenia Wykonawcy?

7

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Cbud, dziękuję. Wycofałam ofertę zgodnie z wnioskiem wykonawcy,  napisałam sprostowanie z otwarcia.

8

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Może ktoś coś w temacie ...

Postępowanie poniżej progów, dostawa, dokumentami zamówienia jest formularz ofertowy i formularz asortymentowo-cenowy (z jednostkowymi cenami). Zamówienie z podziałem na części i możliwością składania na wiele części.

Na miniportalu mam dwie oferty jednego wykonawcy. Oświadczenie o wycofaniu pierwszej z nich złożył przez e-puap w terminie (czyli do terminu składania ofert), nie było żadnej informacji na miniportalu. Zamawiający nie wycofał oferty z miniportalu po otrzymaniu oświadczenia.  Niestety na otwarciu zostały otworzone obie oferty i podane w informacji z otwarcia również obie oferty. Po otwarciu myślałam, że wykonawca przesłał dwa razy tą samą ofertę, ponieważ w formularzu ofertowym były identyczne ceny netto i brutto. Niestety po zagłębieniu się w treść oferty już wiem, że wykonawca wycofał pierwszą ofertę, a w drugiej poprawił formularz asortymentowo-cenowy, ale już nie poprawił formularza ofertowego ☹

Czy w takiej sytuacji mogę już po otwarciu zgodnie z wolą wykonawcy wycofać pierwszą jego ofertę i sprostować „informację z otwarcia”?

10

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

I ja również miałam sytuację opisaną wyżej: na miniportalu jest informacja o przesłanej ofercie, a nie ma jej na e-puapie. Okazało się, że Wykonawca wysłał swoją ofertę do innego Zamawiającego (sprawdzone u innego Zamawiającego, naszej nadrzędnej jednostki:-) Odnotowałam tylko ten fakt w protokole.

Jeżeli nie przewiduję w bieżącym roku zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł netto, to czy muszę publikować plan postępowań z informacją albo jakąkolwiek inną informację (przykładowo o treści  "Zamawiający w 2022 roku nie przewiduje prowadzenie  postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).  W przypadku zmiany okoliczności Zamawiający zapewnia uaktualnienie w/w planu.")?

12

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ja w takich przypadkach pytam obu Wykonawców. Proszę ich o wyjaśnienie zastosowanej stawki VAT i podanie aktualnego numeru PKWiU. Następnie proszę o interpretację księgowość, bo okazuje się, że istnieje możliwość zastosowania różnej stawki, np. jeżeli jeden Wykonawca  jest producentem odczynnika, a drugi tylko pośredniczy w sprzedaży.

Tak zwana pomroczność jasna :-) Dziękuję

Witam, podpowie ktoś, bo się zakręciłam. Zamówienie na dostawę wody i odbiór ścieków (MPWiK). Umowa na czas nieokreślony, więc do szacunku wzięłam okres 48 miesięcy i wartość netto nie przekroczyła 80 tys zł. Kwota pozwala na nie stosowanie ustawy Pzp (art. 2 ust. 1 pkt 1), czy jednak zamówienie z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 1a) i publikacja w BZP (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA) i BIP Zamawiającego?

15

(23 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Ze szkolenia:

Oświadczenie to ma na celu ukrócenie nieuczciwych praktyk wśród wykonawców, np potwierdzanie doświadczenia cudzymi referencjami. Oświadczenie składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie i wskazują w nim: ja mam doświadczenie, więc wykonam tę część zamówienia, gdzie to doświadczenie jest wymagane.

Przykładowe:

Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia:
…………………………………….
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 117  ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….……….(oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, że*:

• Wykonawca ………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:
………………………………………………………………………………………………………………………………….…

• Wykonawca ………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…

• Wykonawca ………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

16

(4 odpowiedzi, napisanych Inne)

W czerwcu zawarłam umowę na usługi pocztowe na podstawie art 4 pkt 8, a listy w sprawie COVID wysyłałam na podstawie specustawy. Aktualnie  art. 6 uchylono. Zastanawiam się jak podejść do tematu, na podstawie jakich przepisów realizować dalszą wysyłkę listów związanych z COVID?  Nie jestem w stanie oszacować ilości listów do wysłania, tak jak nie byłam w stanie w czerwcu, na podstawie 3 miesięcy trwania epidemii.

Dziękuję za podpowiedź.

Jak oszacowalibyście zamówienie na usługi pocztowe, jeżeli z uwagi na epidemię rachunki podskoczył z 9 tys zł na 16 tys zł, przy czym w tych 16 000 ok. 11 000 zł ma związek z koronawirusem. Nie wiem, jak długo sytuacja będzie trwała, ani na jakim poziomie będzie wysyłana ilość pism.

Zastanawiam się nad rozdziałem:

oszacować zamówienie 12 m-cy x 9 000 zł,
a wszystko co związane z koronawirusem wysyłać na podstawie specustawy i jego art 6.

Czy jednak zsumować całość w najszerszym zakresie i jako zamówienia społeczne 138o

19

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Moim zdaniem nie, ponieważ to jest pojazd specjalny

Ale wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, nie art. 24 ust. 1 pkt 23

Dziękuję za pomoc.

Wartość szacunkową dla aktualnie trwającej usługi przyjęłam 24 miesięcy. Nie ma niebezpieczeństwa, że zamówienie przekroczy 30 000 euro.
Przy wypowiedzeniu aktualnej umowy zagrożenia są dwa:
1. Może nie być "płynnego" przejścia z jednej usługi  na drugą. A urząd bez Internetu ... nawet nie chcę myśleć :-(
2. Przy nowej usłudze dodatkowa opłata instalacyjna.

Co robicie w takich przypadkach?

Może ktoś pomoże

Usługa dostępu do internetu, umowa zawarta na 24 miesiące, zawarta na podstawie art. 4 pkt 8.

Chcemy zostać przy tych samych parametrach usługi, a w umowie są zapisy, że jeżeli jej nie wypowiem, to przejdzie na kolejne 12 m-cy na tych samych warunkach i dalej będzie przedłużana o kolejne 12 m-cy, aż do naszego wypowiedzenia.

Zastanawiam się, czy mogę w takim przypadku zawrzeć aneks, czy jednak wypowiadać i od nowa podpisać umowę?

24

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ponieważ nie mam żadnych zapisów na wszelki wypadek zapytam.

Dziękuję i pozdrawiam

25

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca w formularzu cenowym na badania medycyny pracy w jednej z pozycji "badanie płytek krwi" wpisał 0,00 zł. Wiem, że to badanie wykonuje w ramach innego badania krwi "morfologia z rozmazem". Zastanawiam się,  co zrobić, zapytać, uznać bez pytania? Wiem, że są wyroki KIO, że nie zawsze cena na poziomie 0,00 zł jest błędem.