1

(23 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Ze szkolenia:

Oświadczenie to ma na celu ukrócenie nieuczciwych praktyk wśród wykonawców, np potwierdzanie doświadczenia cudzymi referencjami. Oświadczenie składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie i wskazują w nim: ja mam doświadczenie, więc wykonam tę część zamówienia, gdzie to doświadczenie jest wymagane.

Przykładowe:

Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia:
…………………………………….
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 117  ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….……….(oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, że*:

• Wykonawca ………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:
………………………………………………………………………………………………………………………………….…

• Wykonawca ………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…

• Wykonawca ………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

2

(4 odpowiedzi, napisanych Inne)

W czerwcu zawarłam umowę na usługi pocztowe na podstawie art 4 pkt 8, a listy w sprawie COVID wysyłałam na podstawie specustawy. Aktualnie  art. 6 uchylono. Zastanawiam się jak podejść do tematu, na podstawie jakich przepisów realizować dalszą wysyłkę listów związanych z COVID?  Nie jestem w stanie oszacować ilości listów do wysłania, tak jak nie byłam w stanie w czerwcu, na podstawie 3 miesięcy trwania epidemii.

Dziękuję za podpowiedź.

Jak oszacowalibyście zamówienie na usługi pocztowe, jeżeli z uwagi na epidemię rachunki podskoczył z 9 tys zł na 16 tys zł, przy czym w tych 16 000 ok. 11 000 zł ma związek z koronawirusem. Nie wiem, jak długo sytuacja będzie trwała, ani na jakim poziomie będzie wysyłana ilość pism.

Zastanawiam się nad rozdziałem:

oszacować zamówienie 12 m-cy x 9 000 zł,
a wszystko co związane z koronawirusem wysyłać na podstawie specustawy i jego art 6.

Czy jednak zsumować całość w najszerszym zakresie i jako zamówienia społeczne 138o

5

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Moim zdaniem nie, ponieważ to jest pojazd specjalny

Ale wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, nie art. 24 ust. 1 pkt 23

Dziękuję za pomoc.

Wartość szacunkową dla aktualnie trwającej usługi przyjęłam 24 miesięcy. Nie ma niebezpieczeństwa, że zamówienie przekroczy 30 000 euro.
Przy wypowiedzeniu aktualnej umowy zagrożenia są dwa:
1. Może nie być "płynnego" przejścia z jednej usługi  na drugą. A urząd bez Internetu ... nawet nie chcę myśleć :-(
2. Przy nowej usłudze dodatkowa opłata instalacyjna.

Co robicie w takich przypadkach?

Może ktoś pomoże

Usługa dostępu do internetu, umowa zawarta na 24 miesiące, zawarta na podstawie art. 4 pkt 8.

Chcemy zostać przy tych samych parametrach usługi, a w umowie są zapisy, że jeżeli jej nie wypowiem, to przejdzie na kolejne 12 m-cy na tych samych warunkach i dalej będzie przedłużana o kolejne 12 m-cy, aż do naszego wypowiedzenia.

Zastanawiam się, czy mogę w takim przypadku zawrzeć aneks, czy jednak wypowiadać i od nowa podpisać umowę?

10

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ponieważ nie mam żadnych zapisów na wszelki wypadek zapytam.

Dziękuję i pozdrawiam

11

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca w formularzu cenowym na badania medycyny pracy w jednej z pozycji "badanie płytek krwi" wpisał 0,00 zł. Wiem, że to badanie wykonuje w ramach innego badania krwi "morfologia z rozmazem". Zastanawiam się,  co zrobić, zapytać, uznać bez pytania? Wiem, że są wyroki KIO, że nie zawsze cena na poziomie 0,00 zł jest błędem.

12

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Moim zdaniem, przy tak postawionym warunku przegląd techniczny pojazdu nie ma nic wspólnego z emisją spalin. Norma dla danego pojazdu jest określona i ona się nie zmienia. Moim zdaniem pojazd spełnia kryterium, tzn. ma wymagane np  EURO 5 czy EURO 6.

13

(5 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Może nie do SIWZ, ale  jeszcze jedna rzecz wynikająca ze zmiany przepisów. Jest upoważnienie pisemne dla osób przetwarzających dane osobowe wynikające z art. 8a.7 ustawy Pzp.

I nie tylko osoby pracujące przy postępowaniu, ale i archiwista również (jeżeli dokumentacja jest przechowywana w archiwum zakładowym) .

14

(5 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Ze szkolenia :-)

Do klauzuli informacyjnej w sprawie RODO z UZP należy dopisać dwie rzeczy wynikające z Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (Dz. U. z 2019 r., poz. 730) - patrz art. 72

A dopisać należy art. 8a.2 i art. 8a.4 ustawy Pzp

Moim zdaniem należy przeszacować wartość zamówienia zgodnie z aktualnymi wymaganiami Zamawiającego (wzrośnie liczba godzin usług) oraz  aktualną sytuacją na rynku (wzrośnie cena za godzinę). Art 35 ust. 2

Na szczęście również nie wpadamy:-) 
Doczytałam jeszcze na stronach UZP, jest opinia na ten temat.
Pozdrawiam

Dziękuję Marcel.
A jeszcze takie pytanie, czy w przypadku korzystania z usług brokera, a przy przekroczeniu 30 000 euro przetarg musi być?

Mam pytanie dotyczące ubezpieczenia pracowniczego, kto się w w Waszych jednostkach tym zajmuje?
Czy korzystacie z usług brokera, czy sami organizujecie przetarg?
Kto organizuje rozmowy z pracownikami, sekcja zamówień publicznych?

19

(16 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

ab123 możesz opisać sobie regulamin do 30 000 euro tożsamy z zapisami ustawy Pzp, ale i tak to nie będzie znaczyło, że ustawa ma tutaj zastosowanie. To będzie tylko Twój regulamin nawet jeżeli identyczny z ustawą Pzp.

Art 4 pkt 8 wprost wskazuje, że ustawy NIE STOSUJE SIĘ do zamówień poniżej 30 000 euro i nie ma tutaj żadnych wyjątków.

Bardziej myślałam o umowie na czas nieoznaczony (art 143 ustawy Pzp)

Woda z wodociągów śmiało zgodnie z art 67 ust 1 pkt 1 a ustawy Pzp , a UDT pewnie kwota do 30 000 euro, więc art 4 pkt 8.

22

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jeżeli dla wszystkich części warunki są identyczne, ja opisuję na początku SIWZ.

W przypadku dopuszczenia w SIWZ składania przez Wykonawców oferty na więcej niż jedną część wymagam tylko po jednym dokumencie, oświadczeniu i weryfikuję dla każdej części.

Zobacz najpierw art 2 pkt 2, 8, 10, a później art 5 c

24

(5 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Marta, a ja zapytam z ciekawości: skąd wymóg w łazienkach szkolnych lamp antybakteryjnych :-)
Czy stosowanie takich lamp nie jest szkodliwe dla wzroku? U nas w laboratorium, zanim wejdziemy do pomieszczenia, gdzie są założone takie lampy Panie zawsze dbają o to, aby te lampy były wyłączone.

Szkoda, że żaden wykonawca nie wyłapał błędu na etapie ogłoszenia.
Ale skoro wszyscy wykonawcy skalkulowali cenę dla  5700 szt., to pomimo tego, że w opz była wpisana ilość prawidłowa zamawiający wprowadził w błąd wykonawcę. Kalkulacja ceny wykonawcy dla 570 szt. a 5700 szt. pewnie jest różna. Więc ja unieważniłabym takie postępowanie jako obarczone wadą.
Czy można unieważnić na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 - za wysoka cena - moim zdaniem nie, bo przecież podałaś błędną ilość.