1

(0 odpowiedzi, napisanych Inne)

Witam wszystkich sprawa życia i śmierci czy czasem nie ma ktoś jakimś cudem na swoich komputerach wydruku z CEiDG  firmy  HERO z Tarnowskich Gór NIP 6452153136 ale z data między 31.05.2022 a 12.06.2022. Sprawa jest bardzo poważna. z góry dziękuję za pomoc

Witam. Musimy w ramach Polskiego ładu ogłosić duży przetarg z podziałem na części w ramach każdej z części musimy dać inne doświadczenie i inny wymagany wykaz osób i pojawia się problem jak to zapisać w formularzu ogłoszenia o zamówieniu, gdyż w Sekcji IV Przedmiot zamówienia  wpisuję: Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: NIE, Ofertę można składać na wszystkie części. Możliwe jest składanie ofert częściowych: TAK, Liczba części: 3, później wypełniam wymagane pkt. odnośnie krótkiego opisu, kodów CPV, kryteriów oceny ofert. Nie ma natomiast możliwości (albo przynajmniej ja nie potrafię) aby podać w kolejnej Sekcji V Kwalifikacja wykonawców  warunki udziału do każdej z 3 części. Pani na infolinii  ezamowienia  twierdzi, ze się da ale ja nie mam pojęcia jak to zrobić. Czy mieliście taką sytuację ? A może wszystkie warunki podać ogólnie w tej sekcji - Kwalifikacja wykonawców  wyszczególniając że w ramach części I zamawiający wymaga ..... W ramach części II zamawiający wymaga .... itd. ? .

Dziękuję bardzo

Witam, sprawa pilna może ktoś poratuje. Zamawiający w przetargu krajowym na dostawę wyposażenia gdzie wpłynęły 3 oferty dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucając 2 oferty . Na czynność odrzucenia jeden z Wykonawców złożył odwołanie do KIO. zarzucając Zamawiającemu niezgodne z przepisami odrzucenie jego oferty oraz konieczność odrzucenia oferty wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz wybór jego oferty jako najkorzystniejszej. Obecnie upłynął już termin związania oferta i Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt.1 winien zwrócić wadium wszystkim Wykonawcom gdyż zgodnie z art. 307 ust. 2 nie mamy tu do czynienia z możliwością jednokrotnego wezwania wykonawcy do przedłużenia terminu związania oferta gdyż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą. Czy dobrze rozumuje te zapisy ustawy, że wadium wszystkim zwracam. I co w sytuacji gdy wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a KIO nakaże ponowne badanie ofert i odrzucenie wybranego wykonawcy co wtedy robimy przecież kolejna oferta nie jest już związana i zabezpieczona wadium, albo gdy KIO w wyroku nakaże podpisanie umowy z wybranym wykonawcom. Wątpliwości wzięły się czytając artykuł cyt. Macieja Lubiszewskiego  Upływ terminu związania oferta a zwrot wadium w  świetle Pzp gdzie cyt: " W celu zapewnienia skuteczności tego zabezpieczenia (wadium) należy przyjąć, że art. 98 ust. 1 pkt. 1 pzp nakazujący zamawiającemu zwrócić wadium w przypadku upływu terminu związania ofertą , nie ma zastosowania do oferty wybranej jako najkorzystniejsza. Po wyborze najkorzystniejszej oferty taka sytuacja może wystąpić wyłącznie w stosunku do ofert niewybranych. Pomóżcie bo czas nagli....

5

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam czy w przetargu krajowym na remont boiska prawidłowym jest
1. żądanie aby Wykonawca wraz z ofertą złożył przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
1)Aktualnego atestu PZH dla oferowanej nawierzchni;
2)Autoryzację producenta nawierzchni i gwarancję potwierdzoną przez producenta;
3)Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 wykonane przez  umocowane do tego niezależne laboratorium/instytucję.
4)Badania IAAF – kompletny raport
5)Certyfikat IAAF (Product Certificate);
6)Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
i wówczas mamy masę dokumentów od każdego z Wykonawców czy jednak wystarczającym byłoby
2. żądanie aby na etapie składania ofert Wykonawca oświadczył jedynie że posiada wszystkie te dokumenty które to przedłoży przed podpisaniem umowy jako warunek konieczny do zawarcia umowy umowy.
Jak lepiej postąpić?

6

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam czy w przetargu krajowym na remont boiska prawidłowym jest
1. żądanie aby Wykonawca wraz z ofertą złożył przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
1)Aktualnego atestu PZH dla oferowanej nawierzchni;
2)Autoryzację producenta nawierzchni i gwarancję potwierdzoną przez producenta;
3)Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 wykonane przez  umocowane do tego niezależne laboratorium/instytucję.
4)Badania IAAF – kompletny raport
5)Certyfikat IAAF (Product Certificate);
6)Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
i wówczas mamy masę dokumentów od każdego z Wykonawców czy jednak wystarczającym byłoby
2. żądanie aby na etapie składania ofert Wykonawca oświadczył jedynie że posiada wszystkie te dokumenty które to przedłoży przed podpisaniem umowy jako warunek konieczny do zawarcia umowy umowy.

Witam, czy w przetargu na dostawę np. środków czystości czy tez wyposażenia np. mebli gdy Zamawiający żąda formularza asortymentowo-cenowego,  oprócz oczywiście formularza ofertowego i oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu - to czy taki formularz asortymentowo-cenowy w którym są podane minimalne wymagane parametry, ilość sztuk oraz do uzupełnienia ze strony Wykonawcy nazwy oraz ceny należy traktować jako przedmiotowy środek dowodowy, jeśli tak to czy można zastrzec zgodnie z art. 107 ust. 2 pzp że zamawiający będzie w przypadku jego nie złożenia bądź braków wzywał do jego złożenia bądź uzupełnienia.

Pomożecie? Bo nie umiem odnaleźć informacji, w którym momencie w postępowaniach unijnych należy zarejestrować postępowanie na ezamowienia  czy przed przesłaniem ogłoszenia do Suplementu DUUE czy po przesłaniu czy po opublikowaniu?

9

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Podepnę się pod temat
A co w sytuacji gdy musimy zmienić ogłoszenie wysyłając sprostowanie do DUUE tj. czy zawsze musimy czekać zgodnie z art. 137 na publikacje tego sprostowania w DUUE i dopiero wtedy zamieszczać na platformie zmianę treści SWZ wraz z tym sprostowaniem czy jednak tak jak doczytałam w komentarzu pana Puchacza cyt:
"Kolejny problem będzie miał miejsce  w sytuacji konieczności zmiany istotnej SWZ i ogłoszenia w ostatnim dniu przed terminem składania ofert. Jeżeli zamawiający zmieni SWZ  i przekaże do publikacji ogłoszenie o sprostowaniu w przeddzień terminu składania ofert, nie będzie mógł  o tym poinformować wykonawców wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o sprostowaniu lub po 48 godzinach–zależy co nastąpi wcześniej. "
Czytajac literalnie art. 137  ust. 5 mam wrażenie że to chodzi o sytuację gdy wogóle nie dostaniemy zwrotnego emaila z TED o dacie publikacji naszego sprostowania, wtedy możemy po upływie 48 godzin zamieścić te sprostowanie. Co o tym sadzicie?
Taki komentarz znalazłam w lex

cyt. "Po przekazaniu ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie https://simap.ted.europa.eu/pl_PL/web/simap/sending-electronic-notices ogłoszenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii S w ciągu pięciu dni od ich otrzymania przez Urząd Publikacji. Jest to maksymalny okres w jakim ogłoszenie musi zostać opublikowane.

Każdorazowo, zamawiający który przekazał ogłoszenie do publikacji otrzymuje maila z informacją o jego opublikowaniu w konkretnym dzienniku (wraz z numerem dziennika).

Wobec powyższego, Autor jest zdania, że powiadomienie o którym mowa w art. 137 ust. 5 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej n.p.z.p., dotyczy właśnie maila z informacją o opublikowanym ogłoszeniu.

Niemniej jednak, z ostrożności, gdyby zamawiający nie dostał maila, Autor sugerowałby najpierw sprawdzenie na stronie https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do?lg=pl czy faktycznie jego ogłoszenie nie zostało opublikowane – są tutaj bowiem (po lewej stronie u góry) wydania Dziennika Urzędowego serii S. Warto przy tym zrobić chociażby zrzut ekranu, który udowadniałby, że ogłoszenie nie zostało opublikowanie w terminie 48 godzin od potwierdzenia przekazania ogłoszenia do publikacji.

Ja otrzymałam emaila o treści Odebrano ogłoszenie z konkretną datą kiedy zostanie to ogłoszenie opublikowane. Stąd moje ciągłe wątpliwości. Czy mogę po upływie 48 godzin zamieścić zmiany SWZ pomimo odebrania emaila o treści Odebrano ogłoszenie czy nie.

10

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam w przetargu nieograniczonym (unijnym ) na zakup samochodów wpłynęło zapytanie o jeden z parametrów, Zamawiający zamierza wyrazić zgodę na zrezygnowanie z niektórych parametrów, czy w związku z powyższym jeżeli do terminu składania ofert jest jeszcze trochę czasu (ponad 20 dni) to czy powinno się przedłużać termin składania ofert choćby o 1 dzień?  art. 137 ust. 6 ( czy jest to zmiana istotna?)

11

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

w naszym przypadku przyszła informacja że termin będzie dokładnie w 5 dniu od dnia wysłania.

12

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Pomóżcie dzisiaj muszę zamieścić ogłoszenie a ma problem z wypełnieniem JEdz w części C Podstawy związane z niewypłacalnoscia, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi, jeśli zamawiający zamierza wykluczyć wykonawcę z przesłanek fakultatywnych art. 109 ust. 1 pkt. 4( w stosunku do którego otwarto likwidację ...), pkt. 5 (naruszenie obowiązków zawodowych...) i pkt.7 (niewykonanie umowy) oraz wiadomo z obligatoryjnych w tym z art. 108 ust. 1 pkt. 1 h) o ktorym mowa w art. 109 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP - to w sekcji C które naruszenia zaznacza.
1)  naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska?
2)  naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego?
3) naruszenia obow. w dziedzinie prawa pracy -?
4) upadłość - TAK
5) niewypłacalność - Tak
6) układ z wierzycielami - Tak
7) inna sytuacja podobna do upadłości - Tak
8) aktywami zarządza likwidator - Tak
9) działalność gosp. jest zawieszona - Tak
10) winien poważnego wykroczenia zawod - Tak
11) porozumienia z innymi wyk. mające na celu zakłócenie konkur.- Tak
12) konflikt interesów spowodowany udziałem  w post. o udziel. zam. - Nie
13) bezp. lub pośr. zaangażowanie w przyg. post. - Tak
14) rozw. umowy przed czasem - Tak
15) winien wprowadzenia w bład - Nie

13

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Super, dzięki bardzo to tak jak myślałam tylko, że uciekł mi krok - "zarejestruj postępowanie".
Ja JEDZ robiłam wcześniej ale może rzeczywiście lepiej po publikacji wówczas będzie z numerem.

14

(5 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Podepnę się pod temat a kogo wpisywać w przypadku Powiatu/Gminy w pozycjach imie i nazwisko przy zakładaniu nowego konta? Któregoś z szefów, swoje ?

15

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

witam muszę ogłosić przetarg unijny czy mógłby mi ktoś przedstawić tak krok po kroku jak należy postąpić w przypadku korzystania z komercyjnej platformy.
Czy najpierw muszę wysłać do ted (DUUE) ogłoszenie a dopiero jak zostanie opublikowane to zamieszczam wszystko (SWZ z zał. + ogłoszenie) na platformie zakupowej i wówczas nasza krajowa platforma https://ezamowienia.gov.pl/pl/ mnie nie dotyczy?
Co się zmieniło na stronie https://simap.ted.europa.eu że nie można się zalogować system wymaga zalogowania się przez EU login - mieliśmy zakładane konto wieki temu czy to oznacza, że muszę na nowo zakładać konto?
z góry dziękuję za podpowiedzi może nie wszyscy forumowicze mają wakacje...

16

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Dziękuję

17

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy w SWZ w przypadku przetargu na dostawy w Rozdziale  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) wpisujecie regułkę: " W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. - bo się już zagmatwałam

18

(9 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Dziękuję za odpowiedź.

19

(9 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Podepnę się pod temat czy jeśli nie żądam warunków udziału w postępowaniu to również zapisy odnośnie Polegania na zasobach innych podmiotów usuwam z SWZ. Mam pierwszy raz taka sytuację że chce ogłosić przetarg ale bez warunków udziału, jedynie Oświadczenie o nie wykluczeniu i KRS /Cedig chyba że Wykonawca wskaże  dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Więc wtedy zapisy typu:
1.    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór Zobowiązania stanowi załącznik do SWZ.
itd usuwam.

Witam Zamawiający w ramach zawartego porozumienia będzie przeprowadzał postępowania w ramach 1 wspólnego projektu na zakup samochodów, wyposażenia samochodów typu agregat itp dla straży i środki ochrony osobistej. Ma zaplanowane 3 postępowania przetargowe. 1 - wszy unijny na zakup samochodów, 2-gi krajowy na zakup wyposażenia i 3-ci zapytanie cenowe na rękawiczki, maseczki, środki do dezynfekcji. Jednak zastanawiam się czy nie będzie tu zarzutu podzielenia zamówienia celem ominięcia przepisów ustawy i  udowadniania że powinno się 2-gie i 3-cie postępowanie puścić jako przetarg krajowy ale np. z  możliwością składania ofert częściowych. Jak dla mnie maseczki i płyny są to przedmioty małej wagi w porównaniu do sprzętu specjalistycznego typu defibrylatory, agregaty i nie powinno się tego łączyć z płynami do dezynfekcji ale mogę sie mylić. Co myślicie na ten temat. Proszę o podpowiedzi.

21

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Podepnę się pod temat. Czy możecie mi prosto wyjaśnić art. 139 ust. 1 i ust. 2 bo się zagmatwałam. tj. ja interpretowałam go tak, w przypadku przetargu nieograniczonego przewidując procedurę odwróconą mogę  przewidzieć w SWZ  i w ogłoszeniu, że taką możliwość zastosuję (art. 139 ust. 1) i w dokumentach postępowania żądam złożenia JEDZ wypełnionego wstępnie (tj. w części IV żądam jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja a) bez wypełnienia poszczególnych sekcji A,B,C,D) i wówczas każdy ma obowiązek złożyć Jedz wstępnie wypełniony. W przypadku  gdy 2,3 w rankingu nie złoży JEDZa wówczas nic z tym nie robię bo tylko  najwyżej położonego w rankingu będę oceniała i gdy nie złoży jedza to go wzywam  i następnie żądałam  dokumentów potwierdzających, ALBO zgodnie z art. 139 ust. 2 pomimo przewidzenia procedury odwróconej przewiduję że Wykonawcy nie maja składać wraz z oferta JEDza tylko będzie on wymagany od najwyżej ocenionego.
Czy dobrze to interpretuję????

22

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

czy to znaczy że na etapie składania ofert w przypadku przewidzenia procedury odwróconej wykonawca ma dołączyć jedynie formularz ofertowy oraz ewentualnie inne dokumenty (zgodnie z art. 104-106 pzp) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy, kryteria (…) natomiast Jedz wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami,  oświadczeniami składa dopiero na wezwanie. I jak się ma wówczas oświadczenie o aktualności inf. zawartych w JEDZ czy również składa się go razem z Jedz?. Wątpliwość wzbudził wzór umowy na dostawy powyżej progów zamieszczony na stronie Lex gdzie jest dopuszczona procedura odwrócona a w treści są zapisy, że wraz z ofertą należy złożyć również JEDZ.
Podpowiedzcie również czy te wszystkie oświadczenia składane na wezwanie od pierwszego w rankingu wykonawcy ( oświadczenie o GK, o aktualności inf. zawartych w Jedz, wykaz dostaw) muszą być również podpisane podpisem kwalifikowanym czy tylko oferta i Jedz.?
z góry dziękuję

Witam czy żądanie w przetargu unijnym na zakup samochodów - homologacji na samochód ciężarowy (zaświadczenie niezależnego podmiotu  uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym) jest dokumentem który żądam wraz z ofertą (przedmiotowy środek dowodowy) czy podmiotowym środkiem dowodowym składanym na wezwanie? to samo tyczy się dokumentów opisanych w par. 9 ust. 1 pkt 11 – przecież próbki, opisy, fotografie służą ocenie czy oferowany przedmiot spełnia odpowiednie wymagania a znajduje się w Rozporządzeniu sugerując że są podmiotowym środkiem dowodowym składanym na wezwanie.

Witam czy miał ktoś z Państwa do czynienia z przetargiem na zakup samochodów terenowych typu Pick up , gdyż wydaje mi się że są to samochody kat. N i zgodnie z przepisami powinno się zastosować inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert tylko nie jestem pewna czy wymienione w par. 3 rozporządzenia  w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień - kryteria muszą być łącznie zastosowane  oprócz ceny czy np. wystarczy cena 60%, zużycie energii 20% i emisja dwutlenku węgla - 20% czy jednak musi być również emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów?

Czy może jednak wystarczające jest podanie w opisie, że pojazd ma spełniać normę EURO 6.

Witam kto w przypadku korzystania z komercyjnej platformy zakupowej odpowiada za dane osobowe czy należy wpisywać obok danych ze strony Zamawiającego również dane podmiotu zewnętrznego (platformy zakupowej).