Witam,
Wykonawca wybrany uchylił się od podpisania umowy Zamawiający dokonał ponownego wyboru. Niestety kolejny wykonawca znów uchyla się od podpisania umowy. Czy Zamawiający może znów dokonać ponownego wyboru trzeciej z kolei oferty.
Czy w nowej ustawie ponowny wybór na podstawie art. 263 PZP to czynność jednokrotna czy wielokrotna?

Witam,
Wykonawca wybrany uchylił się od podpisania umowy Zamawiający dokonał ponownego wyboru. Niestety kolejny wykonawca znów uchyla się od podpisania umowy. Czy Zamawiający może znów dokonać ponownego wyboru trzeciej z kolei oferty.
Czy w nowej ustawie ponowny wybór na podstawie art. 263 PZP to czynność jednokrotna czy wielokrotna?

Witam,

czy w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego można ustalić cenę jako jedyne kryterium?

Witam,

Czy w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej można dopuścić zmniejszenie i zwiększenie zużycia energii??? Co będzie się wiązało ze zmniejszeniem lub zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

Witam,
Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi pocztowe można zastosować cenę 100 %?

Witam,

Czy ogłoszenie o wykonaniu umowy w postępowaniu podzielonym na części należy zrobić dla każdej części osobno jeżeli każda część ma inny termin realizacji (5 osobnych umów). Czy jest taka możliwość?

Dzień dobry,

Jak prawidłowo wygląda podpisanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej?

Czy komisja przetargowa i kierownik zamawiającego i osoba sporządzająca mogą podpisać protokół elektronicznie jak już będzie wszystko wypełnione? czy komisja przetargowa musi podpisać protokół wcześniej?

Jeżeli komisja podpisze elektronicznie wcześniej to już nie ma możliwości go edytować w celu dalszego uzupełniania.

Jak Państwo praktykują?

a jak w przypadku pełnomocnictwa?

Dzień dobry,
Proszę o pomoc

wykonawca nie przedłożył w ofercie oświadczenia wstępnego o którym mowa w art 125 ustawy PZP. Zamawiający wzywa do złożenia zgodnie z art 128 ust 1.

Z jaką data ma być uzupełnione to oświadczenie i czy Wykonawca może podpisać takie oświadczenie po terminie składania ofert?

Art. 128 ust 2 mówi tylko o podmiotowych środkach dowodowych że mają być aktualne na dzień złożenia, a oświadczenie wstępne?

Dzień dobry,
Proszę o pomoc

wykonawca nie przedłożył w ofercie oświadczenia wstępnego o którym mowa w art 125 ustawy PZP. Zamawiający wzywa do złożenia zgodnie z art 128 ust 1.

Z jaką data ma być uzupełnione to oświadczenie i czy Wykonawca może podpisać takie oświadczenie po terminie składania ofert?

Art. 128 ust 2 mówi tylko o podmiotowych środkach dowodowych że mają być aktualne na dzień złożenia, a oświadczenie wstępne?

11

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tylko na platformie widnieje jako oferta złożona w terminie i jakieś pliki przesłał więc już sama nie wiem

12

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca poprzez platformę złożył jedynie zewnętrzne podpisy XADES bez dokumentów, które to miały być podpisane czyli brak dokumentu formularza oferty i oświadczenia wstępnego.

Jaka w tym przypadku będzie podstawa prawna do odrzucenia?

Proszę o pomoc w następującej kwestii:

1. Wykonawca nie dołączył/nie złożył formularza oferty - jaka podstawa odrzucenia może być art. 226 ust. 1 pkt 6?

Dzień dobry,

Czy nowa ustawa zmienia coś w następujących tematach:

1. Czy omyłkę rachunkową należny poprawić w ofercie, która będzie podlegać odrzuceniu?

2. Czy do badania rażąco niskiej ceny bierze się po uwagę ofertę, która będzie podlegać odrzuceniu?

3. Czy w ostatecznym rankingu/punktacji bierze się pod uwagę ofertę, którą się odrzuca?

Dziękuję za pomoc.

Strona - osobny plik który jest podpisany elektronicznym podpisem zawiera tylko miejscowość datę i skany podpisów wykonawców . Nie podpisane pliki zawierają cenę, inne kryteria , oświadczenia i dane wykonawcy.

Dzień dobry,

Wykonawca złożył ofertę w trybie podstawowym poprzez wysłanie oferty - każdą stronę osobno (w trzech odrębnych skanch) i tylko jeden z tych skanów ma zewnętrzny podpis XADES (ostatnia strona oferty).

Jak należy potraktować taką ofertę? Czy jest ona prawidłowo podpisana jeżeli podpis elektroniczny zewnętrzny nie jest odniesiony do całości? tylko do ostatniej strony?

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o pomoc w następującej kwestii:

Czy w postępowaniu na usługi szkoleniowe dot. przeprowadzenia kursu nauki jazdy w kat. B należy wskazać czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 95 ustawy Pzp? Czy takie czynności występują? Czy można wymagać zatrudnienia na umowę o pracę, czy nie jest to ograniczenie konkurencji ze względu iż często wykładowcy/instruktorzy zatrudniani są na umowę zlecenie.

Dzień dobry,

Jakie kryteria pozacenowe można zastosować w postępowaniu na dostawę książek?

Czy można ewentualnie zastosować cenę jako jedyne kryterium zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp? z uwagi na fakt że Zamawiający wskazuje autora i tytuł książek?

Czy mają Państwo jakieś doświadczenia w tym zakresie?

Dzień dobry,

Czy w procedurze odwróconej Zamawiający musi wzywać do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego Wykonawcę, który jest na niższej pozycji w rankingu niż oferta najkorzystniejsza i nie ma tak naprawdę wpływu na wynik postępowania?

Witam,

Czy jst (Starostwo Powiatowe) ogłaszając postępowanie, przeprowadzając przetarg nieograniczony na USŁUGI – publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnej...... (uruchomienie linii autobusowej) powinno zastosować przepisy dot. zamówień sektorowych???

Jak rozumieć art. 132 ust. 1 pkt 6, który mówi o zastosowaniu przepisów dot. zamówień sektorowych, jeżeli udzielane jest zamówienie w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności: ...."6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego".

Postępowanie dotyczy jednej linii, a nie sieci.

Będę bardzo wdzięczna za pomoc.

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o pomoc w następującej kwestii:
Czy Zamawiający może dopuścić/zawrzeć w SIWZ i projekcie umowy zapisy dot. możliwości wydłużenia terminu umowy o np. 1 rok, zmiany fakturowania, modyfikacje poszczególnych etapów w robotach budowlanych oraz terminu ich realizacji ze względu na brak możliwości finansowania ze strony Zamawiającego, utratę płynności finansowej Zamawiającego ze względu na obecną sytuacje na rynku???

jest to przetarg nieograniczony na roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj).

24

(4 odpowiedzi, napisanych Inne)

Dziękuję za informacje:)

25

(4 odpowiedzi, napisanych Inne)

Witam,

Czy obowiązują jeszcze przepisy art. 6 tzw. ustawy o COVID-19?