Witam,
jak postąpić w sytuacji gdy w trakcie toczącego się postępowania z dnia na dzień Kierownik Zamawiającego idzie na L4., a jedynie on może zatwierdzać/ podpisywać wszystkie pisma w trakcie postępowania. Wpłynęły zapytania od wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, zupełnie nie wiem jak postąpić.

Witam,
jak postąpić w sytuacji gdy w trakcie toczącego się postępowania z dnia na dzień Kierownik Zamawiającego idzie na L4., a jedynie on może zatwierdzać/ podpisywać wszystkie pisma w trakcie postępowania. Wpłynęły zapytania od wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, zupełnie nie wiem jak postąpić.

Dziękuję

A czy mogę pominąć ePUAP, a dopuścić jedynie maila?

Witam
czy do przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki (na podstawie przepisów Pzp) konieczne jest korzystanie z platform komercyjnych/ miniportalu do przesyłania dokumentów elektronicznych?

W planie zostanie zmieniona wartość zamówienia (poniżej 130 000), ale nie możliwości zmiany trybu postępowania - dalej poruszamy się w trybach ustawowych. A przecież to "nowe" zamówienie będzie prowadzone z pominięciem przepisów ustawy pzp.

W planie postępowań (w BZP)  na ten rok jest do zrealizowania zamów. w trybie podstawowym. Tworząc plan do wyliczenia wartości zamów. przyjęto, że zamówienie będzie realizowane przez okres 24 m-cy.
Obecnie Zamawiający zmienił zdanie i postanowił, że zamówienie będzie realizowane przez 12 m-cy, co z kolei spowodowało zmianę wartości zamów. - po ponownym oszacowaniu wartość nie przekracza 130 tys. zł.

Jak należy zaktualizować plan postępowań?

8

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję.

A czy do oświadczenia z art. 125 ust. 1 pzp powyższe również ma zastosowanie?

9

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ale czy taka oferta (w formie skanu podpisanego elektronicznie przez wykonawcę) nie jest kopią?

10

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam

czy ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej, następnie przekształconą do postaci elektronicznej (poprzez jej zeskanowanie), a w dalszej kolejności opatrzona kwalifikowanym podpisem elekton./ podpisem zaufanym/podpisem osobistym - uznajecie za złożoną prawidłowo?

Witam,
Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym,  na miniPortalu.
Wykonawca nie złożył z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.
Czy to oświadczenie musi zostać przekazane na skrzynkę ePUAP? Czy może zostać przesłane mailem?

Nadmieniam, że Zamawiający w SWZ zastrzegł, że cała komunikacja miedzy Wyk. a Zamaw.  POZA ZŁOŻENIEM OFERTY będzie prowadzona przy pomocy poczty elektronicznej. - czy Zamawiający mógł dokonać takiego zastrzeżenia?

Proszę o podpowiedź.

Ada napisał/a:
jo napisał/a:

przy zakładaniu konta przypisałem sobie rolę supervisora i użytkownika, potem wysłałem ten dziwny plik podpisaniu przez burmistrza i teraz mam dostęp do zarządzania użytkownikami, i tam pojawiła się kolumna  "Akcje" (trzy kropki) i kolejna zakładka zmień i tam przypisałem sobie cały zakres

dziękuje, teraz i ja mam smile

Ja również smile
Dziękuję

jo napisał/a:

może, przypisałem sobie wszystko od A-Z

W którym momencie? Jakaś podpowiedz?

Loguję się na konto i mam przypisaną rolę Supervisora. Chcąc zamieścić ogłoszenie w BZP rozumiem, że muszę najpierw zarejestrować postępowanie - ale nie mogę tego zrobić, bo cyt. "nie masz uprawnień do wykonywania tej akcji". Więc wchodzę w menu administrowania kontem (jako Supervisor) i klikam w zakładkę "zarządzaj rolami do postępowań" i wyświetla się informacja "Brak postępowań". Nic nie mogę zrobić.

Czy ktoś to już przerabiał? Jak Supervisor może zamieścić ogłoszenie?
Próbowałam dodzwonić się na infolinię do UZP - bezskutecznie.

jo napisał/a:

może, przypisałem sobie wszystko od A-Z

W którym momencie następuje nadawanie tych uprawnień Supevisorowi? Na etapie zakładania konta i rejestracji podmiotu?

Czy osoba występująca w roli Supervisora może być jednocześnie użytkownikiem?
Czy Supervisor może nadać sam sobie uprawnienia do rejestracji postepowania i publikacji ogłoszeń?

Witam
Zamawiający w bieżącym roku zakupił samochody osobowe kat. B prawa jazdy o wartości poniżej 30 tys. euro. Jeszcze w tym roku Zamaw. będzie przeprowadzał postępowanie na wynajem autobusu kat. D prawa jazdy (wynajem polega na tym, że Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu na 1 dzień w tygodniu, po czym odbiera ten pojazd od Zamaw.). Wartość szacunkowa wynajmu - poniżej 30 tys. euro.

Czy zakup samochodów osobowych i wynajem autobusu należy potraktować jako jedno zamówienie?
Wartość zakupu samoch. i wynajmu przekroczy 30 tys. e.
W jakiej procedurze przeprowadzić postępowanie na wynajem autobusu?

Okazało się, że w 2010 r. Zamawiający zawarł umowę na dystrybucję energii elektrycznej na czas nieokreślony - bez żadnego trybu, mimo iż powinien był zastosować tryb z wolnej ręki Pzp. Umowa ta obowiązuje cały czas.
Co roku Zamawiający przeprowadzał zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp (z uwagi na wartość tej dostawy). W bieżącym roku w IV kwartale również zaplanował postępowanie ofertowe na dostawę energii na okres 12 m-cy.
Czy jest jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu?
Uprzejmie proszę o pomoc.

19

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

eva napisał/a:

Jeśli można dołożyć środki do najkorzystniejszej oferty to można działać smile

Czy nie stoi to w sprzeczności z tym, że szacunkowa wartość zamówienia została błędnie ustalona?
Czy na tym etapie postępow. (po otwarciu ofert) jest możliwe skorygowanie wartości szac. zamów.?

20

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,
PN w procedurze krajowej. W opisie przedmiotu zamówienia - w wyniku omyłki pisarskiej - Zamawiający  podał błędną (znacznie zawyżoną) ilość paliwa, którą chce zakupić w okresie umownym; przy czym wartość szacunkowa zamówienia została ustalona do ilości paliwa , którą Z. faktycznie planował zakupić (do mniejszej ilości paliwa). Kwota na sfinansowanie zamów. została ustalona do mniejszej ilości paliwa. Po otwarciu ofert okazało się cena złożonych ofert znacznie przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, bowiem Wykonawcy skalkulowali ceny do tej zawyżonej ilości paliwa.
Czy należy:
1)  unieważnić postępowanie na pods. art. 93 ust. 1 pkt 4  - pzp,
2) unieważnić postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp - wada postępowania ,
3) zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansow. zamów. (o ok. 100 tys. zł).

Czy to postępowanie można "uratować" ?

21

(2 odpowiedzi, napisanych Inne)

Witam,
Nasza jednostka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej niezabudowanej (właścicielem jest Skarb Państwa).
Zlecono mi opracowanie procedury sprzedaży.
Są to dla mnie rzeczy zupełnie nowe; zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać.
Czy jest to zamówienie publiczne??
Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. i) ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest "nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości" - tylko, że w naszym przypadku nie jest to nabycie tylko zbycie.

Bardzo  proszę o pomoc.

W SIWZ została przewidziana fakultatywna przesłanka wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 Pzp - przetarg "krajowy".
Mam rozumieć, ż informację dotyczącą zawieszenia działalności gospodarczej należy uznać jako wchodzącą w skład przesłanki określonej w art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp?

Doprecyzuję:
Wykonawcą, który złożył ofertę jest spółka cywilna. Jeden z jej wspólników ma zawieszoną dział. gospod. (w zakresie indywidualnej działalności gospod.).
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców -za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Witam,
Czy mogę dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy (przedsiębiorcy działającego na podstawie wpisu do CEiDG), który aktualnie ma zawieszoną działalność gospodarczą?
Wiem, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2011 r. (sygn. akt II UK 377/2010) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest czasowym jej zaprzestaniem, ale jej ograniczeniem (), co oznacza, iż na skutek zawieszenia działalności gospodarczej, dany podmiot nie traci statusu przedsiębiorcy, lecz jedynie w pewnym stopniu jest ograniczony w możliwości jej prowadzenia.
Mimo tego wyroku mam wątpliwość, bo zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na jakiej podstawie miałabym wykluczyć takiego wykonawcę?

Witam,
Zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2 Pzp do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wyznaczając 6-dniowy termin na złożenie dok. Wykonawca w  ciągu 2 dni złożył wszystkie wymagane dokumenty.
Czy czekacie z oceną tego Wykonawcy do upływu tego 6-dniowego terminu, czy mogę już teraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i ogłosić wynik postępowania?