Gmina w ciągu roku zawiera ok 50 umów zleceń, które dotyczą różnych zadań wykonywanych na rzecz Gminy. Jak w takim przypadku szacować wartość zamówienia?

Czy w ogłoszeniu o wyniku postępowania nie należy ujmować oferty z najniższą lub najwyższą ceną , która została odrzucona w trakcie prowadzonego postępowania? (dot. sekcji - informacje o ofertach)

Proszę o pomoc, czy można udostępnić załączniki do protokołu (w szczególności wszelką korespondencję pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) jeżeli na dokonany wybór oferty zostało złożone odwołanie - nie ma jeszcze rozstrzygnięcia KIO?
Zgodnie z komentarzem UZP dot. art. 74: Moment, od którego dostępne mogą być załączniki, jest zatem tożsamy z dniem, w którym wybór najkorzystniejszej oferty albo unieważnienie postępowania stały się „ostateczne”, w szczególności z powodu upływu terminu na wniesienie środków ochrony prawnej lub ostateczne rozstrzygnięcie odwołania.

Wykonawca X na wezwanie do uzupełnienia (128.1 Pzp) przedstawił wykaz robót oraz referencje wystawione przez generalnego wykonawcę Y. Z treści referencji wynika, iż wykonawca X wykonał jako podwykonawca określony zakres prac w ramach umowy zawartej z wykonawcą Y. Zamawiający pozyskał informacje od inwestora zadania wskazanego w uzupełnionym wykazie robót, iż wykonawca X w ogóle nie uczestniczył w realizacji zadania, na które powołuje się w ww. wykazie. Czy w takim przypadku wezwać wykonawcę X do wyjaśnienia czy odrzucić ofertę na podstawie art. 226.1 pkt 2 lit. b pzp?

Tylko czy wykonawca, którego oferta została odrzucona i nie wniósł w tym zakresie odwołania, posiada jeszcze status wykonawcy?

Proszę o pomoc. Do zamawiającego wpłynęło odwołanie, natomiast zgodnie z art. 524 PZP należy przesłać kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. Czy zgodnie z ww. przepisem należy przesłać kopię odwołania również wykonawcom których oferty zostały odrzucone (termin na złożenie odwołania przez tych wykonawców na dzień dzisiejszy już upłynął).

Zamawiający przesłał wszystkim wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert oraz wyznaczył termin zawarcia umowy (po upływie równo 5 dni od przesłania tej informacji). W dniu następnym, zamawiający sprawdzając pocztę elektroniczną zauważył wiadomość o błędzie dostarczenia poczty jednemu z wykonawców, którego oferta została odrzucona w tym postępowaniu. Zamawiający ponownie przesłał więc informację temu wykonawcy. Czy w związku z tym, iż wykonawca ten zapoznał się z treścią ww. informacji w dniu późniejszym niż pozostali wykonawcy, należy przesunąć termin zawarcia umowy o 1 dzień?

8

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonego wykazu robót wraz z referencjami - roboty wskazane w wykazie zostały wykonane przez podmiot trzeci. Kto w tym przypadku składa wyjaśnienia wykonawca czy podmiot trzeci?

Proszę o pomoc,
Kto powinien wystawić referencje dla podwykonawcy - generalny wykonawca czy podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, np. gmina? Czy generalny wykonawca może wystawić referencje dla podwykonawcy?

Proszę o pomoc,
Wykonawca w złożonej ofercie (oświadczenie wstępne) wskazał, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274.1 p.z.p.) przedstawił wykaz osób, w którym wskazał, iż dysponuje osobami (kierownik budowy i robót) w sposób pośredni. Czy w takim przypadku można jeszcze wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień czy odrzucić ofertę - mając na uwadze przepis art. 123 p.z.p.?

W ubiegłym roku ogłaszane było 2-krotnie postępowanie - unieważnione z powodu zaoferowania kwot przekraczających środki finansowe zamawiającego. Postępowanie będzie wszczęte ponownie w tym roku - czy zgodnie z art. 262 Pzp poinformować wykonawców, którzy w poprzednich postępowaniach (w roku ubiegłym) złożyli oferty? Obecnie obowiązuje nas nowy plan postępowań - poprzednie postępowania dot. planu postępowań z roku 2021 - czy to ma znaczenie?

12

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję za odpowiedź

13

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Oświadczenie jest niekompletne - nie zawiera wymaganych przez zamawiającego opisów proponowanych rozwiązań równoważnych - wykonawca dołączył dodatkowy dokument, którego zamawiający nie wymagał.
Przedmiotowym środkiem dowodowym może być dokument producenta (np. karta techniczna wyrobu budowlanego, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia) oraz oświadczenie własne wykonawcy, w którym wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (np. sporządzony przez zamawiającego wykaz parametrów technicznych i cech funkcjonalnych, w którym wykonawca wpisuje wartości parametrów technicznych i cechy funkcjonalne oferowanego urządzenia).

W postępowaniu na dostawę oprogramowania (Cyfrowa Gmina) wymagany był przedmiotowy środek dowodowy - Oświadczenie własne - sporządzony przez zamawiającego wykaz/opis parametrów, w którym wykonawca wpisuje opis i cechy funkcjonalne oferowanego oprogramowania (w zestawieniu tabelarycznym). Jeden z wykonawców zaoferował oprogramowanie równoważne, jednak zamiast wpisać w tabeli opis proponowanych rozwiązań równoważnych załączył dodatkowy dokument - postanowienia licencyjne, z treści którego nie wynika czy zaoferowane oprogramowanie jest równoważne do wymaganego przez zamawiającego. Czy w takiej sytuacji można wezwać do wyjaśnienia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego o wymagane opisy rozwiązań równoważnych (możliwość uzupełnienia była przewidziana w SWZ)?

15

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zamówienie prowadzone w procedurze regulaminowej (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp). Wpływa 1 oferta z ceną, która znacznie przewyższa kwotę brutto Zamawiającego oraz kwotę 130 tys. zł netto - czyli wartość od której należy stosować przepisy ustawy Pzp. Czy w takim przypadku można dołożyć środki finansowe do ceny ww. oferty i zawrzeć umowę?

16

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art. 128.1 p.z.p. uzupełnił informację z KRK dla podmiotu zbiorowego z datą po terminie składnia ofert, tj. na dzień wezwania do uzupełnienia. Czy ofertę należy odrzucić?
2. Wykonawca złożył wizualizację dokumentu elektronicznego z KRK dot. członka zarządu spółki, którą opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy taki dokument można przyjąć jako właściwy czy musi być oryginalny plik XML?

Zamówienie dofinansowane z Polskiego Ładu (jedna promesa): w ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja - linia do segregacji odpadów wraz z utwardzeniem placów magazynowych oraz zakup nw. sprzętu do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów:
1. śmieciarka
2. hakowiec
3. samochód ciężarowy do selektywnej zbiórki odpadów
4. pojemniki
5. ładowarka
Wartość robót budowlanych 4 mln., wartość dostaw 1,5 mln. W pierwszej edycji obowiązuje zasada: jeden wniosek o dofinansowanie - jedno postępowanie przetargowe.
W związku z powyższym, czy zamawiający może przeprowadzić 1 zamówienie krajowe dot. robót budowlanych oraz postępowanie na dostawy z podziałem na części, biorąc pod uwagę wartości zamówienia - jako unijne? Czy też należy zastosować art. 27 ust. 1 p.z.p., stosując przepisy ustawy dotyczące robót budowlanych?

W postępowaniu powyżej progów unijnych wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z zapisami SWZ - podmiotowym środkiem dowodowym składanym na wezwanie Zamawiającego jest m. in. oświadczenie dot. grupy kapitałowej. Czy w zaistniałej sytuacji wezwać wykonawcę do złożenia ww. oświadczenia?

Wykonawca wraz z ofertą złożył podmiotowy środek dowodowy - wykaz osób, który potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Czy w takiej sytuacji należy wezwać wykonawcę do jego złożenia na podstawie art. 274 Pzp? Czy można uznać wykaz za prawidłowy i dokonać wyboru oferty?

Czy w przypadku braku ofert należy składać oświadczenie z art. 56. 2 Pzp (konflikt interesów)?

A na jakim etapie kierownik zamawiającego powinien złożyć oświadczenie z art. 56 ust. 3 Pzp?

Postępowanie wszczęte w grudniu 2021 r., termin otwarcia ofert styczeń 2022 r. Czy w związku ze zmianą obowiązującą od 1.01.2022 r. dot. obligatoryjnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp należy dokonać zmiany SWZ?

23

(0 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Zamawiający w postępowaniu na usługi pocztowe przewidział możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia, zgodnie z art. 436 pkt 4B oraz art. 439 ustawy Pzp. Czy Zamawiający powinien dopuścić także zmianę cen jednostkowych za wykonanie ww. usług w okresie obowiązywania umowy, w przypadku, gdy będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z zastrzeżeniem ww. zmian wynagrodzenia (art. 436 i 439 Pzp)?

W jakim terminie Zamawiający winien poinformować wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (art. 262 Pzp) o wszczęciu kolejnego postępowania (przetarg nieograniczony - procedura unijna) - po przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej czy po publikacji tego ogłoszenia w DUUE?
Jeżeli w uprzednio prowadzonym postępowaniu wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści SWZ ale nie złożył oferty w tym postępowaniu, to czy również należy tego wykonawcę poinformować o wszczęciu kolejnego postępowania, zgodnie z art. 262 Pzp?

25

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dot. usługi nadzoru inwestorskiego - Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny, przedstawił wyjaśnienia zawierające następujące elementy składowe ceny:
1. Koszty pracy inspektora nadzoru branży drogowej - 20000 zł (zakładając 200 godzin pracy),
2. Koszty pracy inspektora branży elektrycznej - 12000 zł (zakładając 120 godzin pracy),
3. Koszty pracy inspektpra branży sanitarnej - 10000 (zakładając 100 godzin pracy),
4. Pozostałe koszty (utrzymanie biura, środki komunikacji, itp.) - 15000 zł,
5. Podatki (ryczałt), ZUS - 15000 zł
6. Zysk - 17000 zł.
Ponadto Wykonawca wskazał, iż jest zwolniony z podatku VAT, a stawka godzinowa pracy inspektorów  wyniesie 100 zl, na co inspektorzy wyrazili zgodę. Poza wyjaśnieniami Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów. Czy w takiej sytuacji wezwać W. do uszczegółowienia wyliczeń wraz z przedstawieniem dowodów?