Tylko czy wykonawca, którego oferta została odrzucona i nie wniósł w tym zakresie odwołania, posiada jeszcze status wykonawcy?

Proszę o pomoc. Do zamawiającego wpłynęło odwołanie, natomiast zgodnie z art. 524 PZP należy przesłać kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. Czy zgodnie z ww. przepisem należy przesłać kopię odwołania również wykonawcom których oferty zostały odrzucone (termin na złożenie odwołania przez tych wykonawców na dzień dzisiejszy już upłynął).

Zamawiający przesłał wszystkim wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert oraz wyznaczył termin zawarcia umowy (po upływie równo 5 dni od przesłania tej informacji). W dniu następnym, zamawiający sprawdzając pocztę elektroniczną zauważył wiadomość o błędzie dostarczenia poczty jednemu z wykonawców, którego oferta została odrzucona w tym postępowaniu. Zamawiający ponownie przesłał więc informację temu wykonawcy. Czy w związku z tym, iż wykonawca ten zapoznał się z treścią ww. informacji w dniu późniejszym niż pozostali wykonawcy, należy przesunąć termin zawarcia umowy o 1 dzień?

4

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonego wykazu robót wraz z referencjami - roboty wskazane w wykazie zostały wykonane przez podmiot trzeci. Kto w tym przypadku składa wyjaśnienia wykonawca czy podmiot trzeci?

Proszę o pomoc,
Kto powinien wystawić referencje dla podwykonawcy - generalny wykonawca czy podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, np. gmina? Czy generalny wykonawca może wystawić referencje dla podwykonawcy?

Proszę o pomoc,
Wykonawca w złożonej ofercie (oświadczenie wstępne) wskazał, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274.1 p.z.p.) przedstawił wykaz osób, w którym wskazał, iż dysponuje osobami (kierownik budowy i robót) w sposób pośredni. Czy w takim przypadku można jeszcze wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień czy odrzucić ofertę - mając na uwadze przepis art. 123 p.z.p.?

W ubiegłym roku ogłaszane było 2-krotnie postępowanie - unieważnione z powodu zaoferowania kwot przekraczających środki finansowe zamawiającego. Postępowanie będzie wszczęte ponownie w tym roku - czy zgodnie z art. 262 Pzp poinformować wykonawców, którzy w poprzednich postępowaniach (w roku ubiegłym) złożyli oferty? Obecnie obowiązuje nas nowy plan postępowań - poprzednie postępowania dot. planu postępowań z roku 2021 - czy to ma znaczenie?

8

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję za odpowiedź

9

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Oświadczenie jest niekompletne - nie zawiera wymaganych przez zamawiającego opisów proponowanych rozwiązań równoważnych - wykonawca dołączył dodatkowy dokument, którego zamawiający nie wymagał.
Przedmiotowym środkiem dowodowym może być dokument producenta (np. karta techniczna wyrobu budowlanego, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia) oraz oświadczenie własne wykonawcy, w którym wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (np. sporządzony przez zamawiającego wykaz parametrów technicznych i cech funkcjonalnych, w którym wykonawca wpisuje wartości parametrów technicznych i cechy funkcjonalne oferowanego urządzenia).

W postępowaniu na dostawę oprogramowania (Cyfrowa Gmina) wymagany był przedmiotowy środek dowodowy - Oświadczenie własne - sporządzony przez zamawiającego wykaz/opis parametrów, w którym wykonawca wpisuje opis i cechy funkcjonalne oferowanego oprogramowania (w zestawieniu tabelarycznym). Jeden z wykonawców zaoferował oprogramowanie równoważne, jednak zamiast wpisać w tabeli opis proponowanych rozwiązań równoważnych załączył dodatkowy dokument - postanowienia licencyjne, z treści którego nie wynika czy zaoferowane oprogramowanie jest równoważne do wymaganego przez zamawiającego. Czy w takiej sytuacji można wezwać do wyjaśnienia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego o wymagane opisy rozwiązań równoważnych (możliwość uzupełnienia była przewidziana w SWZ)?

11

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zamówienie prowadzone w procedurze regulaminowej (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp). Wpływa 1 oferta z ceną, która znacznie przewyższa kwotę brutto Zamawiającego oraz kwotę 130 tys. zł netto - czyli wartość od której należy stosować przepisy ustawy Pzp. Czy w takim przypadku można dołożyć środki finansowe do ceny ww. oferty i zawrzeć umowę?

12

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art. 128.1 p.z.p. uzupełnił informację z KRK dla podmiotu zbiorowego z datą po terminie składnia ofert, tj. na dzień wezwania do uzupełnienia. Czy ofertę należy odrzucić?
2. Wykonawca złożył wizualizację dokumentu elektronicznego z KRK dot. członka zarządu spółki, którą opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy taki dokument można przyjąć jako właściwy czy musi być oryginalny plik XML?

Zamówienie dofinansowane z Polskiego Ładu (jedna promesa): w ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja - linia do segregacji odpadów wraz z utwardzeniem placów magazynowych oraz zakup nw. sprzętu do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów:
1. śmieciarka
2. hakowiec
3. samochód ciężarowy do selektywnej zbiórki odpadów
4. pojemniki
5. ładowarka
Wartość robót budowlanych 4 mln., wartość dostaw 1,5 mln. W pierwszej edycji obowiązuje zasada: jeden wniosek o dofinansowanie - jedno postępowanie przetargowe.
W związku z powyższym, czy zamawiający może przeprowadzić 1 zamówienie krajowe dot. robót budowlanych oraz postępowanie na dostawy z podziałem na części, biorąc pod uwagę wartości zamówienia - jako unijne? Czy też należy zastosować art. 27 ust. 1 p.z.p., stosując przepisy ustawy dotyczące robót budowlanych?

W postępowaniu powyżej progów unijnych wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z zapisami SWZ - podmiotowym środkiem dowodowym składanym na wezwanie Zamawiającego jest m. in. oświadczenie dot. grupy kapitałowej. Czy w zaistniałej sytuacji wezwać wykonawcę do złożenia ww. oświadczenia?

Wykonawca wraz z ofertą złożył podmiotowy środek dowodowy - wykaz osób, który potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Czy w takiej sytuacji należy wezwać wykonawcę do jego złożenia na podstawie art. 274 Pzp? Czy można uznać wykaz za prawidłowy i dokonać wyboru oferty?

Czy w przypadku braku ofert należy składać oświadczenie z art. 56. 2 Pzp (konflikt interesów)?

A na jakim etapie kierownik zamawiającego powinien złożyć oświadczenie z art. 56 ust. 3 Pzp?

Postępowanie wszczęte w grudniu 2021 r., termin otwarcia ofert styczeń 2022 r. Czy w związku ze zmianą obowiązującą od 1.01.2022 r. dot. obligatoryjnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp należy dokonać zmiany SWZ?

19

(0 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Zamawiający w postępowaniu na usługi pocztowe przewidział możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia, zgodnie z art. 436 pkt 4B oraz art. 439 ustawy Pzp. Czy Zamawiający powinien dopuścić także zmianę cen jednostkowych za wykonanie ww. usług w okresie obowiązywania umowy, w przypadku, gdy będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z zastrzeżeniem ww. zmian wynagrodzenia (art. 436 i 439 Pzp)?

W jakim terminie Zamawiający winien poinformować wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (art. 262 Pzp) o wszczęciu kolejnego postępowania (przetarg nieograniczony - procedura unijna) - po przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej czy po publikacji tego ogłoszenia w DUUE?
Jeżeli w uprzednio prowadzonym postępowaniu wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści SWZ ale nie złożył oferty w tym postępowaniu, to czy również należy tego wykonawcę poinformować o wszczęciu kolejnego postępowania, zgodnie z art. 262 Pzp?

21

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dot. usługi nadzoru inwestorskiego - Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny, przedstawił wyjaśnienia zawierające następujące elementy składowe ceny:
1. Koszty pracy inspektora nadzoru branży drogowej - 20000 zł (zakładając 200 godzin pracy),
2. Koszty pracy inspektora branży elektrycznej - 12000 zł (zakładając 120 godzin pracy),
3. Koszty pracy inspektpra branży sanitarnej - 10000 (zakładając 100 godzin pracy),
4. Pozostałe koszty (utrzymanie biura, środki komunikacji, itp.) - 15000 zł,
5. Podatki (ryczałt), ZUS - 15000 zł
6. Zysk - 17000 zł.
Ponadto Wykonawca wskazał, iż jest zwolniony z podatku VAT, a stawka godzinowa pracy inspektorów  wyniesie 100 zl, na co inspektorzy wyrazili zgodę. Poza wyjaśnieniami Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów. Czy w takiej sytuacji wezwać W. do uszczegółowienia wyliczeń wraz z przedstawieniem dowodów?

Tak, ale czy należy składać z częścią jawną oferty? Kontrolujący zarzucił, iż uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy składać wraz z częścią jawną oferty, natomiast ja mam wątpliwości.

Czy uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć wraz z częścią jawną oferty?

24

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Przygotowuję postępowanie na zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego. W ramach kryterium oceny ofert chcę przyznać punkty za doświadczenie jednego z wymaganych inspektorów. Tutaj pojawiają się moje wątpliwości, ponieważ nie wiem czy:
1)  żądać wskazania inspektora – podlegającego punktacji - w formularzu ofertowym. Na którym etapie badamy wówczas spełnianie warunku udziału w postępowaniu?
czy
2) żądać złożenia wykazu osób, jako przedmiotowego środka dowodowego? W ww. przypadku brak złożenia lub złożony wykaz z błędami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku żądania wykazu osób jako przedmiotowego śr. dow. – sprawdzam spełnianie warunku udziału i punktujemy? Co w przypadku gdy W. nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu – odrzucamy? Czy w ogóle można traktować wykaz osób jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie spełniania warunku udziału czy służy on wyłącznie do oceny kryteriów oceny ofert?
czy
3) wymagać złożenia wykazu osób od wszystkich wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, na podstawie art. 274.2 Pzp. W tym przypadku sprawdzam spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie warunku, ewentualnie wzywam z art. 128.1 Pzp i nie przyznaje punktów.

25

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A co z zaniechaniem Z. w zakresie wezwania W. do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?