1

(22 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

i tak dalej do rozwinięcia tematu....wystarczy Ci to kaskaa?

2

(22 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

§ 5.

1.Wzór wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia wraz z metryką wniosku oraz instrukcję jego wypełnienia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2.Wnioskodawca przekazuje wniosek do Działu Prawnego i Zamówień Publicznych, lub  kierownikowi biura, którzy zapewniają obsługę merytoryczną postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6.

1.Kierownik Zamawiającego powołuje komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej ?Komisją?, określając organizację, skład oraz zakres obowiązków członków Komisji, mając na celu zapewnienie:
1)sprawności jej działania,
2)indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności przy jednoczesnym uwzględnieniu rozdziału kompetencji i zasad odpowiedzialności wynikających z regulaminu organizacyjnego (nazwa firmy),
3)przejrzystości jej prac.
2.W skład Komisji wchodzą pracownicy wskazani przez Wnioskodawcę, Dyrektora Działu Prawnego i Zamówień Publicznych albo kierownika biura oddziału i Głównego Księgowego, albo osobę właściwą ds. finansowo-księgowych w oddziale.
3.Kierownik Zamawiającego może powołać stałą Komisję dla określonych postępowań, z zachowaniem zasady indywidualizacji odpowiedzialności jej członków.

§ 7.

1.Komisja jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego, powołanym w szczególności do następujących zadań:
1)oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2)badania ofert,
3)oceny ofert.
2.Kierownik Zamawiającego może powierzyć Komisji dokonanie innych niż określone w ust. 1, wyraźnie sprecyzowanych w akcie powołania Komisji czynności dodatkowych związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia lub czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności przygotowanie i przedstawienie propozycji lub projektów:
1)wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,
2)specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: ?SIWZ?),
3)ogłoszeń właściwych dla danego trybu o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia,
4)rozpatrzenia protestów,
5)innych wymaganych dokumentów, w szczególności wniosków do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganej ustawą oraz zawiadomień o których mowa w § 8 niniejszego Zarządzenia.
3.W przypadku powierzenia Komisji dodatkowych czynności Kierownik Zamawiającego określa w akcie powołania szczegółowy przedmiot prac Komisji oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Komisji za ich realizację.
4.Przed wszczęciem postępowania o wszczęcie zamówienia, w uzasadnionych przypadkach, Komisja może zwrócić się do Kierownika Zamawiającego o zmianę trybu udzielenia zamówienia.

3

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ikant napisał/a:
agataanna napisał/a:

Nie spełniające wymagania formy pisemnej jest natomiast poświadczenie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego, adwokata.

Zgadzam się:)

Jednak Marko zapytał Cię przez kogo to kopia została poświadczona

Marko napisał/a:

Przez wykonawcę - czyli przez udzielającego pełnomocnictwa?"

agatanna napisał/a:

Tak

Więc wyrwane fragmenty uczonych pism nie mają zastosowania do Twojego przypadku.


pzdr

Twoje wyrwane fragmenty [z forum i z pism] nie maja  zastosowania do niczego!

Ikant napisał/a:

Proszę, skup się i przedstaw nam dokładnie jak jest problem.

pzdr

Wy kolego Ikant, chyba  problem macie
i nie na tym co trzeba się skupiacie

4

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ikant napisał/a:

Jeżeli tak to możemy pobawić się w "znajdź różnicę" między tymi dwoma dokumentami smile O różnice mające znaczenie formalne może być ciężko.

pzdr

TY "mądraliński" poczytaj sobie:
Czy Zamawiający powinien wymagać w SIWZ aby dołączone do oferty pełnomocnictwo miało postać oryginału lub kopii poświadczonej notaralnie
za zgodność z oryginałem, czy też może wymagać oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę, samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego, adwokata?


Dołączone do oferty pełnomocnictwo uprawniające pełnomocnika m.in. do złożenia oferty powinno mieć postać oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii. Forma i treść złożonego pełnomocnictwa powinna być oceniana z uwzględnieniem przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 99 § 1 k.c. jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Co do zasady złożenie oferty wymagane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 82 ust. 2) i w tej samej formie powinno być złożone pełnomocnictwo uprawniające dokonanie tej czynności w imieniu reprezentowanego.

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 77 § 1 zd. 1 k.c.) stąd też niewątpliwie wymóg ten spełnia oryginał udzielonego pełnomocnictwa. To samo dotyczy notarialnego odpisu pełnomocnictwa, który zawiera dosłowne powtórzenie treści oryginału, lecz nie jest podpisany przez osoby składające oświadczenie. W praktyce prawniczej przyjęło się bowiem, że odpisy notarialnie poświadczone (w tym kserograficzne kopie) zastępują dokumenty pierwotne. (Z. Radwański, System prawa prywatnego. Prawo cywilne. Część ogólna. Tom 2, Warszawa 2002 r., s. 128).

Nie spełniające wymagania formy pisemnej jest natomiast poświadczenie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego, adwokata. Przepis art. 89 §1 k.p.c. zamieszczony w dziale V tytułu IV części I księgi I KPC zatytułowanym "Pełnomocnicy procesowi" pozwala pełnomocnikowi jeśli jest nim adwokat , radca prawny albo rzecznik patentowy samodzielnie uwierzytelnić odpis składanego do akt sprawy pełnomocnictwa. Ten wyjątek od zasady znajduje zastosowanie jedynie w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych (art. 1 k.p.c.). Przepisy procedury cywilnej znajdują zastosowanie na etapie postępowania skargowego na zasadzie przepisu art. 194 ust. 2 Pzp oraz postępowania odwoławczego przed Zespołem Arbitrów na zasadzie art. 184 ust. 1 pkt 6 Pzp. Na etapie postępowania protestacyjnego forma i treść pełnomocnictwa musi być oceniana na gruncie przepisów k.c. oraz przepisów Prawa zamówień publicznych (art. 14 Pzp).

5

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

tak

6

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę czy notarialnie - wyroki

7

(22 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

dalsza część za chwilę

8

(22 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

dla kaskii: Zarządzenie Nr ??????z dnia ?????????

w sprawie zasad i trybu postępowania w procesie udzielania
zamówień publicznych w ???????????????

Na podstawie art. ????. ustawy z dnia ??????i  regulaminu organizacyjnego??????.. zarządza się, co nastepuje


Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1.

Użyte w niniejszym Zarządzeniu określenia oznaczają:

1)Nazwa firmy(skrót) ?(rozwinięcie nazwy)
2)Kierownik Zamawiającego ? kto? albo osobę przez niego upoważnioną,
3)Osoba właściwa ds. finansowo-księgowych - kierownika sekcji ds. finansowo-księgowych, naczelnika wydziału ds. finansowo-księgowych lub samodzielne stanowisko ds. finansowo-księgowych w oddziale regionalnym,
4)Postępowanie o udzielenie zamówienia - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
5)Prezes UZP - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
6)Ustawa - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 ze zm.),
7)Tryb podstawowy - przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony, z wyłączeniem przetargu ograniczonego ze skróconymi terminami,
8)Wartość zamówienia - całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Wnioskodawcę z należytą starannością,
9)Wnioskodawca - osobę właściwą do złożenia wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia,
10)Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
11)Zamawiający - ???????????????????????????????


§ 2.


1.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umów zawieranych w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.
2.Reprezentację (dane firmy) przy dokonywaniu czynności cywilnoprawnych, w tym przy zawieraniu umów oraz tryb odbioru usług, dostaw i robót objętych umową regulują odrębne przepisy.

Rozdział II

Zasady prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
(Działy, oddziały itp.) udzielają zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, związane z ich działalnością oraz funkcjonowaniem podległych im biur, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 4.

1. Wnioskodawcą jest:
1)w Centrali - dyrektor komórki organizacyjnej, do której merytorycznego zakresu zadań należy przedmiot umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 i 4,
2)w oddziale - zastępca dyrektora oddziału lub kierownik biura oddziału, którym powierzone zostały zadania związane z udzielanym zamówieniem publicznym,
3)w sprawach ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, zakupu środków transportu oraz paliw na potrzeby (nazwa firmy) ? właściwa osoba
4)w sprawach zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania na potrzeby (nazwa firmy)  - właściwa osoba
2. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za szczegółowe uzasadnienie celowości udzielenia zamówienia oraz za prawidłowe oszacowanie wartości i określenie przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb (nazwa firmy)
3. Przedmiot zamówienia, opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, zgodnie z przepisami Ustawy. Zabronione jest dzielenie zamówienia lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy.
4. Wnioskodawca oraz osoba go nadzorująca odpowiadają za planowanie i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z takim wyprzedzeniem, aby długotrwałość postępowania o udzielenie zamówienia nie była przeszkodą w terminowej realizacji zadań oraz w wydatkowaniu przeznaczonych na nie środków publicznych w tym roku budżetowym, na który wydatki te zostały zaplanowane.

9

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

czy ktoś moze podać mi orzecznictwa w sprawie pełnomocnictw? proszę?

10

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

niestety  nie dla mnie ta uciecha, "moi" wykonawcy takich numerów  nie robią mi,  Marko - bez złosliwości nie ma pociechy, Ikant oł dżi - pozostaje Ci
szybka riposta ,zamiast śledzić logowanie Marko, tylko trudno temu sprostać wink

MIRAS, Ty dobrze wiesz o co mi chodzi
ale na tym poziomie
jest dopuszczone smile

12

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

w formularzu ofertowym wkradł sie niepotrzebny zapis....:P - oświadczenie wykonawcy zobowiązujace go do terminu zwiazania  z ofertą tzn. 30 dni
wykonawca sporządzając ofertę wpisał 50 dni
oczywista omyłka pisarska czy omyłka polegająca na niezgodności z siwz?

13

(36 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

tongue, tongue, tongue

dzięki
a prosiłam bez złośliwości

tylko proszę bez złośliwości (typu GUS) nie mogę otworzyć stronki gusowskiej a jest to pilne, please!

czy ktoś mi powie jaki jest wskaźnik średnioroczny na 2009 rok?

17

(36 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ikant napisał/a:
agataanna napisał/a:
Ikant napisał/a:

No i lux. Teraz tylko wykluczaj, odrzucaj, zatrzymuj wadium...przynajmniej na forum zrobi się ciekawie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie ubaw po pachy i to za darmola...jak mawiał klasyk tongue

pzdr

już jest ciekawie
gdy taki po prawie
gada banialuki
i po co - dla sztuki?

Wiesz, że rymujesz:) Już jest ciekawie i wesoło, a o to chodzi w długie piątki.

Bardzo proszę odrzuć ofertę za brak podpisu/parafy i potem opisz swoją rozprawę z protestem>odwołaniem>skargą...baa przy odrobinie Twojej determinacji może nawet SN się wypowie smile Tak czy inaczej czeka Cię wieczna chwała i sława tongue A nas na forum...a już się nie będę powtarzał:)

pzdr

a ten dalej swoje
rzuca dyrdymały
burzy zmysły moje
dla swej"pozornej" chwały tongue

18

(36 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marko napisał/a:

Sie zastanawiam po co pytasz Agatko skoro, jak sie zdaje, masz zdecydowane zdanie w tej kwestii.

ktoś mnie pyta o zdanie a ja szukam potwierdzeń,
no i wiesz, że lubię polemizować

19

(22 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Marko napisał/a:
agataanna napisał/a:

w porządnych instytucjach i w każdych postępowaniach (przedmiot zamówienia bez względu na ilość potrzebuje być jednoznacznie i wyczerpująco opisany)
u mnie tak jest smile

U Ciebie w sensie, że w porządnych czy że jednoznacznie i wyczerpująco? tongue

tongue, tongue, tongue

20

(22 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

MIRAS napisał/a:

Zgadza sie ale mi chodziło przede wszystkim o to że: "ten co zgłasza potrzebę zakupu to musi przedmiot porządnie opisać".

Miras, to jest niekompatybilne z tym co napisałeś wcześniej

21

(22 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

kaskaa, dzisiaj nie mam czasu ale w przyszłym tygodniu, zapisy dotyczące zasad i trybu postępowania w procesie udzielania zamowień(wewnętrzne), umieszcze na forum, oki?

22

(22 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

MIRAS napisał/a:
kaskaa napisał/a:

A tak myślałam, że można by w takim regulaminie przemycić zapis, że ten co zgłasza potrzebę zakupu to musi przedmiot porządnie opisać.

W duuuzzzzych instytucjach, w duuuzzzyycchhh postepowaniach to jest: zasada

w porządnych instytucjach i w każdych postępowaniach (przedmiot zamówienia bez względu na ilość potrzebuje być jednoznacznie i wyczerpująco opisany)
u mnie tak jest smile

23

(15 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

chyba nie ma co pytać rady nadzorczej, czy wydała pozwolenie na prowadzenie działalności konkurencyjnej dla PREZESA!!!!!

24

(15 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ciekawostki: w firmie X, w której pan M jest prezesem, vice jest żona, członkiem - brat.
Rada nadzorcza składa sie z kuzynów.

25

(15 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

juz mam potwierdzenie - spółdzielnia rzemieslnicza - to problem kolegi, dlatego nie znałam wszystkich danych