1

Temat: przedłużenie TZO po unieważnieniu czynności wyboru oferty

Postępowanie krajowe prowadzone na postawie art. 275 ust. 1 p.z.p

Czy jeśli dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie związania ofertą, a następnie
unieważniono czynność wyboru oferty i nie minął jeszcze termin związania ofertą, zamawiający ma prawo
na podstawie art. 307 ust. 2 p.z.p. wezwać wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą?

2

Odp: przedłużenie TZO po unieważnieniu czynności wyboru oferty

Skąd wątpliwość? Jeżeli pierwotny TZO jeszcze nie upłynął i istnieje zagrożenie, że nie wyrobicie się z ponownym wyborem to nie ma się co zastanawiać tylko wysyłać do wykonawców wezwanie do przedłużenia TZO

3

Odp: przedłużenie TZO po unieważnieniu czynności wyboru oferty

U mnie wątpliwość występuje po czytaniu art. 307 ust. 2 ustawy pzp

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Wybór oferty już nastąpił przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia.

Czy unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w TZO wymazuje ją z postępowania tak jakby do niej nie doszło ?

4

Odp: przedłużenie TZO po unieważnieniu czynności wyboru oferty

Jak sam piszesz unieważniasz wybór a więc nie masz wybranej oferty najkorzystniejszej i zaczynasz zabawę od nowa